Artikel in Food- en Agribusiness

Eind mei stond er in de Food- en Agribusiness een artikel over de invloed van (kuidenrijk) grasland op de gehaltes aan vetzuren in de melk. Living Lab Fryslân werkt mee aan het project Melklab 2.0, waarover in het artikel gesproken wordt.

“We willen weten of veel gras, kruidenrijk gras, natuurhooi en weinig maïs de smaak en samenstelling van melk positief kan beïnvloeden”, vertelt Karin van der Toorn, projectleider van Melklab 2.0 van Stichting Natuurlijk Melken. “We zoeken naar verwaarding van melk met meer Omega 3 en CLA.”

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een zgn. Melkkompas; een overzicht met informatie, die boeren kan helpen om schommelingen in CLA- en omega 3-gehaltes jaarrond te beperken. We hopen hierover later dit najaar meer bekend te kunnen maken.

Het hele artikel lees je hier en hier

Poster: biodiversiteit in en rondom sloot

Dit najaar werken we hard aan het thema: BIODIVERSITEIT IN EN RONDOM DE SLOOT. Dit is immers dé tijd van hekkelen.

Voorheen werd de sloot in het najaar suikerschoon gemaakt, hier is de afgelopen periode de gedachtegang over veranderd. Met het schonen gaat middels de ‘oude’ methode immers veel biodiversiteit verloren. We willen met z’n allen meer leven in de sloot, vandaar dat we bij het nieuwe slootschonen zoveel mogelijk rekening houden met de flora & fauna.

Ecologisch slootschonen

Deze nieuwe wijze van schonen wordt ECOLOGISCH SLOOTSCHONEN genoemd. Door het materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd.
Samen met de Friese agrarische collectieven in en Wetterskip Fryslân hebben we een poster ontwikkeld die in één overzicht duidelijk maakt wat we met natuurvriendelijk schonen bedoelen, wat dit inhoudt en wat voor planten en dieren zich zoal in de boerensloten bevinden.

Demo’s

De posters worden uitgedeeld bij de demo’s die in sept gepland staan. Ga voor meer info over de demo’s naar: https://www.livinglabfryslan.frl/demosessies-ecologisch…/

Aanmelden

Voor deelname klik hier.

Van de Weidevogelman: aan de slag met kruidenrijk gras

In gedachten wil ik je nog even meenemen naar zo’n prachtig gruttokuiken dat zich op hoge stelten een weg baant door hoog gras, jagend op insecten. Zo’n kleintje van een week oud vangt al 600 vliegjes en mugjes en spinnetjes per uur en heeft er bijna 5000 per dag nodig. En hoe groter ze groeien, hoe meer ze moeten eten en hoe groter die insecten moeten zijn. Zie je ze voor je? T’is toch fantastisch als zo’n beestje goed aan de kost komt en vanzelf op de wieken gaat, krap vier weken nadat het uit een eitje kroop!

Willen we weidevogelkuikens grootbrengen, dan moeten we ze voeren en daar kan goed kruidenrijk grasland een bijdrage aan leveren. Hoe meer verschillende soorten grassen, kruiden en klavers er in een weiland staan, hoe meer bloei over een lange periode en hoe meer insecten er voorkomen en vooral ook de grotere insecten. Denk aan flinke spinnen, langpootmuggen, kevertjes, larven, vliegen, bijen.

‘Kuikens grootbrengen, is kuikens voeren’

De natuurlijke manier om grasland kruidenrijker te maken is door het jaren achtereen te verschralen. Dan geef je hooguit nog een lichte bemesting met stromest en beheert het ook zo dat de kruiden in de zomer kunnen bloeien om uit te zaaien. Soorten die van nature in het gebied voorkomen krijgen dan vanzelf weer een plekje tussen het gras en het gewas blijft opener. Het kuiken kan daar op z’n stelten lekker doorheen scharrelen. Goed voor de kost! Een perceel eerst verschralen en daarna inzetten in een beheerpakket met uitgesteld maaien is ook een optie, zie de tip hieronder.

Werkt een verschralende aanpak niet voldoende, of kan het niet, dan is herinzaaien met een mengsel ook een optie. Juist in augustus en september zijn de omstandigheden prima: de bodem is warm en vochtig waardoor het zaad goed kiemt. Lagere temperaturen en kortere dagen zorgen voor minder onkruiddruk. Zaai zo mogelijk ook een paar perceelsranden over een grote lengte in met kruiden. Die randen bij de sloot zijn vochtiger en zijn belangrijk voor voeding en dekking voor de vogels. Het ziet er volgend jaar prachtig uit en je helpt de natuur er aan alle kanten mee. Zie hieronder de tips voor inzaaien met kruiden die ik ophaalde van de experts en doe er je voordeel mee!

Met gevleugelde groet,

Tips:

 • Voor extensief kruidenrijk grasland kun je het best een mengsel gebruiken met inheemse grassen en kruiden.
 • Een andere, goedkope manier is maaisel winnen van kruidenrijk grasland in de omgeving en dit verspreiden op het perceel.
 • Het meest kansrijk zijn de percelen of stroken die van nature al wat schraler zijn of die je al een aantal jaren extensief beheerd.
 • Bij voorkeur niet ploegen, maar een ondiepe grondbewerking toepassen zoals frezen. Dan laat je bodemleven en bodemstructuur het meest in tact.

Aanrader: het ontwikkelpakket kruidenrijk grasland van BoerenNatuur. Met jarenlang verschralen leg je dan een basis voor een goed perceel met uitgestelde maaidatum.

 

 

3 september: netwerkbijeenkomst AgroAgenda en Regio Deal

Begin september vindt de netwerkbijeenkomst plaats van de Agro Agenda Noord-Nederland en de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw. Via deze link komt u bij de officiële uitnodiging waar u zich kunt aanmelden.

Demosessies ecologisch slootschonen

De aandacht voor biodiversiteit in het landelijk gebied neemt toe. Veel boeren en loonwerkers willen een bijdrage leveren maar zoeken naar mogelijkheden om daar invulling aan te geven.

Slootbeheer

Fryslân staat bekend om zijn weidsheid en vele wateren. In dit landschap ligt een groot netwerk van boerensloten en vaarten, met een grote waarde voor de biodiversiteit. Door het aanpassen van slootbeheer kan al op relatief eenvoudige wijze een enorme winst voor biodiversiteit worden gehaald.

Dat kan door de boerensloten op een andere wijze te hekkelen (schonen) en jaarlijks een deel van de begroeiing te laten staan, dit heet: Ecologisch slootschonen. Door een simpele aanpassing in het werken met de maaikorf en / of baggerpomp krijgen slootdieren de kans om te vluchten, worden planten minder beschadigd en zodoende hebben ze meer kans om zich te ontwikkelen.

Dit levert een sloot vol leven op, met een grote variatie aan planten, vogels, vissen, amfibieën en insecten. Doordat een deel van de begroeiing blijft staan, kunnen boeren en loonwerkers zichtbaar maken dat zij oog hebben voor biodiversiteit.

Demo’s en kennissessies
In september organiseert Living Lab Fryslân, samen met de agrarische collectieven en Cumela, een drietal velddemonstraties op verschillende locaties in Fryslân. We laten jullie daar graag zien wat ecologisch slootschonen inhoudt. Aansluitend volgt er tekst en uitleg en sluiten we gezellig af.

Waar?

 • 8 september Veenwouden, ’s avonds: 19.30 – 22.00
  • Locatie:
   Mts. H.P. En A. Boersma-Vellenga
   Bûtefjild 11
   9269 TV Feanwâlden
 • 14 september It Heidenskip, ’s middags: 13.30 – 16.00
  • Verzamellocatie:
   Dorpshuis ’t Swaegat
   Brânburren 26
   8724 LH  It Heidenskip
 • 15 september Terwispel, ’s middags: 13.30 – 16.00
  • Verzamellocatie:
   Cafe-restaurant Overwijk
   Heawei 9
   8406 AV Tijnje

Aanmelden

Geef je nu op, zodat je verzekerd bent van een plekje.

Je kunt je voorkeursdatum/-locatie aangeven.

Meer informatie & inspiratie

Dit vindt u op onze landingspage rondom Ecologisch slootschonen.

Oan’t sjen!

Groet van organisaties:

Living Lab Fryslân, agrarische collectieven Fryslân en branchevereniging Cumela

Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 september

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe niet altijd even makkelijk is. Een daadwerkelijke omslag in je bedrijfsvoering betekent en vergt nogal wat. Er komen veel nieuwe zaken en kennis bij kijken en nog niet alles is ‘proven technology’.

Gelukkig staan boeren er niet alleen voor en zijn er instanties die willen helpen om de transitie te versoepelen, o.a. door het aanreiken van kennis.

Uitnodiging

We nodigen je van harte uit om 30 september deel te nemen aan de Kenniscarrousel die wij in samenwerking met de Landbouw Adviespool organiseren. Zes verschillende thema’s van NIL worden uitgelicht, je kunt je voor drie inschrijven.

Kennissessies/workshops:

1. Natuurinclusieve landbouw
Wat verstaan we hieronder en welke stappen kan ik als ondernemer zetten?
Jehannes Fopma
2. Bodem
De bodem is de basis van alles: wat kun je zelf doen aan verbetering bodemstructuur en wat levert het op?
Ria Commandeur
3. Samenwerking Akkerbouw – Melkveehouderij
Welke kansen zijn er voor samenwerking? Inclusief succesvolle praktijkvoorbeelden
Henk Westerhof
4. Agrarisch natuurbeheer
Weidevogelbeheer en botanisch beheer: waar(om) kan het? En hoe dan?
Henk Oud
5. Bedrijfseconomische resultaten
Hoe vertaalt NIL zich in bedrijfs economische resultaten? Tips & tricks.
Ids van der Ploeg
6. Biodiversiteit op en rond het erf
Welke mogelijkheden zijn er? Waar moet je rekening mee houden? Tips & tricks.
Gerrit Tuinstra

Locatie
Húns – onze kantoorlocatie Phlox, het dorpshuis en het kerkje.

Aanmelden

Meld je vóór 23 september a.s. hier aan.

Klik hier om de uitnodiging in PDF-formaat te downloaden.