Al 120 natuurinclusieve landbouwprojecten in Fryslân

Fryslân bruist van de experimentele projecten voor natuurinclusieve landbouw*. Samen met provinsje Fryslân maakten wij een inventarisatie en telden ruim 120 projecten!

http://

Doel van de lijst is om kennis op te doen en te delen om zo de natuur- en milieuvriendelijke landbouw te stimuleren. Met hulp van allerlei initiatiefnemers is in beeld gebracht waar met welke thema’s wordt geëxperimenteerd. Boeren en aanverwante bedrijven kunnen zo van elkaar leren.

Gedeputeerde Fokkinga: ‘Fryslân blijft voorop lopen’

Gedeputeerde Klaas Fokkinga wil stimuleren dat Fryslân voorop blijft lopen in de agrarische sector. ,,Us lânbouw is tradysjoneel in wrâldwide koprinner. Yn de transysje nei de natuerynklusive omrinlânbou wolle en kinne wy ek wer koprinner wêze.’’ Een voorbeeld: Al bijna 1500 Friese boeren doen op 20.000 hectare aan agrarisch natuurbeheer.

De projecten op de lijst hebben te maken met bodemverbetering, beweiding, weidevogels, milieuvriendelijke stallenbouw, waterkwaliteit, verzilting, restproducten (kringlooplandbouw) en kennis en onderwijs. De lijst is te vinden onder Projecten op onze site.

De provincie is beheerder van de lijst, in samenwerking met ons. Momenteel inventariseert de provincie in het kader van het programma biodiversiteitsherstel ook welke projecten er zijn rond dat thema. Diverse landbouwprojecten maken hiervan ook onderdeel uit.