Artikelen door Carla Boonstra

Emissie arme stallen

In het kader van EMISSIE-ARME STALLEN zijn de afgelopen periode diverse soorten stallen bezocht en is er met de eigenaren intensief overleg gevoerd over de voor- en nadelen. Johannes Bakker van Johannes Bakker Advies is mei al met een groepje boeren naar Zoeterwoude en Maasland geweest. Inmiddels hebben al een paar partijen in Nederland hun […]

Functie van Consulent

Via de Landbouwdeals is LLF actief bezig, mede door LTO Noord geïnitieerd, met de ontwikkeling van een functie voor een CONSULENT  Er wordt in de landbouw veel nagedacht over natuurinclusieve landbouw, maar de concrete uitwerking naar de eigen bedrijfsvoering is vaak nog onduidelijk. Vragen van boeren zijn: Wat is het? Past het bij mij en […]

Hoe ziet een transitieperiode er uit?

Het is duidelijk dat we ons middenin een transitiefase bevinden. We gaan van een gangbare landbouw waar kunstmest, ligboxstallen en grote groene grasvlaktes gemeengoed zijn naar een meer natuurlijker vorm van landbouw. ‘Natuurinclusief’, ‘biologisch’, ‘kringlooplandbouw’; het zijn allemaal benamingen voor een vorm waarbij meer in samenhang met de natuur wordt gewerkt. Wat houdt een transitie […]

Nederlanders betalen een forse prijs voor het ‘succes’ van hun landbouw

De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een koerswijziging. Na WOII is de voedselproductie […]

Met name organisaties buiten de keten zetten zich in voor natuurinclusieve landbouw

Wij hebben een overzicht gemaakt van (bijna) alle organisaties die zich in Fryslân bezighouden met natuurinclusieve landbouw (NIL). Deze taak heeft LLF op zich genomen om het speelveld beter in kaart te krijgen, duidelijkheid voor zichzelf en andere partijen te creëren en om daarmee gezamenlijk rol en focus te bepalen. De inventarisatie is gedaan op […]

Kick off project: Bodem in Balans

Gisteren vond de kick off plaats vh project Bodem in Balans. Eén van de nieuwe projecten waar Living Lab Fryslân een bijdrage aan levert. De andere betrokken partijen zijn: @staatsbosbeheer @enablemibv , Friesch Grondbezit, het adviesbureau van Johannes Bakker en bedrijfsecoloog René Jochems. Minimaal 30 bedrijven worden de komende 2 jaar actief gecoacht dmv trainingen, […]

Mengsels en Management

In het experiment Mengsels en Management binnen het project Koeien en Kruiden onderzoeken we hoe kruidenrijk grasland het beste aangelegd en beheerd kan worden. Op Dairy Campus (kleigrond) hebben we in augustus 2017 een kruidenproef ingezaaid met drie verschillende mengsels. Deze drie mengsels zijn onderworpen aan vier verschillende beheren: combinaties van wel of geen uitgestelde […]

Verkennend onderzoek naar emissie arme stallen

Wij zijn bezig met een verkennend onderzoek om meer duidelijkheid te verkrijgen over emissie arme stalsystemen en een gedegen advies te kunnen verstrekken. Inmiddels hebben een paar partijen in Nederland hun ideeën hierover al geconcretiseerd in werkende systemen. O.a. A&S Techniek BV uit Bergum is hier samen met Bevepro uit Emmen mee bezig. Zij hebben […]

Terugblik op Masterclass Melkkwaliteit

Op 18 april jl. organiseerden we een Masterclass over Melkkwaliteit; Wat is het effect van bedrijfsvoering en rantsoen op de melksamenstelling? Sprekers: Wiebren van Stralen, voormalig Programmaleider bij Living Lab Fryslân kwam als eerste aan bod. Sinds september vorig jaar is Wiebren Strategisch Programmamanager bij Friesland Campina. Wiebren stuurt bij Friesland Campina op de pijler […]