Stand van zaken rondom pilot met consulent

De afgelopen weken zijn wij druk geweest met het koppelen van een consulent aan groepen van agrariërs die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw (NIL). Doel is om op maat concrete stappen te zetten op het gebied van een natuurinclusieve bedrijfsvoering. De groepen zijn samengesteld binnen een gebied of vanuit een gezamenlijk thema. De groepen zijn voor een deel groepen die we via eerdere contacten al in beeld hadden, maar ook nieuwe groepen hebben zich bij ons gemeld met een kennisvraag.  Daar draait het in deze pilot om: Hoe en welke kennis brengen we over, waardoor het voor de boeren mogelijk wordt om de eerste stappen te zetten. Vanuit de pilot hebben we al diverse gesprekken gehad met consulenten die deze rol kunnen vervullen, elk op hun eigen thema en inhoudelijke kennis.

(Deels) uitstel vanwege Corona

Essentieel onderdeel van deze pilot is dat de groepen gezamenlijk en samen met de consulent vorm en inhoud aan dat traject geven.  Tegenwoordig kunnen we veel digitaal, maar het is niet handig om deze pilot ook digitaal plaats te laten vinden. Immers: digitaal bij iemand door de stal of over het land lopen, dat gaat nou eenmaal niet.  Juist deze soort activiteiten leveren motivatie en inhoud voor de kennisontwikkeling voor NIL, op basis van onze ervaring.

Dus ja, de Coronacrisis speelt deze pilot parten. We proberen een aantal praktische zaken digitaal op de pakken en uitstel te krijgen voor de uitvoering van de pilot, zodat we hopelijk na de zomervakantie groepen zo veel mogelijk fysiek bij elkaar kunnen laten komen.

Begeleidingscommissie

In de uitvoering van de pilot laten we ons gevraagd en ongevraagd adviseren door een begeleidingscommissie, waarin een vertegenwoordiger van de provinsje Fryslân zitting heeft,  samen met Wigle Sinnema (o.a. bestuurslid Kollektievenberie) en Auke Stremler (biologisch veehouder).