Bron afbeelding: www.alfa.nl

Subsidieregeling groen economisch herstel

RVO heeft tot met 14 februari 22.00 17.00 een subsidieregeling opengesteld voor investeringen in groen-economisch herstel. De subsidie bedraagt 60% (of 70% voor een jonge agrariër) en bedraagt minimaal € 25.000. Er is een lijst vastgesteld met daarop alle subsidiabele investeringen.

Vanuit LLF willen we jullie natuurlijk extra wijzen op de in die lijst opgevoerde investeringscategorie E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw. Dit betreft investeringen in machines, installaties en plaatsen voor opslag en verwerking, waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’), die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor bovendien negatieve effecten op water, bodem en lucht kunnen worden verkleind. Zo kan er onder andere subsidie gekregen worden op machines voor agroforestry, ecoploegen, hooidroogmachine en opslagplaatsen voor vaste mest.

Het doen van een aanvraag kost voorbereiding.  Vandaar dat we jullie nu op deze openstelling wijzen.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren

Visuele terugblik op 2021 en een kerstgroet van het team Living Lab Fryslân en Landbouw Adviespool

Net als voorgaande jaren werpen we ook aan het einde van dit jaar weer een visuele blik op het afgelopen seizoen.

Er zijn weer vele fysieke en digitale bijeenkomsten georganiseerd, vele samenwerkingen tot stand gekomen en in verschillende vormen hebben we natuurinclusieve landbouw weten te stimuleren. Zowel grote als kleine veranderingen zien we in de praktijk, daar zijn we blij mee.

De beweging is in gang gezet en het proces loopt steeds beter en vlotter. Maar natuurlijk zijn we er nog niet, daarom gaan we volgende jaar vol enthousiasme door. Na eerst genoten te hebben van 2 weken kerstvakantie, 10 Januari zijn wij back in business.

Fijne feestdagen namens het hele team van Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool.

Gerrie, Anne, Martine, Marijke en Carla

Verslag Brûsplaksessie De Verwaarding van Grasmelk (6-12-21)

Maandagavond 6 december vond online de Brûsplaksessie met als thema De verwaarding van grasmelk plaats. Dit Brûsplak is de eerste in een serie van 3 inspirerende kennissessies.

Nadat Gerrie Visser namens Living Lab Fryslân de avond opende, nam gespreksleider Catharinus Wierda het woord. Zijn rol was om de avond aan elkaar te praten en vragen vanuit het publiek voor te leggen aan de presentatoren.

De heer prof. dr. Ton Baars trapte de avond inhoudelijk af met zijn presentatie Sturen op vetzuren. De kern van zijn betoog was, dat de meeste winst qua ‘gezond’ melkvet te behalen is door het maximaliseren van de vers-gras-opname. Wanneer de veehouder bovendien kleinere, wat meer bespierde koeien melkt, die afkalven in het voorjaar, kan men het meeste gras verwaarden tot boter en kaas met een gewenst vetzuurpatroon. Belangrijke markers zijn het gehalte aan weide-CLA en de omega-6/ omega-3 verhouding. Zijn presentatie is hier terug te lezen.

Na zijn presentatie kreeg Karin van der Toorn namens het project Melklab 2.0 het woord. Zij vertelde over de totstandkoming, opzet en uitwerking van het project. Uit het onderzoek dat voor een deel door Aeres is uitgevoerd, blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen de hoeveelheid kruiden in het grasland en de hoeveelheid CLA’s (geconjugeerd linolzuur) in de melk. Ook het rantsoen heeft een grote invloed op de vetzuursamenstelling. Hoe meer (vers) gras, hoe beter de omega 3/6 verhouding, hoe meer CLA’s en hoe meer omega 3 gevonden wordt in de melk. In het onderzoek is daarnaast ook gekeken naar de mogelijkheid om gezondheidseffecten te claimen op zuiveleindproducten. Daarnaast is gekeken hoe de vetzuursamenstelling in melk gemeten kan worden. De hele presentatie is hier terug te lezen.

Vervolgens presenteerde zij de melkwijzer. Deze handige tool geeft je handvaten om te sturen op de vetzuursamenstelling in de melk. Aan welke knoppen van je rantsoen kun je draaien?

Tot slot nam Hessel Jan Sinnige van Zuco Dokkum het woord. Hij vertelde vanuit de praktijk over hoe zij vanuit hun coöperatieve gedachte een toegevoegde waarde aan (gras)melk willen geven.

Ondertussen was het in de chat een drukte van belang. De vragen zijn zoveel mogelijk door Catharinus Wierda opgepakt en door de presentatoren beantwoord. Daar waar de vragen vanwege inhoud of tijdsbestek niet zijn beantwoord, zijn deze naderhand zoveel mogelijk teruggekoppeld aan de presentatoren, met het verzoek dit later 1 op 1 met de vraagstellers op te nemen. Mochten er desondanks toch nog vragen zijn, die onbeantwoord zijn gebleven of heb je de opname van de zoomsessie later bekeken en heb je nog vragen, neem dan contact op via info@livinglabfryslan.frl voor een terugkoppeling aan de presentatoren of een koppeling aan een adviseur van de Landbouw Adviespool

Op verzoek kan de opname van de gehele zoomsessie worden opgevraagd via info@livinglabfryslan.frl. Je krijgt dan een link naar de opname.

Voor een ‘clickable’ versie, klik op de link hierboven.

 

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Nog even geduld a.u.b.

RVO meldde dat de subsidieregeling voor groen-economisch herstel op 6 december geopend zou worden. Maar nu is bekend geworden dat je nog even twee weken geduld moet hebben. De regeling opent nu op 20 december. Dat betekent niet dat je je voor de kerstdagen nog helemaal in het zweet moet werken voor deze aanvraag. Pas na de sluitingsdatum, 14 februari 2022, worden alle aanvragen op een rij gezet. De aanvragen met de hoogste score krijgen een subsidie van 60%, jonge landbouwers zelfs 75%!

De subsidie kan aangevraagd worden voor een investering in een lijst met middelen, die bij de openstelling bekendgemaakt zal worden.  Met deze subsidie bereid je niet alleen jouw bedrijf voor op de toekomst. Je helpt ook mee aan de milieu- en klimaatdoelen.

Deze regeling kent ook een onderdeel voor samenwerking. Wil je samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector? Of wil je in een gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verhogen van de biodiversiteit?  Dan is deze openstelling allicht voor jou van belang.

Meer info: Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw | RVO.nl | Rijksdienst

5 December: Sinterklaas en World Soil Day vallen samen

Op 5 december staan beide thema’s tegelijkertijd centraal in Nederland. Wat heeft het één met het andere te maken? Het Sinterklaasfeest staat in het teken van het geven en krijgen van cadeaus. Wat misschien wel het grootste cadeau voor ons als samenleving is, is gezonde aarde. Want de grond onder onze voeten is het fundament van ons bestaan. De Sint brengt dit jaar dan ook een ode aan de grond uit.

De grond

De grond is de basis van waaruit alles groeit. Een gezonde bodem is dan ook essentieel voor het voortbestaan voor ons als mens. Veel boeren zijn al bezig om hun grond gezonder te maken en weer meer in lijn met de natuur hun bedrijf uit te oefenen. Natuurinclusieve landbouw noemen wij dat. Zij ervaren echter een kloof met het gros van de burgers / consumenten, die hun natuurinclusieve producten nog niet op waarde schat. Het is tijd om de waarde van gezonde grond volop in de schijnwerpers te zetten en ervoor te zorgen dat we er met elkaar meer duurzaam mee omgaan.

Oplossing voor diverse problemen

Nederland is groot geworden met een efficiënte landbouw, waarbij de grond efficiënt en met veel kunstmiddelen gezond werd gehouden. De laatste tijd is er dus sprake van een kentering waarbij de betekenis van een gezonde grond meer wordt gezocht in verduurzaming en samenwerken met de natuur. Ook in het kader van alle klimaatproblemen waarbij we oplossingen aan het onderzoeken zijn, kan grond van grote waarde zijn en een oplossing vormen. Denk aan CO2-slag, waterberging, biodiversiteit.

Triggeren met taal

Om de waarde van grond onder een breder publiek dan alleen boeren bekend te maken, brengt de Sint dit jaar een Ode uit aan de Grond. Vanzelfsprekend in dichtvorm. Taal triggert; we proberen dan ook vanuit een andere invalshoek een groter publiek te bereiken. De aarde is het grootste cadeau dat ons is geschonken, we hebben het in bruikleen gekregen en moeten ervoor zorgen dat ook de generaties na ons hiervan kunnen leven. Laten wij er daarom goed op passen.

Meer informatie

Sinterklaas brengt een ode uit aan onze grond, het filmpje kun je hier bekijken: https://youtu.be/u29tGJeKJkc

Daarnaast stelt de Sint nog een aantal vragen aan melkveehouder Geert Broersma uit Damwoude, wat betekent grond voor een boer?

Samenwerkende partijen

Dit thema wordt nu breed en op een vernieuwende manier op de kaart gezet door Living Lab Fryslân in samenwerking met Mulder Agro uit Kollumerzwaag. Het gedicht is gemaakt door #taaltriggert.

Brûsplaksessie: De verwaarding van grasmelk

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op deze themabijeenkomst.

Aan het woord komen:

 • prof. dr. Ton Baars, ecoloog en landbouwwetenschapper, gespecialiseerd in melkkwaliteit en dierenwelzijn.
  (Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt over de resultaten van aanpassingen in het voerrantsoen op de melkwaarden)
 • Karin van der Toorn, verbonden aan het project Melklab 2.0.
  (Zij vertelt over de onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek Melklab 2.0, waarbij de invloed van kruidenrijk grasland op de vetzuursamenstelling in de melk werd onderzocht)
 • Hessel Jan Sinnige, namens Zuco Dokkum.
  (Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het sturen op de vetzuursamenstelling in melk)

Tijdens deze avond is er voldoende tijd voor het stellen van vragen en het voeren van een inhoudelijke dialoog.

Voor wie?
Bent u in uw werk betrokken bij Agro-food? Iedereen; van melkveehouder, docent, beleidsmaker, onderzoeker of elders werkzaam in de keten is van harte welkom om aan te sluiten.

Programma:

19:20 Digitale inloop

19:30 Opening en start programma (Living Lab Fryslân)

19:35 Presentatie prof.dr. Ton Baars (wetenschappelijke onderbouwing invloed voerrantsoen op melkwaarden)

20:00 Presentatie Karin van der Toorn (presentatie praktijkonderzoek Melklab 2.0)

20:25 Presentatie Hessel Jan Sinnige (praktijkervaring sturen op vetzuursamenstelling in melk)

20:50 Ruimte voor discussie en interactie

21:15 Einde programma door Catharinus Wierda

Aanmelden
Meld je uiterlijk 3 december a.s. aan via info@livinglabfryslan.frl

Brûsplaksessie: Efficiënt omgaan met stikstof

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt? Een aantal adviseurs van de Landbouw Adviespool praten u graag bij. Heeft u naderhand nog vragen? Meld het, dan kunnen we een adviseur die u verder kan helpen aan u koppelen.

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging in PDF.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan

 

Vooraankondiging investeringssubsidie en samenwerkingsregeling groen-economisch herstel

Waarschijnlijk wordt eind 2021 een interessante Investeringssubsidieregeling opengesteld. De voorlopige informatie over deze Investeringsregeling groen-economisch herstel zegt het volgende:

De investeringsregeling is bedoeld voor alle landbouwers. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op
a) precisielandbouw en smart farming
b) digitalisering
c) water, droogte, verzilting
d) duurzame bedrijfsvoering
e) natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor elke categorie is een voorlopige lijst met investeringen opgesteld.  Subsidie lijkt 60% te gaan worden, met een mogelijkheid tot 75% voor jonge landbouwers. Er kan een aanvraag worden ingediend voor maximaal 2 investeringen, met een minimale subsidie van € 25.000 en maximaal € 150.000.

Ook de Samenwerkingsregeling wordt naar verwachting eind 2021 opengesteld. De samenwerkingsregeling is gericht op een veerkrachtige, toekomstbestendige landbouw die bijdraagt aan milieu- en klimaatdoelen. Met de regeling wordt subsidie verstrekt aan projecten van samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector. De maatregel is bedoeld voor samenwerkingsverbanden bestaande uit verschillende actoren in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Bij deze samenwerkingsverbanden is in ieder geval tenminste één landbouwbedrijf betrokken.

De regeling bestaat uit vijf projectcategorieën:

a) het ondersteunen van duurzame waardeketens waarbij een landbouwer samen met een marktpartij een (deel van een) keten (door)ontwikkelt, van idee tot marktrijp concept of product;

b) het ondersteunen van innovatieve digitalisering gericht op het meten van resultaten in de kringlooplandbouw en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor nieuwe teeltsystemen en natuurinclusieve landbouw;

c) het ondersteunen van gebiedsgerichte pilots gericht op regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging in de bodem als verdienmodel in de koolstoflandbouw;

d) het ondersteunen van sectorale initiatieven binnen de landbouw ter versterking van de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem en

e) het ondersteunen van samenwerkingsverbanden gericht op managementmaatregelen ter beperking van de ammoniakemissie.
Subsidie is, naar verwachting, minimaal € 100.000 en de aanvragen worden gerangschikt door een adviescommissie.

Hou de berichtgeving in de gaten. Dat doen wij ook.

Evaluatie Kenniscarrousel

Na de organisatie van de Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 september jl. hebben we de deelnemers een aantal vragen gesteld ter evaluatie van de organisatie, de kennissessies en de adviseurs.

Graag delen we de inzichten met anderen, zodat meer partijen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Opmerkingen over de workshopbegeleiders

De meeste begeleiders waren adviseurs van de Landbouw Adviespool.

Zij hebben sterren ontvangen van de deelnemers en middels een open vraag de positieve  opmerkingen en tips als reactie ontvangen. Dit ervaren we als heel waardevol en leerzaam, de inzichten worden gedeeld met de betreffende adviseurs.

Onderwerp Natuurinclusieve landbouw

We merken dat natuurinclusieve landbouw een breed palet aan mogelijkheden biedt en dat er tal van zienswijzen zijn. De ruimte voor dialoog die er bij elke sessie was, werd dan ook goed benut. Naast veel kennis van de adviseurs, is er ook enorm veel kennis in de praktijk.

Goed om met enige regelmaat samen te komen en de diverse inzichten te delen; dat maakt ons allen rijker en we denken minder in de eigen hokjes. Verder zijn er grote verschillen bij boeren en erfbetreders voor wat betreft innovatie; de ene is veel meer toekomstgericht dan de andere. Er zijn nog veel spelers die alleen vanuit de huidige kaders denken.

 • Het naslagwerk dat beschikbaar is gesteld werd als erg waardevol beoordeeld.

Opmerkingen over de organisatie

We hebben opgestoken dat een volgende Kenniscarrousel of separate Kennisbijeenkomst nog inhoudelijker en op specifiekere onderwerpen mag worden aangeboden. Nu tipten we in een uur tijd een breed onderwerp aan, dit was voor een aantal deelnemers te breed, ze hadden wel meer de inhoud in gewild.

 • Veel 5-sterren beoordelingen (maximaal haalbare) 😃
 • Goede locatie.
 • Uitstekend georganiseerd.
 • Aanbod qua lunch mag iets diverser.
 • In de uitnodigingen meer vertellen over de inhoud van de presentaties.
 • Volgende keer meer focussen op specifieke thema’s.
 • Eén uur met interactie is te kort.
 • Prachtige omgeving, wel koud in de locaties.
 • Ongedwongen sfeer.
 • Parkeren was een uitdaging.
 • Volgende keer meer de focus op de boeren i.p.v. op de erfbetreders.
 • De overall indruk is dat het te oppervlakkig bleef.
 • Heel fijn dat er ruimte was om te netwerken.
 • Volgende keer ook een boer aan het woord laten die al stappen heeft gezet.