Boerbossen

Multifunctioneel gebruik van productiebossen. Naast de productie van hout, productie van voedsel (fruit, noten, vlees), en verhogen natuurwaarden.

Het woeste bos

Multifunctioneel gebruik van productiebossen

Smart Dairy farming

Onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische middelen

Hoe? Zo!

Een methodiek ontwikkelen voor optimale sturing van GLB-vergroeningsmaatregelen op boerenbedrijven. GLB-pilot

Akkerbelt

GLB-pilot gericht op onderzoek naar inpassing van vergroeningsmaatregelen t.o.v. ANLb in akkerbouwgebieden

Maximaal melken uit gras

Zoveel mogelijk melk halen uit gras met lage input van bijproducten. Er is gekeken naar de thema’s beweiden, melksamenstelling en kruiden

Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders Fryslân

Kan door middel van het raffineren van najaarsgras, de externe aanvoer van grondstoffen beperkt worden als onderdeel van circulaire landbouw.

Kringlopen sluiten in de melkveesector

Door middel van grasraffinage eiwit verwaarden en verhogen met het oog op het sluiten van kringlopen in de melkveesector

Multifunctioneel grasland, systeem innovatie

Our central hypothesis is that permanent grasslands with a high plant species diversity can provide multiple functions simultaneously (‘multi-functional grasslands’): productivity and resilience against weather extremes, local and regional biodiversity, cattle and human health and reduced environmental impact (especially regarding climate change and nitrogen emissions) by enhancing circularity, which will benefit farmers, citizens and society.

Veggielab

Creëren natuurinclusief verdienmodel door meerwaardecreatie, door middel van het verwerken van producten tot halffabricaat of eindproduct op het bedrijf.