Project Vogels en Voorspoed

Het weiden van koeien heeft vele voordelen. Ook voor weidevogels is beweiding van belang. In het project Vogels en Voorspoed is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het inzetten van beweiding ter versterking van het weidevogelbeheer. Beweiding kan op verschillende manieren een positieve bijdrage leveren aan het weidevogelbeheer:

  • Door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen (mozaïekbeheer).
  • Beweiding is daarmee een belangrijke aanvulling op percelen met beheerpakketten bestaande uit een uitgestelde maaidatum variërend van 1 tot 15 juni. Zeker op voedselrijke percelen en in groeizame voorjaren is het gewas op deze percelen eind mei vaak al te hoog en te dicht en daarmee niet meer geschikt voor kuikens.
  • Daarnaast wordt voor halverwege juni het merendeel van de percelen met een uitgestelde maaidatum gemaaid. Hierdoor bestaat de kans dat er halverwege juni te weinig kuikenland beschikbaar is voor kuikens die op dat moment nog niet vliegvlug zijn. Door het sturen met beweiding kan juist in die periode alternatief kuikenland worden ontwikkeld.
  • Verschillende weidevogels gebruiken graag beweide percelen: door de lage vegetatie op begraasd grasland kunnen kuikens zich makkelijk door het weiland bewegen om te foerageren, terwijl de mestbossen goede dekkingsmogelijkheden bieden tegen predatie.
  • Daarnaast vormen koeienvlaaien een broedplaats voor wormen, vliegen en kevers, belangrijk voedsel voor weidevogels en hun kuikens.

Beweiding kan op verschillende manieren worden ingezet in het weidevogelbeheer. De locatie, timing van beweiding, vorm van beweiden (beweidingssysteem en intensiteit) en de beweidingsperiode zijn factoren die bepalen in welke mate en in welke periode weidevogels ervan zullen profiteren.

De rapportage met de uitkomsten is hier te downloaden.