Artikelen door Carla Boonstra

Filmopnames rondom het thema: voederbieten

Een ideaal gewas waarmee melkveehouders en akkerbouwers in regionale kring kunnen samenwerken! We merken meer animo van boeren die hiermee aan de slag willen, in september gaan we hier dan ook specifiek een cursus voor opstarten. Om nu al boeren van informatie en inspiratie te voorzien zijn we gisteren op ronde geweest door de provincie […]

Resultaten uit verkenning studiegroep Natuurinclusieve stallenbouw

In Fryslân is een groep veehouders actief die nadenkt over hun bedrijfsvoering en meer aandacht wil besteden aan bodemkwaliteit, biodiversiteit (waaronder weidevogels) of die een samenwerking wil aangaan met een akkerbouwer in de buurt. Drijfmest is daarbij niet de ideale mestsoort, het scheiden van vaste mest en gier biedt mogelijk meer perspectief. Bij een aantal […]

Barre winterse omstandigheden bieden kansen!

Bij Agrarisch collectief Súdwestkust zijn ze met man en macht hun uiterste best aan het doen om de gebieden en de percelen voor de weidevogels zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor straks. Juist deze barre omstandigheden bieden kansen! Door de droge landerijen kan ruige mest op alle ANLb percelen in grote hoeveelheden worden uitgereden, ‘de Workumerwaard […]

Welkom Marijke van der Zwaag

Sinds februari is Marijke van der Zwaag, wonend in Ryptsjerk, getrouwd en moeder van twee meiden van zeven en negen jaar, toegevoegd aan ons team. Marijke stelt zichzelf graag aan u voor: Ik ben opgegroeid op een boerderij in Appelscha en zo’n agrarische opvoeding nestelt zich in je dna; dat heeft levenslang invloed op je […]

Coördinatie Landbouw Adviespool

Binnenkort kunnen Friese boeren met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en biologische landbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). De pool is een netwerk van onafhankelijke adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te […]

Evaluatie pilot consulent

Eind vorig jaar hebben we drie groepen gefaciliteerd die aan het werk zijn gegaan onder begeleiding van een consulent. Eén groep was gericht op Natuurinclusieve stallenbouw en twee andere groepen op Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw. Wegens Corona hebben we op één na, alle sessies digitaal moeten houden. Dat was meteen ook het grootste manco volgens […]

Gods water over Gods akker

Jongens wat een heibel in de grote steden over die avondklok. Dan kun je maar beter rustig op het platteland zitten. Waar we toch al vroeg op bed gaan en waar we Gods water over Gods akker laten lopen. Dat is een uitdrukking voor de boel een beetje op zijn beloop laten, maar vroeger bedoelde […]

Aftrap grondinitiatief ‘Aardpeer

Vanmiddag vindt de aftrap van grondinitiatief ‘Aardpeer’ plaats in pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Gezonde grond: de sleutel voor de transitie naar een natuurvriendelijk, sociaal voedsel- en landbouwsysteem! Betaalbaarheid is hiervoor een belangrijke sleutel, daar richt dit initiatief zich dan ook op middels obligatieverkoop. Vernieuwend en kansrijk! Er komen een aantal interessante sprekers met kennis […]

Een nieuw financieel model voor groene landbouw

Aardpeer is een nieuw initiatief dat via de uitgifte van obligaties groene boeren steunt en landbouwgrond betaalbaar houdt. Interessante ontwikkeling die concreet toekomstperspectief biedt. Klik hier om het hele artikel te lezen.   Bron: Trouw van 20 januari 2020