Gemeentelijk Landbouwbeleid: welkom in Sneek op 14-12

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 1 januari 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kun je beloond worden voor ecologische maatregelen in je bedrijf. Er gaat wel iets veranderen in de voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie. Het GLB verandert daardoor voor boeren en het biedt ook kansen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) praten boeren hier graag over bij. De Provincie Fryslân organiseert woensdag 14 december om 19:30 uur een bijeenkomst in het Van der Valk hotel in Sneek waar boeren en andere belangstellenden van harte welkom zijn.

Tijdens de bijeenkomst krijgen boeren nieuwe informatie over de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en de gevolgen van het mestbeleid voor bepaalde gebieden aan bod. En boeren krijgen antwoord op logische vragen als: valt de bufferstrook op mijn bedrijf onder eco-regeling of ANLb? Of onder beide? Of: hoe combineer ik beide regelingen het beste? Kan ik aan beide regelingen meedoen? Daarover gaan we graag in gesprek.

Boeren en belangstellenden  kunnen zich opgeven voor de bijeenkomst op 14 december om 19:30 uur in het Van der Valk hotel, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ  Sneek. Opgeven kan met deze link: Wat betekent het GLB voor u?

Meer informatie over het GLB: Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 (rvo.nl)

Vragen over de bijeenkomst? Stuur een mail naar landbouwenvoedselproductie@fryslan.frl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer voederhagen in het kleiweidegebied

Samen met 8 melkveehouders uit het Kleiweide gebied zijn wij momenteel bezig met een aanvraag voor het aanplanten van voederheggen. Door het aanplanten van voederhagen langs kavelpaden en perceelgrenzen rondom de boerderij hebben koeien de mogelijkheid om hier van te ‘grazen’.

Medicatie voor koeien

Veel boeren is het wel eens opgevallen dat vee bij een wilg blijft staan om hier van te vreten. Dit heeft te maken met de ontstekingsremmende stof salicine (basis van aspirine), waar de koe op dat moment behoefte aan heeft. Naast wilg zijn er meerdere soorten waarvan bekend is dat deze een positief effect hebben op de gezondheid van het vee vanwege inhoudstoffen (o.a. tanninen), of hogere mineralengehaltes (o.a. calcium, zink).

Meer biodiversiteit én gezonder vee

Door het aanplanten van voederhagen kan enerzijds de biodiversiteit versterkt worden en anderzijds de gezondheid van het vee. Om hiermee te experimenteren hebben 8 melkveehouders in het kleiweidegebied de handen ineengeslagen om in totaal ca. 1,2 kilometer meter voederheg aan te planten.

Interesse?

Mocht u in het kleiweidegebied zitten en ook interesse hebben om mee te doen aan dit project dan kunt u dat bij ons aangeven. Wacht niet te lang, wij zitten in de afrondende fase van het traject en willen begin volgend jaar al gaan starten. 🙂

Mail naar: info@livinglabfryslan.frl

Samen met gedeputeerde Fokkinga op bezoek bij Woudstra’s pleats

Vandaag hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met gedeputeerde Fokkinga, mensen van de afdeling Landbouw, afdeling Natuur van provinsje Fryslân, het bestuur van Living Lab Fryslân en ons team. We waren dit keer te gast bij Jan en Jojanneke Woudstra van Woudstra’s pleats.

Vice versa is veel kennis en inspiratie gedeeld.

 1. We zijn begonnen met een presentatie van Jan Woudstra over hun bedrijfsvoering

In het kort: In 2020 hebben zij diverse (voeder)hagen aangeplant rondom de boerderij. Deze fungeren o.a. als veekering, voeding voor de koeien en zorgen zichtbaar voor veel biodiversiteit.

Zij geloven in een goede balans tussen ecologie en economie in hun bedrijfsvoering. Kringlopen op het bedrijf worden zo goed mogelijk gesloten. Dit geldt niet alleen voor ecologische kringlopen, maar wordt bijv. ook doorgevoerd bij verbouwingen door bouwmateriaal te hergebruiken.

Bij alle activiteiten is veel aandacht voor het omringende natuurlijke Friese landschap. Ruwvoer wordt van eigen land gehaald en ze boeren ‘grondgebonden’. Dit betekent dat het aantal koeien in balans is met het aantal hectare land.

Voederhagen

Nu helpen ze met het initiatief Boeren met bomen andere boeren om voederhagen te planten. De hagen bieden veel biodiversiteit en in de planten zitten veel mineralen en tannines voor het vee. Heel fijn dat dit onderdeel nu ook is opgenomen in het nieuwe GLB, zodat boeren hier een vergoeding voor kunnen krijgen.

Minder eiwit – gunstig ureumgetal

Volgens Jan is de grootste winst voor melkveehouders te halen in minder eiwit.  Hij streeft naar een ureumgetal van 18 punten. Dan is het financiële voordeel het grootst, hij hoeft minder mest af te voeren en koopt minder eiwit aan.

Drugs

Vergelijk kunstmest maar gerust met drugs. Afbouwen moet je rustig aan doen.

2. Collega Carla Boonstra vertelde over de stavaza rondom Living Lab

We zitten ver boven de gestelde provinciale doelstellingen. Verder:

 • Dit jaar zijn er maar liefst 13 studiegroepen actief!
 • Op alle andere onderdelen zitten we in de groene cijfers.
 • We richten ons steeds meer niet alleen op de boeren, maar op de periferie, de schil, om de boeren heen. Dit zijn immers belangrijke beïnvloeders van boeren en niet alleen boeren moeten een omwenteling maken, maar alle ketenpartijen.
 • I.v.m. kringlooplandbouw richten we ons langzamerhand ook meer op akkerbouw.
 • Verder zien we dat de afgelopen jaren een verschuiving is ontstaan in doelgroepsegmenten, inmiddels zijn we bij het ’tweede peloton’ aanbeland.

3. Collega Martine Hijlkema vertelde over de stavaza rondom de Landbouw Adviespool.

 • Gunstig is dat we al op 51 gerealiseerde casussen zitten.
 • Boeren weten de LAP steeds beter te vinden en
 • we merken dat men via mond tot mond reclame bij de LAP komt.
 • Daarnaast zijn er andere initiatieven in de provinsje die gebruik willen maken van de tool / het format van de LAP. Denk aan boerenexperimenten vanuit de Regiodeal natuurinclusieve landbouw – Friese Kleiweide en vanuit de projectgroep rondom de Veenweide is interesse om de adviseurs van de LAP in te zetten voor vraagstukken van hun boeren.

Tenslotte:

Het was goed om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het veld er voor staat, waar we nog meer de verbinding kunnen vinden en de blik alvast te richten op toekomstige uitdagingen.

Bijpraten met en presentatie aan verpachters

Afgelopen maandagavond waren wij uitgenodigd bij een aantal stichtingen en kerken in Bolsward die openstaat om natuurinclusieve landbouw in verpachtcontracten op te nemen.

Het was een boeiende bijeenkomst waarbij besproken is:

 • Waarom zou je hier een rol in willen nemen als verpachter?
 • Hoe ziet iedereen die rol?
 • Welke strategie pas je dan toe?
 • Welke voorwaarden kun je dan opnemen?
 • Hoe werkt dit met monitoring?
 • Hoe stem je dit af met de pachter?
 • En hoe staan in zijn algemeenheid pachters hier tegenover?

Wat uiteraard van essentieel belang is om verder te komen met dit onderwerp is dat meer duiding wordt gegeven aan het containerbegrip ‘natuurinclusieve landbouw’ (NIL). Daarbij is het nog altijd heel handig dat we twee jaar geleden de poster met praktische maatregelen hebben ontwikkeld.

Klik hier om de poster te downloaden en ook is hier de mogelijkheid voor boeren om een online test te doen om te checken in welke mate zij actief zijn met NIL. De poster schept(e) wederom veel duidelijkheid!

 

Instructievideo’s en kennisdocument ecologisch slootschonen

Afgelopen periode is er door Gebiedcoöperatie It Lege Midden geïnvesteerd in de kennisontwikkeling rondom ecologisch slootschonen. Deze kennis hebben zij omgezet in een bruikbare factsheet en onderstaande instructiefilms. Zo worden er concrete adviezen gegeven over hoe bij ecologisch slootschonen de oeverplanten te behouden en het dierenleven de mogelijkheid te geven om te vluchten. Daarnaast worden er tips gegeven over het behoud van flora en fauna bij het baggeren.

 

Biodiversiteit.frl: een biodiversiteitsplatform voor Fryslân

Het digitale platform Biodiversiteit.frl is op 3 november officieel gelanceerd. Het is een groeiend platform dat in het leven geroepen is om bestaande kennis over biodiversiteitsherstel, projecten, organisaties en activiteiten in de provincie op één centrale plek samen te brengen. Maar ook om nog ontbrekende kennis en informatie aan te vullen.

Het platform is gebiedsgericht ingericht, het laat de bezoeker eerst nadenken; wáár wil ik aan de slag? Op het platform is Fryslân ingedeeld in negen gebieden. Bijvoorbeeld het Lage Midden, de Wadden en de Zuidelijke Wouden. Die indeling en de bijbehorende kansen voor biodiversiteitsherstel zijn onder andere geïnspireerd op de visie Natuerlik Fryslân 2050. Er zijn voorbeelden te vinden van wat er al aan initiatieven en projecten is in die gebieden, welke kansen voor versterking van biodiversiteit er zijn en ook welke kenmerkende soorten er voorkomen óf kunnen voorkomen.

Breed publiek
Er is inspiratie te vinden voor een breed publiek. Van burger tot overheid en van boer tot organisatie of bedrijf. Biodiversiteit.frl bevat tips en acties voor die verschillende doelgroepen, met als hoofdvraag ‘Wat kan ík doen?’ Er is nieuw ontwikkelde informatie, maar er wordt ook verwezen naar al bestaande handreikingen en informatie van de partnerorganisaties.  Ook zit er een loketfunctie in. Hier kunnen mensen, bedrijven en organisaties terecht met adviesvragen over hun project. De partners achter het platform adviseren dan of verwijzen door naar de juiste partijen voor dat onderwerp. Het platform gaat niet opnieuw het wiel uitvinden, maar wil vooral een wegwijzer zijn.

Het platform heeft zich nu gericht op basisinformatie, maar blijft doorgroeien. Nieuwe informatie, initiatieven en projecten, nieuws en evenementen kunnen via Biodiversiteit.frl aangemeld worden.  Volgend jaar worden er op het platform handreikingen per Fries leefgebied (biotopen) gedeeld. Deze worden momenteel door een consortium aan soortgroeporganisaties ontwikkeld.

Herstelprogramma
Biodiversiteit.frl is onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. In het herstelprogramma zetten verschillende partners in op het versterken van biodiversiteit in de provincie. Om voor een beter leefgebied te zorgen voor kwetsbare soorten zoals de otter, de noordse woelmuis, weidevogels zoals de grutto, maar ook bijzondere kikkersoorten, libellen, vissen en insecten. Met als doel de neergaande lijn van soortenrijkdom om te buigen naar een opgaande lijn.

Het platform is in opdracht van provincie Fryslân ontwikkeld door Kening en de FMF in samenwerking met de partners van het Herstelprogramma en webdesignbureaus de Staat van Creatie en Statuur.

Melkveehouders gezocht!

Voor het project “klimaatvriendelijke graslandbodems” zijn we op zoek naar melkveehouders! In het project wordt onderzocht hoe landbouwgrasland op minerale bodem (zand en klei) CO2 vastlegt in de bodem, en hoe dit proces reageert op droogte of juist hevige regenval. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de rol van de samenstelling van het grasland, en hoe de wortelstelsels met bodemmicro-organismen samen werken.

Wat willen we doen?

In graspercelen willen we meerdere plots (2 x 2 m) uitzetten waarin we droogte en extreme regenval simuleren. Voor droogte simulatie komen er transparante dakjes boven de plots, voor extreme regenval plaatsen we damplaten om het water juist vast te houden. Ook zijn er plots zonder dakje of beschoeiing (controle). Deze behandelingen zullen alleen in de zomer plaats vinden, gedurende drie jaar (2023-2025). Voor, tijdens, en na de behandelingen gaan we in de plots metingen doen aan de hoeveelheid CO2 opname, de bovengrondse en ondergrondse plantengroei, het bodemleven, en de hoeveelheid en kwaliteit van de bodemorganische stof. Daarnaast gaan we grondkolommen steken voor een proef in de kassen van de Universiteit van Amsterdam, waar we een hittegolf simuleren.

Waar zijn we naar op zoek?

Geïnteresseerde melkveehouders op minerale bodem, dus géén veenweide, die een stuk grasland (minimaal 0.25 hectare) beschikbaar stellen voor deze veldexperimenten, van maart 2023 tot oktober 2025. Er zijn geen specifieke eisen voor het graslandbeheer, maar wel willen we graag informatie over bemestingsgeschiedenis, graslandleeftijd, maaifrequentie/ graasdruk, en eventueel gebruik van herbiciden. In het experiment zal geen normaal management mogelijk zijn, maar rondom het experiment mag normaal management worden uitgevoerd, zoals mest uitrijden, beweiding, maaien, etc.

Wat levert het de boer op?

U krijgt inzicht in hoeveel CO2 uw bodem opneemt, hoe dit wordt beïnvloed door extreme weersomstandigheden, en hoe weerbaar uw grasland is tegen droogte en hevige regenval. Een van de hoofddoelen van het project is om beter te begrijpen welke graslandsoorten goed zijn voor het opnemen en vasthouden van CO2 in de bodem en het opbouwen van stabiele organische stof, en bestand zijn tegen extreem weer. Dit kan helpen om Nederlands grasland klimaatvriendelijker te maken, en leiden tot betere opbrengsten voor de boer door stabielere productie tijdens extreme jaren, of door de opslag van CO2. U heeft de mogelijkheid om betrokken te zijn, samen met andere boeren, bij de vormgeving van deze experimenten en de discussie van de resultaten. Er is ook de mogelijkheid om zelf simpele metingen te doen.

We betalen de volgens de Rijksoverheid reguliere pachtprijs voor het gebruikte land (afhankelijk van de regio rond de €500/ha/j).

Is uw interesse gewekt?

Meld u vrijblijvend aan via deze link  – wij nemen dan contact met u op!

Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve verpacht op 7 dec

Wist u dat van de totale oppervlakte aan landbouwgrond in Fryslân maar liefst 40% verpacht wordt? Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst dan ook de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden?

Natuurinclusieve (ver)pacht is dit jaar dan ook het hoofdthema van Living Lab. Inmiddels hebben we hier drie bijeenkomsten voor georganiseerd, nl.:

 • Januari: Expertmeeting
 • April: Brûsplakbijeenkomst natuurinclusieve (ver)pacht waar alle doelgroepen bij aanwezig waren. De bijeenkomst in het kerkje te Friens is opgenomen, klik hier om de sessie terug te kijken.
 • Juni: Veldbijeenkomst in Eagum.

Tijdens de volgende bijeenkomst, in december, presenteren we u concrete tools om met dit thema aan de slag te gaan. De demo van de online tool die gepresenteerd wordt, door de organisatie Biodiversity in Business, is nog niet helemaal af. U kunt dan ook uw bevindingen, aanvullingen en verbeteringen doorgeven. Dit is dus een moment waarop een preview getoond wordt en de doelgroep bevraagd wordt naar de wensen en behoeften, zodat er volgend jaar een tool opgeleverd wordt waar u iets aan heeft en die gebruikt gaat worden. Uiteraard kunnen niet alle wensen in de tool worden opgenomen.

Na gesprekken met de verschillende doelgroepen wordt de tool afgebouwd en naar schatting kunnen we de uiteindelijke versie in maart – april aan u presenteren.

In deze bijeenkomst komt aan bod:

 • Rentmeester Michiel de Koe over de laatste stavaza rondom dit thema.
 • Invulling vanuit provinsje Fryslân volgt nog.
 • Presentatie en demo van de tool ‘Pachttotaal’. In de presentatie is ook aandacht voor de community.

 

Kieviten uit en naar het oosten

Vorige week is het jaarbericht weidevogels met de cijfers over het broedseizoen van 2022 naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat het voor de weidevogel een gemiddeld jaar was. Voor de grutto lag het broedsucces (BTS) net onder de kritische 70%. Dit is het aantal gruttoparen dat succesvol jongen groot moet krijgen om de populatie in stand te houden. Ten opzichte van vorig jaar zijn de getelde aantallen broedparen en nesten van de grutto, scholekster en tureluur afgenomen. Positieve uitzondering daarop was de kievit, die ten opzichte van vorig jaar in bijna alle regio’s in Friesland iets is toegenomen. Mogelijk als gevolg van het succesvolle weidevogelseizoen vorig jaar. Door de natte zomer was er in 2021 volop voedsel te vinden voor de kievit in de zachte vochtige bodem. Anders was het dit jaar, door de droogte hadden veel weidevogels het moeilijk. Door de toename van droge periodes in het voorjaar wordt het belang van hoog waterpeil en greppelplasdras nog belangrijker voor de weidevogels. Hier kunnen ze in de drassige bodem nog wormen vinden. In gebieden waar door boeren beheermaatregelen worden getroffen (ANLb gebieden) zijn de resultaten beter dan in gebieden waar dit niet plaatsvindt. Dit leidt tot een kleinere afname en voor sommige soorten een stabilisatie van de aantallen, en in bepaalde gebieden is zelfs sprake van een (lichte) toename. De inspanningen van de boer voor de weidevogel zijn daarmee van groot belang willen we de weidevogels in Friesland behouden.

Vanaf oktober – februari zie je grote groepen kieviten in de Friese graslanden, waardoor je al snel denkt dat het met de kievit zo slecht nog niet gaat. Echter, dit zijn voor het merendeel gasten uit Oost- en Noord-Europa, die zich te goed doen aan de hoge dichtheden aan wormen in onze Fryske greiden. Zij overwinteren hier in het milde Friesland, net als vele spreeuwen en goudplevieren, mits een strenge winter uitblijft. Deze verschuiving van kieviten van oost naar west in het najaar was al bekend. Opvallend en nog niet bekend was dat sommige kieviten gedurende het broedseizoen de omgekeerde route maken, van west naar oost.

Een door Altenburg & Wymenga gezenderde kievit had in het begin van het voorjaar een broedpoging gedaan in een weiland nabij Kollum. Dit mislukte, waarop de kievit besloot het 1500 kilometer verderop in Oekraïne op nieuw te proberen. Dat kieviten niet zo plaatstrouw zijn aan hun broedplaats als de grutto was wel bekend, maar dat ze zulke grote afstanden afleggen niet. Zijn de Fryske ljippen daarmee wel zo Fries? Of komt het vaker voor dat kieviten een uitstapje maken? Of was dit een Oost-Europese wintergast die het in Kollum wel beviel, en besloot om niet terug te vliegen en hier te gaan nestelen? En in tweede instantie, bij het mislukken van het legsel, toch maar besloot terug te gaan en een nieuwe poging in het vertrouwde Oekraïne te wagen? Door zenderonderzoek krijgen we steeds meer inzicht in het trekgedrag van vogels. En dit levert alleen maar meer vragen en verwondering op.

Meer informatie is te vinden in het artikel van de Friese vogelwachten

Nieuwe studiegroepbegeleider stelt zich voor

Mijn naam is Lotte Daalman. Als eigenaar van Boomgaard De Wichterij te Harkema ben ik druk bezig om pruimenboom de Wichter weer onder de aandacht te krijgen. Deze boom is kenmerkend voor gebied de Friese wouden en is goed voor de biodiversiteit.
Toen ik de oproep zag van Living Lab Fryslân om boeren te helpen bij het zetten van stappen richting een natuurinclusieve(re) landbouw voelde ik me dan ook gelijk aangesproken. Met tien jaar ervaring op zak als projectleider & operationeel manager ga ik nu de rol vervullen als studiegroepbegeleider binnen Living Lab Fryslân. Ik heb er zin in!