Filmopnames rondom het thema: voederbieten

Een ideaal gewas waarmee melkveehouders en akkerbouwers in regionale kring kunnen samenwerken!

We merken meer animo van boeren die hiermee aan de slag willen, in september gaan we hier dan ook specifiek een cursus voor opstarten. Om nu al boeren van informatie en inspiratie te voorzien zijn we gisteren op ronde geweest door de provincie en hebben met verschillende experts en ervaringsdeskundigen gesproken. Er zijn interviews op camera opgenomen, eind volgende week verwachten we dat de filmpjes klaar zijn.

We zijn gestart in Leeuwarden, daar hebben de specialisten van Hoogland ons van hoogwaardige kennis voorzien. Nogmaals dank

Teo vertelt voor de camera over de verwerkte tarwe.

voor jullie input Sieberen Bakker (rundveespecialist) en Teo Wijbenga (teeltadviseur).

Akkerbouwer

Daarna heeft boer Piet Hoekstra uit St Jacobiparochie ons verteld over het proces van voederbieten bij een akkerbouwer en tips & tricks met ons gedeeld. Enkele tips zijn: laat je goed voorlichten voordat je start en maak goede, zakelijke afspraken als melkveehouder-akkerbouwer onderling. Je gaat met elkaar een samenwerking aan waarbij je elkaar versterkt en vooruit helpt, het zou zonde zijn als deze vertrouwensrelatie stagneert door miscommunicatie omtrent zakelijke afspraken.

Melkveehouder

De derde locatie was in Lemmer, bij melkveehouder Piet Jan Thibaudier. Piet Jan is de schoonzoon van Piet Hoekstra. Zo hebben ze naast een familieband ook een kringlooprelatie in de landbouw tot stand gebracht, dit werkt voor hen uitstekend! De samenwerking betreft niet alleen voederbieten, maar ook stro, gras betacal en via Hoogland wordt nu onderzoek gedaan naar eiwit; denk dan aan erwten en bonen. Ook vindt er uitwisseling van machines plaats (zaaien en beregenen ). Alleen de samenwerking omtrent mest is minder handig in verband met de afstand.

Wij verwachten volgende week de filmpjes met jullie  te kunnen delen. Indien je als boer hier meer kennis over wilt opdoen, dan kun je je bij ons kenbaar maken en inschrijven voor de cursus die dit najaar start. Dit kan via emailadres: info@livinglabfryslan.frl

Carla ruikt even…

Ook de zoon van Piet-Jan toont nu al interesse voor het onderwerp.

 

 

Predatie-preventie

Winterwonderland heeft maar één week geduurd en wie van schaatsen houdt kon even volledig zijn hart ophalen. De kieviten, in januari nog massaal aanwezig, zijn even naar het Zuiden uitgeweken. Inmiddels horen we ze alweer de polders in dwarrelen. Als je goed luistert hoor je ze roepen: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Er zijn een paar dingen die je nu zou kunnen doen om predatie in beeld te krijgen en zo mogelijk te beper

ken. Lastig thema hoor, en ik heb geen ei van Columbus in de aanbieding! Predatie was vorig jaar een enorm probleem en dat het in toenemende mate voor legselverliezen zorgt blijkt wel uit de grafiek van Sovon, die hieronder staat.

 

Ruigtes en wildcamera’s

Losstaande bomen, bosjes, ruigtes, rietkragen zijn schuilplaatsen voor vossen en marters.

Maaien en afzetten kan nog tot 15 maart en werkt dus preventief. Wildcamera’s zijn een prachtige uitvinding om in beeld te krijgen welke rovers er rondstruinen. Vanaf een euro of 60,- tot 150,- koop je die bij een websh

op. Je hangt die bij mogelijke routes en als Reintje zich daar laat zien, staat hij op film of foto. Wellicht kan de jager er nog wat aan doen. ‘Vangt’ de camera niks dan test je het op een andere plek.

Selectief uitrasteren

Overigens hebben collectieven ervaring opgedaan met het uitrasteren van belangrijke weidvogelgebieden. Het werkt goed tegen vossen, maar het is een arbeidsintensieve aanpak. Selectief uitrasteren op strategische plekken is eerder haalbaar en kan heel goed uitpakken.
Behalve vossen zie je mogelijk steenmarters, bunzingen, hermelijnen en wezels voor de camera verschijnen. Vooral de steenmarter richt schade aan. Een pilot in Friesland onderzoekt wat het effect is van het wegvangen van de steenmarter op de weidevogels. Voorwaarde was dat de biotoop voor de weidevogels helemaal op orde is.

In overleg met vrijwilligers en collectief zijn er nog wel een paar maatregelen te bedenken. Heb je veel flinke sloten, dan zijn de dammen cruciale overgangen die ze gebruiken. Met stroomdraden maak je snel passeren moeilijk. ‘Waterdammen’ bleken in het veenweidegebied effectief, maar vergen een investering.

Tenslotte kun je met wildcamera’s ook mooi nesten observeren en predatie vastleggen. Die beelden zijn waardevol als onderbouwing voor de aanpak van predatie in gebieden waar dit een groot knelpunt blijkt.

Met gevleugelde groet,

Tips:

 • Met dit drogende weer gaat het mest uitrijden weldra van start. Als kieviten aan de leg gaan, gebruik dan een sleepslangbeschermer. Dan blijven de nesten mooi heel.
 • Houdt afstand van de plas-dras greppel bij bemesten! Zit je daar te kort op en valt er later regen, dan spoelt de mest weg in het water.

Bemest percelen met een rustperiode en maaidatum in het voorjaar helemaal niet, zoals ik eerder in december al adviseerde. Een dunner gewas is beter doorwaardbaar voor de kuikens, de kwaliteit is beter en je drogestof-opbrengst haal je bij latere snedes in.

Eens per maand vertel ik, Weidevogelman, over de weidevogels. In het broedseizoen wordt dat twee keer per maand. Meld je nu gelijk aan als je op de hoogte wil blijven. Fijn als je deze mail doorstuurt naar iedereen met een warm hart voor weidevogels!

Samen krijgen we veel snavels dezelfde kant op!

Foto`s afkomstig uit het collectief van de Noardlike Fryske Wâlden

Resultaten uit verkenning studiegroep Natuurinclusieve stallenbouw

In Fryslân is een groep veehouders actief die nadenkt over hun bedrijfsvoering en meer aandacht wil besteden aan bodemkwaliteit, biodiversiteit (waaronder weidevogels) of die een samenwerking wil aangaan met een akkerbouwer in de buurt. Drijfmest is daarbij niet de ideale mestsoort, het scheiden van vaste mest en gier biedt mogelijk meer perspectief. Bij een aantal veehouders is ook de stal aan vervanging of aan renovatie toe. Dit biedt mogelijkheden voor het aanpassen van het stalsysteem.

Bodemkwaliteit centraal

Mest raakt alle aspecten van kringlooplandbouw: het speelt een rol bij de bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en het is de leverancier van organische stof en mineralen. Het is tegelijk ook een belangrijke factor voor de (agro)biodiversiteit, het voedt het bodemleven en daarmee komt ook voedsel beschikbaar voor andere diersoorten. De kwaliteit van de mest is daarbij essentieel. In de oude aanbindstallen werd mest en gier gescheiden verzameld en opgeslagen. De mest bevatte de organische stof en de organisch gebonden mineralen, die in de bodem langzaam beschikbaar kwamen. De gier (de urine) bestond uit goed oplosbare mineralen die snel beschikbaar kwamen voor een groeiend gewas, voornamelijk stikstof en kalium. Omdat de dierlijke mest en gier lange tijd de enige meststoffen waren, kon met beide meststoffen gestuurd worden.

Vanaf de jaren ’70 zijn we overgestapt op ligboxtallen. De ammoniakemissie bleek een probleem te zijn in deze stallen. In de afgelopen 25 jaar heeft de focus daarom sterk gelegen op de ontwikkeling van emissiearme stallen, zonder het principe van drijfmest los te laten. In het verlengde daarvan zijn de emissiearme opslag en aanwendingmethodes van mest ontwikkeld.

Stallen met mest en gier als stap in de transitie

De primaire scheiding van mest en gier kan, mits goed uitgevoerd, leiden tot een sterke reductie van ammoniakemissies. Schattingen op basis van een aantal metingen noemen een reductie van 75%. Door de verminderde ammoniakemissie is er meer N beschikbaar en kan worden bespaard op de inzet van kunstmest stikstof. Ook kan door de gerichte inzet van vaste mest op land met natuurdoelen/beheersbeperkingen stikstof worden bespaard.

De voordelen van mest en gier zoals hierboven zijn genoemd vergen een stal waar mest en gier gescheiden wordt verzameld: de zogeheten primaire scheiding. Die scheiding vereist andere vloeren en andere apparatuur om beide producten af te voeren. Er zijn al een aantal technieken beschikbaar. Ook zijn er al enkele stallen waarin dit principe wordt toegepast.

Resultaten uit verkenning met 13 Friese melkveehouders

Eind 2020 heeft Ysbrand Galema namens Living Lab Fryslân een verkenning uitgevoerd naar het ontwerp van een natuurinclusief stalsysteem, gericht op primaire scheiding van mest en urine. Welke keuzemogelijkheden zijn en waar moet je rekening mee houden bij de opzet van systeem qua vloertype, opslag, emissiereductie en uitrijden van de mest. De resultaten van deze verkenning leest u hier.

 

 

Barre winterse omstandigheden bieden kansen!

Bij Agrarisch collectief Súdwestkust zijn ze met man en macht hun uiterste best aan het doen om de gebieden en de percelen voor de weidevogels zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor straks. Juist deze barre omstandigheden bieden kansen!

Door de droge landerijen kan ruige mest op alle ANLb percelen in grote hoeveelheden worden uitgereden, ‘de Workumerwaard wie der swart fan’ aldus Jeroen de Vries (Projectleider en gebiedscoördinator). Pitrus wordt gemaaid, (greppel) plas-drassen worden aangelegd, pompen worden geplaatst en er word gewerkt aan openheid gebied. ‘Plekken die normaliter slecht bereikbaar zijn. kunnen nu wel bereikt worden. We hebben op veel plekken rietlanden gemaaid, bomen gerooid en struweel gesnoeid. Door te werken aan openheid gebied kunnen we weidevogelgebieden met elkaar verbinden en maken we het de predatoren moeilijker om zich er te vestigen of te verschuilen.’

‘Door o.a. de strenge winter verwachten we dat we dit broedseizoen minder predatiedruk dan vorig seizoen hebben; er zijn nagenoeg geen muizen, dus minder voedsel aanbod waardoor de zwakkere predatoren deze periode uiteindelijk niet zullen overleven. Bij monitoring zien we nu al minder predatoren dan vorig jaar op de camera’s. Wel zien we erg veel bruine ratten en (verwilderde)katten. Dit baart ons zorgen.’

Op de planning

Het volgende waar aan gewerkt gaat worden is het plas-drasseizoen dat loopt van 15 februari – 15 juni en aan het hogere waterpeil. Er is uitstel aangevraagd voor de (greppel) plas-drassen i.v.m. het ijs, de pompen en hevels kunnen nu niet open. De beheerders is wel gevraagd de bochtstukken op de buizen te zetten zodat het water wordt vastgehouden.

Welkom Marijke van der Zwaag

Sinds februari is Marijke van der Zwaag, wonend in Ryptsjerk, getrouwd en moeder van twee meiden van zeven en negen jaar, toegevoegd aan ons team.

Marijke stelt zichzelf graag aan u voor:

Ik ben opgegroeid op een boerderij in Appelscha en zo’n agrarische opvoeding nestelt zich in je dna; dat heeft levenslang invloed op je manier van doen en denken.Van jongs af aan heb ik mij verbaasd over de manier waarop wij omgaan met onze leefomgeving. Als kind al probeerde ik anderen op een natuurvriendelijker manier te wijzen en ook nu nog, probeer ik mensen te prikkelen om andere keuzes te maken in het verduurzamen van onze wereld.

En zo gaan de jaren voorbij en mocht ik afgelopen zomer de 40 aantikken. De hoogste tijd voor verandering en op zoek te gaan naar een meer betekenisvolle invulling van mijn werkzame leven. Precies op dat moment kwam ik via een uitzending van Fryslân Doc op het pad van Living Lab Fryslân. Contact via e-mail werd gevolgd door een prettig gesprek en zo bleken zij te zoeken naar wat ik te bieden heb; ondersteuning op het gebied van Office Management en Marketing en Communicatie.

Qua studies heb ik na de havo een hbo-opleiding Office Management aan Schoevers Hogeschool en later nog een deeltijd hbo-opleiding Marketing Management aan de NHL gevolgd. Ik heb jarenlange ervaring als notarieel secretaresse en ben tussendoor werkzaam geweest als tekstueel kwaliteitscontroleur/tekstschrijver, secretaresse/notulisten zelfstandige.

Daarnaast ben ik actief vrijwilliger in het dorpshuis en diverse andere organisaties en initiatieven, maar dat is teveel om hier allemaal te benoemen. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan een boek, waarvan ik hoop dat ik deze komend jaar in gedrukte vorm mag vasthouden; dat is mijn passie. Ik wandel veel, doe actief aan yoga en bak graag iets lekkers.

Ik heb er enorm veel zin in om mijn collega’s te ondersteunen en te faciliteren, zodat zij zich nog meer kunnen richten op hun kerntaken en wij samen Living Lab Fryslân nog succesvoller kunnen maken!

Coördinatie Landbouw Adviespool

De LAP wordt opgezet in het kader van de nieuwe Friese Landbouwagenda, die op initiatief van de provincie gezamenlijk met belanghebbenden uit de Friese landbouwsector wordt opgesteld. Om de transitie in de landbouw meer vaart te geven, verbindt de LAP beleid en praktijk tot op het boerenerf. De LAP gaat functioneren als een vraagbaak voor boeren. Het gaat nadrukkelijk niet om een fysiek kantoor, maar om een pool van deskundigen die naar de boeren toe komen met kennis. De deskundigen trekken samen op met een netwerk van verschillende organisaties om beschikbare kennis te delen. Het advies kan in de vorm van een gesprek, van groepsbijeenkomsten of cursustrajecten / studiegroepen. De vorm hangt af van de behoefte en de samenstelling van de vraag.

Ervaring bij LLF

LLF heeft al veel ervaring opgedaan met de organisatie van cursussen en studiegroepen op dit gebied, eind 2020 is er nog een pilot met een consulent uitgevoerd.
Adviseurs beantwoorden de vragen van de boeren. Zij doen dit met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, It Wetterskip, kennisinstellingen en de provincie Fryslân. Bijvoorbeeld hoeveel kruidenrijk grasland inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Of hoe met de bedrijfsvoering kan worden ingespeeld op de stikstof- of veenweideopgave. Ook kan bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn advies gevraagd worden. Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats met verschillende organisaties om de LAP mee vorm te geven.

Uitwerking

Bij LLF wordt een toename aan behoefte aan deskundig en onafhankelijk NIL advies waargenomen. Concreet zal er binnenkort een site worden gelanceerd als startpunt, en als eerste stap om meer kennis te verkrijgen. Ook kan gebeld worden met LLF inzake het LAP. De komende weken worden een aantal actuele kennisvragen uitgewerkt en bijbehorende trajecten opgestart. LLF heeft al een netwerk van adviseurs op diverse deelterreinen op het gebied van dit thema. Ook partijen als de agrarische collectieven, het Wetterskip, hebben of kennen deze adviseurs.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga:

“As provinsje wolle wy de oergong nei in natuerynklusive omrinlânbou mear gong jaan. Op it boerehiem komme in soad maatskiplike fraachstikken byinoar. Tagelyk moat dêr ek in goed stik brea fertsjinne wurde. Hokker plan makkest dan foar de kommende jierren? Wat is ienfâldich te feroarjen of ta te passen? Hoe hâlde guon dingen mei-inoar ferbân? Wat betsjut dat ekonomysk? Mei dizze Lânbou-advyspool besykje wy de Fryske boer by dy transysje op syn hiem te stypjen. Dat is in hiele moaie ûntwikkeling!”

Contact

Gaandeweg zal de pool met adviseurs versterkt worden met diverse disciplines. De opgedane kennis uit de trajecten zal, in ieder geval via de site, gedeeld worden.Het project wordt de komende maanden in de praktijk getest en wordt zo ingericht dat het gemakkelijk schaalbaar is. Voor vragen kunt u op dit moment nog contact opnemen met: Gerrie Visser, g.visser@livinglabfryslan.frl 06 2320 1177

 

Rûchte is it nije moai – meer biodiversiteit op het boerenerf

De komende maanden gaan we extra aandacht besteden aan het thema: Biodiversiteit op of rondom het boerenerf. Hierbij komt de titel van de poster die we vorig jaar ontwikkeld hebben ook weer van pas: ‘Rûchte is it nije moai’.
 
Nu al is een aantal boeren actief met biodiversiteit op hun bedrijf bezig, waaronder de boeren in het coulissenlandschap van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Het beheer, o.a. het snoeien en afzetten zoals boer Pier-Jan Boersma uit Eastermar doet, van dykswâlen en elzensingels is nodig voor het in standhouden van de variatie en hoge biodiversiteitswaarde van deze elementen.
Meer informatie hierover lees je in de door Landschapsbeheer Friesland en Noardlike Fryske Wâlden ontwikkelde veldgids. Het document kun je hier downloaden. Vandaag publiceerde het Friesch Dagblad de foto hierboven van fotograaf Marcel van Kammen op de voorpagina.


Waar kun je als boer nog meer aan denken om de biodiversiteit in je eigen omgeving een boost te geven?

 Welke maatregelen je als boer kunt treffen voor de biodiversiteit is mede afhankelijk van de omgeving.

Vul zelf de test in en check uw score op natuurinclusiviteit.

 • Ligt de boerderij in het bos of in open gebied?
 • Heeft de boer te maken met zand-, klei- of veengrond?
 • Welke gebouwen staan er op het erf en welke bomen, struiken en kruiden komen van nature voor in de streek?
 Het beheer van perceelsranden kan vrij gemakkelijk veel opleveren. Als je als boer een strookje niet maait en bemest, dan zie op termijn diverse soorten kruiden en insecten verschijnen.

Op het erf

Ook rondom het erf zijn er talloze mogelijkheden. Zo kun je bepaalde vogelsoorten helpen met het plaatsen van nestkasten. Zoals het plaatsen van kunstnestkasten voor huiszwaluwen onder de buitenrand van de schuur, en met een geschikte nestkast in de loods of schuur is er een goede kans dat er een kerkuil komt bivakkeren.
 
Later volgt meer informatie.

Evaluatie pilot consulent

Eind vorig jaar hebben we drie groepen gefaciliteerd die aan het werk zijn gegaan onder begeleiding van een consulent. Eén groep was gericht op Natuurinclusieve stallenbouw en twee andere groepen op Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw. Wegens Corona hebben we op één na, alle sessies digitaal moeten houden. Dat was meteen ook het grootste manco volgens de deelnemers.

We hebben een korte evaluatie onder de deelnemers gehouden en daar kwam het volgende in hoofdlijnen uit:

Groepen: Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw

 • Wel kennis opgedaan, fijn om contact te hebben met anderen uit de groep en het netwerk uit te breiden.
 • De voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten en evt. voor een klein deel digitaal.
 • Het doel is bij de meesten niet behaald, het strandt nu nog op praktische toepassing.
 • Wat zien we wel? Huidige samenwerkingen worden verder uitgebouwd.
 • Naast de online bijeenkomsten is Whatsapp een belangrijk middel voor de groep onderling of 1 op 1 contact.
 • Meer dan de helft wil door met een vervolg van deze groep en thema.
 • Het grootste gemis was fysiek contact met elkaar, digitaal vindt er minder interactie plaats.
 • Eén persoon meldt dat hij meer economische onderbouwing prettig had gevonden.
 • Een excursie, zien in de praktijk, zou een welkome aanvulling op de cursus zijn
 • Organisatie: voldoende – goed.

Groep: Natuurinclusieve stallenbouw

 • Meerwaarde was vergroten van kennis en contact, besprekingen met collega’s
 • Men wil allemaal verder met de bouw van een nieuwe stal en de meesten gaan < 1 jaar los.
 • Wat opvalt is dat er buiten de groepsessies om weinig / geen contact met elkaar is. → Wellicht de volgende keer bij de start van een nieuwe groep ook een whatsapp groep aanmaken om contact onderling te bevorderen.
 • Meer dan de helft wil door met een vervolg van deze groep en thema.
 • Grootste gemis was naast de groep sessies, advies op maat voor de individuele boeren.
 • Voor een vervolg gaat de voorkeur uit naar een hybride vorm van bijeenkomsten. Dus zowel off- als online.
 • Organisatie: voldoende – goed.
 • Het doel is bij het merendeel niet behaald. Het doel was op voorhand niet bekend. → Volgende keer vooraf uitvragen ivm verwachtingsmanagement.
 • Tips: ook eens een beleidsmaker erbij halen. Behoefte aan: uitwerking naar concretisering; daarbij is het nodig dat er eerst meer bekend is over de opbrengst van meststoffen.

Overige opmerkingen

 • Efficiënter groenbemesters telen
 • Nieuwe gewassen uitproberen
 • Bestaande samenwerkingen uitbreiden
 • Meer onderzoek en kennis opnemen
 • ‘Ga zo door!’
 • Veel nieuwe kennis opgedaan
 • Naast groepsbegeleiding is individuele begeleiding erg welkom
 • Hulp bij vergunning stallenbouwtraject
 • Hulp bij toekomstvisie

 

 

 

Gods water over Gods akker

Jongens wat een heibel in de grote steden over die avondklok. Dan kun je maar beter rustig op het platteland zitten. Waar we toch al vroeg op bed gaan en waar we Gods water over Gods akker laten lopen. Dat is een uitdrukking voor de boel een beetje op zijn beloop laten, maar vroeger bedoelde men ook letterlijk dat iemand dan het water zijn gang maar laat gaan.

Precies wat je min of meer doet om de weidevogels straks een perfecte (greppel)plas-dras situatie aan te bieden. Vanaf half februari moeten bijvoorbeeld de eerste (greppel)plas-drassen er al staan en op 1 maart de rest. Ik hoop maar dat er waar nodig gegreppeld is voor een goed greppelprofiel. Zo niet, dan mag je hopen op vorst (maar die is tegenwoordig schaars).
Het water op de goede plekken vasthouden is mijn eerste advies. Hiervoor kun je de greppels afdoppen of bij de uitloop voorzien van een handig draaibaar bochtje op de buis waarmee je kunt instellen hoe hoog het water komt.

Quote ‘Water op de goede plekken vasthouden’

De pomp kun je er later nog naartoe brengen, als de kopakker wat beter te berijden is dan nu. En verder is het goed om heel praktisch te bedenken wat er nodig is. De accu’s moeten het straks doen met zonnestroom, maar het is wel zo slim om ze vooraf eenmalig goed op te laden.

Mooi is de combinatie van greppel plas-dras met een hoogwater sloot, waarmee je de greppel kunt laten vollopen. Voor de vogels biedt die natte waterkant nog wat extra’s, doordat er slikkige randen ontstaan. Die sloten dan nu afdammen en het water vasthouden, maakt dat je straks niet of minder hoeft te pompen. Let wel op of dat volgens de vergunning van het waterschap ook mag; soms staat daarin dat het na half maart pas is toegestaan.

Laat Gods water maar over Gods akker lopen: de weidevogels strijken er straks graag bij neer en als het goed voor elkaar is kunnen zij ook lekker de boel een beetje op zijn beloop laten.

TIPS:

 • Ik zie nog best veel percelen met veel gras. Vooral op de percelen met uitgestelde maaidatum is het een goed idee om die nog even kort te laten grazen met een koppel schapen.
 • Wildcamera’s zijn hele mooie dingen om in beeld te brengen welke rovers er nu al rondstruinen in je weilanden! Niet duur en eenvoudig in gebruik. Hang zo’n ding op de plekken waar je looproutes van vossen een andere rovers vermoedt. Wellicht kan de jager dan ‘gericht’ actie ondernemen…

Aftrap grondinitiatief ‘Aardpeer

Vanmiddag vindt de aftrap van grondinitiatief ‘Aardpeer’ plaats in pakhuis De Zwijger in Amsterdam.

Gezonde grond: de sleutel voor de transitie naar een natuurvriendelijk, sociaal voedsel- en landbouwsysteem! Betaalbaarheid is hiervoor een belangrijke sleutel, daar richt dit initiatief zich dan ook op middels obligatieverkoop. Vernieuwend en kansrijk!

Er komen een aantal interessante sprekers met kennis van landbouw, gemeenschapszin én natuur vanmiddag aan bod. Waaronder onze eigen Friese boer en consulent van Living Lab: Jaring Brunia – Coach Natuur Landbouw.

Programma

 • De officiële aftrap van de lancering van Aardpeer wordt ingeleid door Louise Vet
 • Vervolgens zal Rob van Brouwershaven kort iets zeggen over de visie van de Rijksoverheid
 • ‘Economisch gedragen, reset the economy’: we gaan in gesprek met Kees van Biert, Liesbeth Soer en Gerjan Snippe
 • ‘Natuur gedreven, een gezonde bodem vol leven’: hierover spreken we met Danielle de Nie en Jaring Brunia
 • ‘Sociaal verbonden, een beweging voor iedereen’: we spreken met Ron Geurts en Geert van der Veer
 • Tot slot wordt Aardpeer officieel gelanceerd met de initiatiefnemers en hun kinderen

Het programma zal worden gemodereerd door Natasja van den Berg.

Aanmelden

Aanmelden om de bijeenkomst vanmiddag te volgen kan hier: http://ow.ly/9aIB50DjqjK De start is om 16.00