Artikelen door Carla Boonstra

Voortgang emissie arme stallen

Een aantal veehouders wil bij nieuwbouw of verbouw van de stal overgaan op de scheiding van mest en gier. Dit komt voort uit de wens om vaste mest te hebben voor hun land: bodemkwaliteit, weidevogels en samenwerking met akkerbouw zijn belangrijke redenen. Daarnaast blijkt dat ook emissies van ammoniak en mogelijk methaan sterk kunnen dalen. […]

Consumentenonderzoek: Het verschil tussen intentie – gedrag

Voor de zomervakantie hebben we samen met kaasmerk De Fryske en studenten van ROC Sneek onderzoek gedaan naar het gedrag van consumenten in een aantal supermarkten in Zuid-West Fryslân. Stagiaire Jindrich Hoekstra van HvHL heeft dit samen met Carla georganiseerd, begeleid en gefaciliteerd. In totaal zijn 200 consumenten in de supermarkten ondervraagd nadat men boodschappen […]

Onderzoek: Hoe krijg je het verdienmodel weer terug op het boerenbedrijf?

Marten Dijkstra van VOF de Skâns uit Aldeboarn presenteerde op donderdagochtend 26 september jl. de resultaten van zijn Nuffield scholarship op zijn boerderij. Deze beurs wordt beschikbaar gesteld om internationaal onderzoek in de agrarische sector te bevorderen. In totaal waren we met 18 personen aanwezig, de groep bestond uit: boeren, mensen uit de politiek en […]

Bestuursoverleg: Op koers!

Vanmiddag hebben we overleg met ons Bestuur gehad voor reflectie op de afgelopen periode en de focus op de komende periode (4e jaar LLF tot oktober 2020). Het eerste officiële deel vond plaats bij Hogeschool van Hall Larenstein. Hier werken we dinsdags met het gehele team samen aan onze opdracht. We hebben gesproken over hoe […]

Emissie arme stallen

In het kader van EMISSIE-ARME STALLEN zijn de afgelopen periode diverse soorten stallen bezocht en is er met de eigenaren intensief overleg gevoerd over de voor- en nadelen. Johannes Bakker van Johannes Bakker Advies is mei al met een groepje boeren naar Zoeterwoude en Maasland geweest. Inmiddels hebben al een paar partijen in Nederland hun […]

Functie van Consulent

Via de Landbouwdeals is LLF actief bezig, mede door LTO Noord geïnitieerd, met de ontwikkeling van een functie voor een CONSULENT  Er wordt in de landbouw veel nagedacht over natuurinclusieve landbouw, maar de concrete uitwerking naar de eigen bedrijfsvoering is vaak nog onduidelijk. Vragen van boeren zijn: Wat is het? Past het bij mij en […]

Hoe ziet een transitieperiode er uit?

Het is duidelijk dat we ons middenin een transitiefase bevinden. We gaan van een gangbare landbouw waar kunstmest, ligboxstallen en grote groene grasvlaktes gemeengoed zijn naar een meer natuurlijker vorm van landbouw. ‘Natuurinclusief’, ‘biologisch’, ‘kringlooplandbouw’; het zijn allemaal benamingen voor een vorm waarbij meer in samenhang met de natuur wordt gewerkt. Wat houdt een transitie […]

Nederlanders betalen een forse prijs voor het ‘succes’ van hun landbouw

De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een koerswijziging. Na WOII is de voedselproductie […]