Start Living Lab natuurinclusieve landbouw

PERSBERICHTimage001

Nummer: 202/RK
Datum: 24 augustus 2016

Natuurdoelen opnemen in de bedrijfsvoering van agrariërs om de biodiversiteit te versterken, dat is het uitgangspunt van Living Lab Natuurinclusieve Landbouw. Een plan van Kening fan ‘e Greide waarvoor op 24 augustus het startsein werd gegeven in Oudega. Hiermee wordt gezocht naar oplossingen om de afnemende biodiversiteit in het Friese boerenland een flinke impuls te geven. Bijvoorbeeld door melk te produceren met oog voor insecten, bloemen en weidevogels.

Het Living Lab stimuleert en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het samenvoegen van natuur- en landbouwdoelen. Binnen deze innovatieve test- en ontwikkelomgeving komen ideeën samen en vinden experimenten plaats. Het plan heeft een looptijd van vier jaar. De provincie Fryslân gaf het burgerinitiatief Kening fan ’e Greide* de opdracht om hun idee voor dit ‘levende laboratorium’ verder uit te werken. Met als doel praktische gereedschappen voor boeren te ontwikkelen om met een meer natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Het resultaat werd midden in een weiland gepresenteerd onder toeziend oog van een metershoge grutto (zie foto).

Economie en ecologie samen

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Mei dit plan litte we sjen dat ekonomy en ekology op de buorkerij gjin tsjinstelde saken binne. Boeren ha fansels harren hiele libben al mei de natuer buorke, mar wy hoopje dat boeren mei dit plan ynspirearre wurde om nóch mear mei en foar de natuer te dwaan. Mar wat harren ek wat opsmyt sadat is mes oan twa kanten snijt. In prachtich foarbyld wêr’t we ús no al oan oplûke kinne is de Weideweelde molke. Molke dat mei each foar de greidefûgels produsearre wurdt. We meie hjirby ek wat fan de konsumint ferwachtsje, bygelyks dat se bewust foar sa’n type produkt kieze yn de supermerk.”

Voorbeeldproject

Het plan is uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit leden van Kening fan ‘e Greide, de Agrarische Collectieven, natuurorganisaties, LTO en de Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord-Nederland. Ook het ministerie van Economische Zaken is betrokken. In het kader van het EZ-programma ‘Natuurvisies/Tweede Natuur’ is het Living Lab opgenomen als landelijk voorbeeldproject.

Vervolg

Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie en tijdelijk bestuurslid van de stichting Living Lab: “Wij vinden het belangrijk dat het een Living Lab van boeren, ketenpartners en natuur-beheerders samen wordt. Daarom gaan wij komende tijd aan de slag met het inrichten van een organisatie waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn we bezig om de projectenideeën die er al zijn verder uit te werken. Dit doen we in nauw overleg met de agrarische gebiedscollectieven, maar ook met retailers en partijen binnen de zuivelketen. De agrarische collectieven zijn voor ons belangrijk omdat hun leden vaak al ervaring hebben met landschaps- en natuurbeheer op het landbouwbedrijf. Tegelijk willen de productieketen en de verkoopkanalen nauw betrekken, om zodoende vraag en aanbod in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.