Coördinatie Landbouw Adviespool

De LAP wordt opgezet in het kader van de nieuwe Friese Landbouwagenda, die op initiatief van de provincie gezamenlijk met belanghebbenden uit de Friese landbouwsector wordt opgesteld. Om de transitie in de landbouw meer vaart te geven, verbindt de LAP beleid en praktijk tot op het boerenerf. De LAP gaat functioneren als een vraagbaak voor boeren. Het gaat nadrukkelijk niet om een fysiek kantoor, maar om een pool van deskundigen die naar de boeren toe komen met kennis. De deskundigen trekken samen op met een netwerk van verschillende organisaties om beschikbare kennis te delen. Het advies kan in de vorm van een gesprek, van groepsbijeenkomsten of cursustrajecten / studiegroepen. De vorm hangt af van de behoefte en de samenstelling van de vraag.

Ervaring bij LLF

LLF heeft al veel ervaring opgedaan met de organisatie van cursussen en studiegroepen op dit gebied, eind 2020 is er nog een pilot met een consulent uitgevoerd.
Adviseurs beantwoorden de vragen van de boeren. Zij doen dit met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, It Wetterskip, kennisinstellingen en de provincie Fryslân. Bijvoorbeeld hoeveel kruidenrijk grasland inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Of hoe met de bedrijfsvoering kan worden ingespeeld op de stikstof- of veenweideopgave. Ook kan bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn advies gevraagd worden. Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats met verschillende organisaties om de LAP mee vorm te geven.

Uitwerking

Bij LLF wordt een toename aan behoefte aan deskundig en onafhankelijk NIL advies waargenomen. Concreet zal er binnenkort een site worden gelanceerd als startpunt, en als eerste stap om meer kennis te verkrijgen. Ook kan gebeld worden met LLF inzake het LAP. De komende weken worden een aantal actuele kennisvragen uitgewerkt en bijbehorende trajecten opgestart. LLF heeft al een netwerk van adviseurs op diverse deelterreinen op het gebied van dit thema. Ook partijen als de agrarische collectieven, het Wetterskip, hebben of kennen deze adviseurs.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga:

“As provinsje wolle wy de oergong nei in natuerynklusive omrinlânbou mear gong jaan. Op it boerehiem komme in soad maatskiplike fraachstikken byinoar. Tagelyk moat dêr ek in goed stik brea fertsjinne wurde. Hokker plan makkest dan foar de kommende jierren? Wat is ienfâldich te feroarjen of ta te passen? Hoe hâlde guon dingen mei-inoar ferbân? Wat betsjut dat ekonomysk? Mei dizze Lânbou-advyspool besykje wy de Fryske boer by dy transysje op syn hiem te stypjen. Dat is in hiele moaie ûntwikkeling!”

Contact

Gaandeweg zal de pool met adviseurs versterkt worden met diverse disciplines. De opgedane kennis uit de trajecten zal, in ieder geval via de site, gedeeld worden.Het project wordt de komende maanden in de praktijk getest en wordt zo ingericht dat het gemakkelijk schaalbaar is. Voor vragen kunt u op dit moment nog contact opnemen met: Gerrie Visser, g.visser@livinglabfryslan.frl 06 2320 1177