Kickoff LAP met adviseurs

Afgelopen dinsdag vond in en om onze thuislocatie in Húns de kickoff bijeenkomst voor de adviseurs van de Landbouw Adviespool plaats. We proostten met zijn allen op deze mooie ontwikkeling en dat we nu echt van start kunnen.

De Kick off was bedoeld om de LAP, het doel en de werkwijze toe te lichten, en natuurlijk ook om elkaar (beter) te leren kennen. Om ook elkaars vakgebied beter te leren kennen, is de aftrap gedaan door de Stichting Oude Friese Gewassen, vertegenwoordigd door de heer Spyksma. Onder andere kwam als aandachtspunt naar voren om ook nog te kijken naar andere pilots in het land (oa Drenthe), de tijdsspanne waarin je een boer begeleidt en hoe om te gaan met specialismen die nu nog niet in de pool zitten (juridisch, fiscaal bijvoorbeeld).

Definiëring natuurinclusieve landbouw

Deze Kick off bepaalde ook het gezamenlijke startpunt op het gebied van NIL. Anne Jansma lichtte toe hoe LLF NIL definieert en van daaruit boeren wil stimuleren en faciliteren om stappen te zetten. Natuurinclusieve landbouw is: ‘Een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf’. Natuurinclusieve landbouw kan opgedeeld worden in drie pijlers:

 1. Zorg voor Natuur en Landschap
 2. Beter benutten van natuurlijke processen in het bedrijf
 3. Verminderen impact op het milieu

Het betreft een ontwikkelrichting welke ingedeeld kan worden in verschillende niveaus:

 • Niveau 0: Alleen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Niveau 1: Maatregelen voor specifieke soorten
 • Niveau 2: Optimaliseren kringlopen op het bedrijf
 • Niveau 3: Grondgebonden- adaptief systeem à kringlopen, gewassen en veerassen passen bij omgeving

Behandeling cases

De LAP is er om boeren te helpen die stappen willen zetten op hun bedrijf.

Ook vanuit die definitie kunnen we met  vragen van boeren aan de slag. Toen we een aantal cases behandelden,  bleek al dat een vraag niet zomaar een vraag is, om te adviseren is een goede kennismaking met vragensteller en situatie nodig.  Dat was de conclusie.  Per casus konden daarnaast ook een aantal overall conclusies en adviezen gegeven worden.

Pilot consulent

Voor deze ochtend stond ook de afronding van een pilot project van LLF, waarbij met breed georiënteerde consulenten groepen van boeren werden begeleid op een specifiek thema geagendeerd. Conclusies daaruit, die voor de ontwikkeling van de LAP relevant zijn, zijn, zo schetste Carla Boonstra :

 1. Individuele adviestrajecten kunnen goed invulling geven aan een specifieke vraagbehoefte na een groepstraject. Veel deelnemers geven aan na de groepstrajecten behoefte te hebben aan handelsperspectief op hun erf.
 2. Door deel te nemen aan een studiegroep wordt de stap om individueel advies op maat aan te vragen makkelijker gemaakt. Er is dan immers al een relatie met LLF / LAP opgebouwd. VERTROUWEN is belangrijk!

Provinsje Fryslân

De provinsje Fryslan is mede ontwikkelaar van deze opstartfase van de LAP. Waarom en hoe dat past in het provinciale beleid werd toegelicht door Douwe-Jan Sietsma. Hij besprak de volgende 9 punten van de Landbouwagenda, waarin de LAP prominent is verwoord.

 1. Oprichting van een Friese voedselcoöperatie – Proces hoe krijg je de streekeigen en bioproducten bij de juiste afzetkanalen?
 2. Regionale verduurzaming – Aansluiting bij nationale normering en standaarden.
 3. Opzetten van een Fries beheersfonds – Hoe kun je dat blijven ondersteunen?
 4. Gezonde bodem – Onderzoeksthema’s
 5. Programma over Zuivel toegevoegde waarde
 6. Hoe gaan we ondernemers ondersteunen met onafhankelijke adviseurs en mentorschap?
 7. Grondgebondenheid verwaarden. – Denk aan: nieuw mestbeleid, bovengronds uitrijden.
 8. Friese kringloopcoöperatie. Hoe kun je (humane) reststromen bij elkaar brengen om de bodem te geven wat ie nodig heeft?
 9. Extra miljoen vrijmaken voor een transitiefonds. – Gangbaar naar meer inclusief.

Wij hopen dat deze ochtend een aanzet was voor de adviseurs om boeren te triggeren om zich met NIL-vragen te melden bij de LAP. Langzaamaan beginnen de eerste vragen binnen te komen en kunnen wij ook gaan coördineren tussen vragensteller en jullie als individuele adviseurs.

Kenniscarrousel

Naast deze adviseursbijeenkomst zijn wij bezig met de organisatie van een Kenniscarrousel voor boeren, deze staat ingepland voor donderdag 30 september a.s. van 10.00 – 15.00 uur. Voor de verschillende kennissessies willen wij o.a. een aantal LAP-adviseurs uitnodigen om die geven.  Van tevoren kan een boer zich inschrijven voor maximaal drie (van de in totaal zes) thema’s, die in parallelsessies van een uur gedurende die dag zullen plaatsvinden.

De thema’s zijn:

 1. Natuurinclusieve landbouw
 2. Bodem
 3. Samenwerking Akkerbouw – Melkveehouderij
 4. Agrarisch natuurbeheer
 5. Bedrijfseconomische resultaten
 6. Biodiversiteit rondom boerderij