Natuurinclusieve melkveestal

Ontwikkelen natuurinclusief stalsysteem gericht op scheiden mest en urine, gebruik maken van stro als strooisel

Meer uit mest, minder CO2

Masterclass over het onderwerp mono-mestvergisting. Daarnaast worden percelen bemonstert waar digestaat is opgebracht (bodem, bodemleven).

Netwerk Praktijkbedrijven

Landelijk netwerk van bedrijfsbegeleiders waarbij boeren stikstof en methaan gaan reduceren door een begeleidingsproces waarbij maatregelen worden genomen.

Duurzaam bodembeheer uitbreiding strorijke stalmest

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op klei- en zavelbodems

Verslag Brûsplaksessie Rûge Dong

Op dinsdag 8 maart vond online de Brûsplaksessie Rûge Dong plaats. Er waren ruim 25 aanwezigen. Aan het woord kwamen:

 • Tim Visser
  Wetenschappelijke onderbouwing gebruik van ruige mest en alternatieven.
  Klik hier voor de presentatie van Tim.
 • Henk Oud uit Aldstjerk
  Praktische uitvoering en wet- en regelgeving
  Klik hier voor de samenvatting van Henk.
 • Vader Jelte en dochter, Wieke Marije Bakker uit Ginnum.
  Praktische uitvoering, de do’s en de don’ts
  Klik hier voor de video essay van Wieke Marije.

U kunt de hele sessie terugkijken via Youtube

De resultaten over 2021 van de familie Bakker zijn als volgt:

Aantal broedpaar/jaren 2021
Bergeend 4
Fazant 1
Grutto 70
Kievit 24
Krakeend 2
Kuifeend 2
Scholekster 32
Slobeend 4
Tureluur 34
Wilde eend 60

Brûsplaksessie: Efficiënt omgaan met stikstof

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt? Een aantal adviseurs van de Landbouw Adviespool praten u graag bij. Heeft u naderhand nog vragen? Meld het, dan kunnen we een adviseur die u verder kan helpen aan u koppelen.

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging in PDF.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan