Rûge dong, oftewel: ruige mest

De rûge dong (ruige mest) ligt er mooi bij op verschillende percelen in Fryslân.Tot april mocht de mest worden uitgereden. Op niet veel plekken kom je nog een dongbult tegen, wel bij bijv. Albert van der Ploeg in Roodkerk.

Ruige past in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Waarom is het zo waardevol voor het land?
1. Het bevordert een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter is voor kuikens.
2. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden.
3. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren.
4. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, met name kieviten, ook gebruikt als nestmateriaal.

Wie heeft momenteel een stronest in zijn land liggen? Leuk om even een fotootje met ons te delen op FB / Instagram / Twitter.