Stavaza Landbouwagenda provinsje Fryslân

Morgen, vrijdag 12 mei, organiseert provinsje Fryslân van 10.00-11.00 uur een gecombineerde live bijeenkomst & webinar over de Friese Landbouwagenda. Vooruitlopend op de voortgangsrapportage die deze zomer verschijnt, praten we u bij over een aantal actuele thema’s.

Locatie

Dit webinar kunt u live bijwonen in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden (uiterlijk 9.45 uur aanwezig) of online volgen via deze link. Het webinar is later ook terug te kijken.

De agenda

De Landbouwagenda is in 2021 opgesteld door de provincie samen met een grote groep Friese belanghebbenden en geïnteresseerden. Het doel is er de komende jaren voor te zorgen dat we in 2030 een grondgebonden, natuurinclusieve en circulaire landbouw hebben die bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak heeft. Het is een dynamische agenda die in het licht van de huidige provinciale en landelijke ontwikkelingen inspeelt op actuele thema’s.

Programma

10.00 uur           Opening door Ingrid van Huizen, opgavemanager Landbouw en voedselproductie a.i. provincie Fryslân

 

10.10 uur           Carla Boonstra van Living Lab Fryslân over de resultaten uit de Landbouwadviespool en hoe deze pool ook de komende jaren een belangrijke pijler voor de agrarische sector kan zijn.

 

10.25 uur           Pieter van der Valk, agrarisch ondernemer uit Ferwâlde over Agricycling. Agricycling is een coöperatieve landbouworganisatie met als doel mineralen uit reststromen te benutten. Welke impuls kan deze coöperatie aan de Friese agrarische propositie geven?

 

10.40 uur           Emiel Elferink, lector Duurzaam bodembeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein over of het water- en bodemsysteem sturend gaat zijn voor de inrichting van Nederland.

 

10.55 uur           Afronding en gelegenheid voor vragen