Grutsk op ús Greidefûgels

Status:In uitvoering
Trekker:BFVW
Partners:HVHL, Nordwin, Cumela, LTO Noord, KBF, PPZ, AJF, WF
Looptijd:2019-2030
Omschrijving:

Stimuleren gebruik kruidenrijk grasland, nestpannen, plas dras en overstaande hoekjes door middel van campagne en beschikbaar stellen kruidenrijk graszaad (1ha) voor 300 melkveehouders in Fryslân

Meer informatie:https://grutskopusgreidefugels.nl/