Vernieuwd projectteam is bekend

PERSBERICHT

Stichting Living Lab maakt vernieuwd projectteam bekend

Leeuwarden, 22 oktober 2018. Living Lab Fryslân (LLF), het Fryske initiatief dat de agrarische sector helpt met de transitie naar natuur inclusieve landbouw ínclusief interessante verdienmodellen, is vanaf oktober gestart met een vernieuwd projectteam. Er is een multidisciplinair team samengesteld dat zich gaat richten op de nieuwe fase die is aangebroken.

Het nieuwe team bestaat uit:

  • Theun Vellinga: Programmaleider, tevens benoemd als Aanjager Landbouw bij Vereniging Circulair Fryslân
  • Gerrie Visser: Projectleider Markt & Omgeving, daarnaast verantwoordelijk voor processen en financiering
  • Anne Jansma: Projectadviseur
  • Carla Boonstra: Marketing-Communicatie coördinator

Rol van LLF:

De landbouw in Friesland is in 2025 natuurinclusief, dat is de beleidsambitie van het College van Gedeputeerde Staten zoals verwoord in 2017 in de beleidsbrief ‘naar een duurzame landbouw‘.

Living Lab heeft de functie om natuur inclusieve landbouw te stimuleren, de agrarische sector te inspireren en fungeert als makelaar om projectinitiatieven werkend te krijgen. Partijen worden aan elkaar gekoppeld en geholpen met de eerste aanzet voor de ontwikkeling van een succesvol project dat past binnen het thema van natuur inclusieve landbouw. Living Lab wordt mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân.

Albert van der Ploeg:

Voorzitter van Stichting Living Lab Fryslân, Albert van der Ploeg, is blij dat er met meer en bredere inzet aan het behalen van de doelen wordt gewerkt in de volgende fase.
‘Inmiddels weten de meeste boeren wat natuur inclusieve landbouw inhoudt en het grootste deel van de weerstand is weggenomen. De komende periode willen we de boeren gereedschap geven om de omslag te maken en helpen met het ontwikkelen van verdienmodellen.
Ik vind dat de consument meer geld moet willen betalen voor het betere en iets duurdere product. De Mienskip moet bereid zijn te betalen voor natuur, landschap en biodiversiteit.

LLF staat voor: Libben Lân Fryslân.

Fase 2.0

In Fase 2.0, oktober 2018- september 2020, na een eerste fase  in 2016 -2018 van bewustwording, komt nu het accent te liggen op de realisatie van verdienmodellen voor de natuur inclusieve landbouw. Dat betekent dat natuur inclusieve landbouw lonend moet zijn en zekerheid moet bieden voor natuur en boer. Dat kan via een betere prijs voor producten of lagere kosten.

Living Lab wil hierin richtinggevend zijn, praktische handvatten bieden en met betrokken partijen in en buiten de landbouw inspirerende initiatieven ontplooien.

 

Samen aan de slag met biodiversiteit

Dairy Campus en Living Lab Fryslân gaan samen verkennen hoe ze de boer, burger en koe verder kunnen brengen naar meer biodiversiteit. Voor het komende jaar hebben ze verschillende activiteiten op de agenda staan.

Activiteiten voor boeren, studenten en andere geïnteresseerden, kijk op de site van Dairy Campus

 

Maatregelen natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw werkt positief op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Agrariërs die natuurinclusief willen boeren, moeten daarvoor op korte termijn investeringen doen, bijvoorbeeld in machines en de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn plukt de boer er de financiële baten van. Winst voor boer èn maatschappij dus. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research, in opdracht van het ministerie van EZ.

Download rapport