Van Bodemkennis naar Bodemkunde – Fryslân

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:LTO Noord projecten
Partners:HVHL, Nordwin College, Terra Next
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

De bodem is een belangrijke pijler onder het businessmodel van veel grondgebonden agrarisch ondernemers. Want een gezonde bodem is het fundament voor voedselvoorziening. Het project Van Bodemkennis naar bodemkunde wil de landbouw helpen verduurzamen. Het project heeft als doel kennis over duurzaam bodemgebruik te verspreiden, zodat zij gewassen kunnen blijven verbouwen en de natuur kan floreren.

Meer informatie:https://agrarischwaterbeheer.nl/content/van-bodemkennis-naar-bodemkunde-frysl%C3%A2n