Het woeste bos

Multifunctioneel gebruik van productiebossen

Boerbossen

Multifunctioneel gebruik van productiebossen. Naast de productie van hout, productie van voedsel (fruit, noten, vlees), en verhogen natuurwaarden.

Maximaal melken uit gras

Zoveel mogelijk melk halen uit gras met lage input van bijproducten. Er is gekeken naar de thema’s beweiden, melksamenstelling en kruiden

Akkerbelt

GLB-pilot gericht op onderzoek naar inpassing van vergroeningsmaatregelen t.o.v. ANLb in akkerbouwgebieden

Hoe? Zo!

Een methodiek ontwikkelen voor optimale sturing van GLB-vergroeningsmaatregelen op boerenbedrijven. GLB-pilot

Smart Dairy farming

Onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische middelen

Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders Fryslân

Kan door middel van het raffineren van najaarsgras, de externe aanvoer van grondstoffen beperkt worden als onderdeel van circulaire landbouw.

Kringlopen sluiten in de melkveesector

Door middel van grasraffinage eiwit verwaarden en verhogen met het oog op het sluiten van kringlopen in de melkveesector

Biodivers Schier

Doel is om de landbouw op Schier anders in te richten, om zo de stikstofdepositie, en daarmee de kosten voor natuurherstel, te verlagen.

Veggielab

Creëren natuurinclusief verdienmodel door meerwaardecreatie, door middel van het verwerken van producten tot halffabricaat of eindproduct op het bedrijf.