Bijeenkomst Rûge dong/alternatieve mestaanwending

Afgelopen woensdag was collega Anne Jansma aanwezig bij een bijeenkomst Rûge Dong/alternatieve mestaanwending in Oudega (SWF).

Vanuit zowel het Friese Kleiweidegebied als vanuit de zogenaamde kansrijke Veenweidegebieden in Fryslân is er interesse voor het beter benutten van mest om met name bodemvruchtbaarheid (inclusief verhoging gewasopbrengsten) en de kwaliteit van het weidevogelbiotoop te verbeteren.

Omdat er op de meeste melkveebedrijven een tekort is aan vaste mest, is er gekeken naar welke mogelijkheden biomassa-reststromen bieden als alternatief voor vaste mest. Tijdens de bijeenkomst is verkend wat de mogelijkheden zijn voor kennisverspreiding en experimenten op gebied van rundermest, mestbehandeling en biomassa-reststromen die bruikbaar zijn in de landbouw.

Vanuit Living Lab Fryslân hebben wij de ervaringen, knelpunten en bevindingen uit de praktijk gedeeld, o.a. gebaseerd op de uitkomsten van de studiegroep die we de afgelopen jaren hebben gehad op dit thema (vloersystemen die gericht zijn op primaire scheiding van mest en urine).