Consulent start in Fryslân met concrete toepassing v natuurinclusieve landbouw op bedrijfsniveau

Living Lab Fryslân voert van februari – augustus 2020 een pilotproject uit om met het aanstellen van een consulent om (groepen) boeren actief te stimuleren om een transitie naar natuurinclusieve landbouw praktisch handen en voeten te geven.

In Fryslân is in de landbouw, maar ook bijvoorbeeld in de Veenweide aanpak, veel aandacht voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw.  Er is veel kennis hierover, maar de concrete vertaalslag naar het boerenerf blijft vaak achterwege. Ieder gebied en ieder boerenbedrijf is immers weer anders, daarom is advies op maat noodzakelijk.

Op basis van vragen van boeren naar de toepassing op het bedrijf, start Living Lab Fryslân een pilot met de inzet van consulenten. Hij / zij adviseert over hoe concrete maatregelen op het gebied van natuurinclusieve en kringlooplandbouw op het boerenerf toegepast kunnen worden.  De consulent werkt op gebiedsniveau, en gaat in groepsverband, met groepen boeren met een vergelijkbare vraag, aan de slag.  In verdiepingstrajecten kan de vraag en de toepassing op het erf nog specifieker behandeld worden, mede door het gericht inzetten van specialisten.

Albert van der Ploeg, voorzitter van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Kollektieven Beried Fryslân en bestuur Living Lab Fryslân geeft aan: ‘Dêr binne in hiel soad minsken dy ‘t fan alles fanút harren eigen taleverings- of ferwurkingsbedriuw oan ‘e boeren kwyt wolle oan kennis, mar dat is rjochte op in diel fan it boerenbedriuw en fanút in belang. De fraach út de praktyk is Natuer Ynklusive Lânbou kennis yn te setten foar it hiele bedriuw en hoe dat tapast wurde kin yn ‘e praktyk’.

Boer Bert Vollema vertelt, over het nut voor hem van de inzet van een consulent: ‘Sjoch, ik rin al in tiidsje rûn mei ideeën wat ik dwaan kinne soe om mear natuerinklusif te buorkjen. Unôfhinklike begelieding en advisearing fan in konsulint soe my oer de streep lûke kinne mei konkrete foarstellen dy’t yn te passen bin yn myn bedriuwsfiering’.

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een speerpunt is de landbouwvisie van minister Schouten, met als doel Nederland als koploper op het gebied van kringlooplandbouw te laten fungeren. Kringlooplandbouw en natuur inclusieve landbouw zijn aan elkaar verbonden begrippen.  De provincie Fryslân wil hier als regio in voorop lopen en heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 natuurinclusief te zijn.

De pilot

De pilot loopt tot augustus 2020 en is mogelijk gemaakt door een subsidie van provinsje Fryslân. De consulent werkt onder de vlag van Living Lab Fryslân natuurinclusieve landbouw. Over de pilot wordt geadviseerd door een begeleidingscommissie. De pilot onderzoekt het volgende in de praktijk: inhoud, werkwijze en inbedding van het consulentschap in Fryslan. In de zomer volgt hieruit een advies.

Werkwijze consulent

De consulent inspireert, levert kennis en brengt samen met de agrariërs de specifieke mogelijkheden in kaart.

De consulent werkt vraag gestuurd. Hij begeleid in groepsbijeenkomsten landbouwers die verder willen verduurzamen en stappen zetten richting natuurinclusieve landbouw. Verder koppelt hij partijen aan elkaar. Hij weet de juiste specialist te koppelen aan het betreffende vraagstuk.