Wys mei de patrys / vitale akkers

Inrichtingsmaatregelen voor akkervogels en insecten aanvullend op het ANLb specifiek gericht op de patrijs. Verzorgen van dekking, nestgelegenheid en zomer- en wintervoedsel.

Zwagermieden

Verkenning samenwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Versterken natuur en landbouw (weidevogelbeheer) in de Zwagermieden.

Vogels en Voorspoed Fryslân

Het ontwikkelen en uittesten van economisch inpasbare beweidingsmaatregelen die effectief zijn voor het versterken van de weidevogelmozaïek.

Weidevogelboeren

Doorrekening bedrijfseconomie en inzichtelijk maken arbeidsinspanning van boeren met veel weidevogelbeheer

Grutsk op ús Greidefûgels

Stimuleren gebruik kruidenrijk grasland, nestpannen, plas dras en overstaande hoekjes door middel van campagne en beschikbaar stellen kruidenrijk graszaad (1ha) voor 300 melkveehouders in Fryslân

Life Project Meadow Birds

Ontwikkeling kerngebieden weidevogels in lower saxony (Duitsland) en Fryslân

Vliegende start voor weidevogelbescherming

Monitoring en bescherming weidevogels met drones

Verduurzaming en versterken biodiversiteit mais/veen

Vergroten kansen weidevogels, maisteelt op veen, kievit