Bijeenkomst: natuurinclusieve stallen als onderdeel van natuurinclusieve bedrijfsvering

Vanmiddag vond een bijeenkomst over natuurinclusieve stallen plaats bij de Dairy Campus.

Bij het bouwen van een nieuwe stal worden keuzes gemaakt voor de komende 25 jaar of langer. Een boer investeert in de regel maar 1x in zijn carrière in een nieuwe stal. De keuze van een stal hangt samen met de keuze voor een bedrijfssysteem. De veehouders die aanwezig waren werken al op natuurinclusieve wijze of willen daartoe overgaan. Daar hoort een passende stal bij. Dat betekent verder kijken dan korte termijn kosten en precies voldoen aan vergunningseisen. Het programma van eisen is breder.

Het gaat dan over het type mest in relatie tot bodemkwaliteit, biodiversiteit en voedselbeschikbaarheid voor bijvoorbeeld weidevogels. Hoe gaat de stal de bodem vruchtbaar houden? De stal is slechts een onderdeel van de bedrijfsvoering. Wat wordt het verdienmodel voor de langere termijn? Ook wordt er op een andere manier omgegaan met mest dan we gewend zijn (drijfmest). Hoe gaat de stal de bodem vruchtbaar houden? Wat betekent dit voor het huidige beoordelingskader van vergunningen?

Een aantal boeren in Friesland is zoekende naar  stalsystemen die beter passen bij een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dat doen ze samen met onderzoekers. Op de  bijeenkomst op 10 juli deelden zij kennis en ervaringen tot nu toe en is besproken hoe we weer een stap verder kunnen komen.

Organisatie:

Living Lab Fryslân i.s.m. Boerenverstand.

De opkomst:

De opkomst was goed, circa 40 geïnteresseerden waren aanwezig. Van praktiserende veehouders, overheden,  onderzoeksinstellingen, financiers tot diverse adviseurs. Deze mensen waren allemaal gericht uitgenodigd, ze behoren tot de doelgroep.

Doel van de bijeenkomst:

 • Bekendheid en draagvlak creëren voor het traject
 • Verbreden kader naar
  • natuurinclusief, kringlooplandbouw, milieu en klimaat
  • gehele mestketen
 • Kennis delen over stand van zaken verkenningen nieuwbouw/verbouw
 • Identificeren vervolgactiviteiten:
  • Subsidiëring meerkosten
  • Vergunningen
  • Technische uitwerkingen
  • Onderzoekvragen

Boeren die aan het woord zijn geweest:

 • Klaas Oevering
 • Bote  de Boer
 • Frans Antonides
 • Geert Broersma

Daarnaast gaven twee adviseurs en mensen die bij stalonderdelen zijn betrokken nog toelichtingen.

De uitkomsten:

2 Vervolgacties zijn geselecteerd:

In het kader van de Agro Agenda is Noord Nederland ruimte voor experimenten. Er is een groep gevormd van mensen waarmee we een voorstel voor een experiment gaan indienen: verbouw of nieuwbouw van een andere stal waarmee anders wordt omgegaan met mest, als een stap om te komen tot een NIL en de ruimte die nodig is om dit ook daadwerkelijk uit te voeren in de praktijk. Dit past  uitstekend bij de visie van de minister over Kringlooplandbouw. Er hebben zich ongeveer 15 – 20 mensen voor aangemeld. Deze groep gaat na de zomervakantie bij elkaar komen.

Ook zijn er kennisvragen geformuleerd. Er is behoefte aan meer kennis over stallen, mest, de relatie met bodemkwaliteit, kringlopen, emissies e.d. Het is de bedoeling om de beschikbare kennis bij elkaar te zoeken en te delen met de alle deelnemers.

In het najaar wordt er weer een bredere bijeenkomst georganiseerd om iedereen bij te praten over de aanpak van het bovengenoemde experiment en over het delen van de verzamelde kennis en andere nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Twee van de veehouders zijn al vergevorderd met hun plannen. Deze zijn beschreven en geanalyseerd door Frank Verhoeven van Boerenverstand in opdracht van de provincie Fryslân.