Biodivers Schier

Doel is om de landbouw op Schier anders in te richten, om zo de stikstofdepositie, en daarmee de kosten voor natuurherstel, te verlagen.

Beespoke

In het gebied van Waadrane wordt gekeken welke kansen er zijn voor bestuivers en om natuurlijke plaagbestrijding te doen, zodat er minder insecticiden gebruikt kunnen worden.

Greidhoeke+

Gebiedsgerichte aanpak NIL voor gemeentes

Agrifuture

Ontwerp toekomstig akkerbouwsysteem

Diversiteit in Duurzaam Melken

Door middel van diversiteit in boeren en aanpak richting duurzaamheid te laten zien boeren stimuleren

Vruchtbare kringloop Noord Nederland

Stimuleren kringlooplandbouw door agrarische ondernemers te faciliteren (o.a. kennis) bij verduurzaming van het agrarisch bedrijf.

Foarútbuorkje mear mei minder

Project gericht op verminderen externe inputs en emissies zonder verlies in productie en opbrengst. Werken op bedrijf aan kringlooplandbouw

Fjildlab NO Fryslân

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende kenniskringen met vertegenwoordigers van de 3 O’s: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Zoet en zout projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. 

Inrichting boerenerf veenweide

Maken inrichtingsplan voor boerenerf en uitvoering voor 15 bedrijven in veenweide

Gebiedsproject Pijpkaneel

Pilot dubbeldoelgrond. Ontwikkelen natuurinclusieve landbouw in polder Pijpkaneel door meer grond onder het bedrijf (extensivering) welke wordt ingezet voor natuur/biodiversiteit