Terugblik Masterclass natuurinclusieve landbouw

De eerste serie van de Masterclass natuurinclusieve landbouw is inmiddels afgerond, een masterclass waarin koploper boeren tijdens het winterskoft van elkaar leerden over hoe een andere weg in te slaan. Tegelijkertijd een van de eerste projecten van Living lab Natuurinclusieve landbouw. Met de masterclass hebben we geprobeerd de boeren te prikkelen en te inspireren om na te denken over het anders invullen van de bedrijfsvoering. De masterclass werd zoals eerder omschreven geopend door de wereldbefaamde vernieuwende boer Joel Salatin. De onderwerpen die hij ons doceerde zoals: bodem, leren van de natuur, afzetten van producten en keuzes maken, hebben we in drie opvolgende masterclasses verder uitgediept, en toegespitst op de Friese situatie.

Leerzaam, inspirerend, ruimdenkend, vernieuwend.
Een mooi initiatief wat bijgedragen heeft aan mijn denkwijze.”
Sybe Andela

Eind januari waren we te gast bij Agriton in Noordwolde om eens diep de bodem in te duiken. Directeur Jan Feersma kreeg de uitdagende opdracht om ons in ongeveer een uur alle geheimen van een gezonde bodem te doceren, als snel resulteerde dit in veel vragen en discussie met en tussen boeren hoe hier mee om te gaan. Hierbij kwamen we tot de conclusie dat er geen twee boeren in de zaal, maar ook in Nederland op exact dezelfde grond boeren. Elke boer moet dus vanuit zijn grond keuzes maken die voor hem het beste zijn. Een erg interessant en inspirerend verhaal, en als we Jan na een uur niet onderbroken hadden, waren we ‘s middags te laat geweest voor het melken.

Deze dag was er nog een spreker die ons mee ging nemen in zijn bijzondere werkveld. Al lang was ik namelijk erg geïnteresseerd in het feit dat de Oostvaardersplassen qua dieren het dichtstbevolkte gebied van Nederland is, met zijn 2 gve/ha doen weinig boeren dit beter, zeker zonder input van krachtvoer en kunstmest. De hoogste tijd om hier bepaalde lessen uit te trekken. Doordat de kringloop in de Oostvaardersplassen nooit onderbroken wordt, door opslag van mest en gras, komen bacteriën die gegraasd worden meteen weer op bijna dezelfde plek op de bodem. Hierdoor ontstaat een soort vliegwieleffect waardoor op deze relatief jonge zeeklei al snel een humusrijke bodem ontstaan is. Jeroen onrust heeft bodems van de Oostvaardersplassen vergeleken met die van bio en gangbare boeren, en onderzocht hoe wormpopulaties zich hier op verhouden. Dit ook met het oog op het voeraanbod voor de weidevogels. Al met al een complexe materie waar we vooral van opgestoken hebben dat we veel van de natuur en natuurlijke processen kunnen leren en hier ook meer aan moeten overlaten.

Na genoeg geprikkeld te zijn hoe we onze bodem anders kunnen voeren, is het van belang erachter te komen hoe we onze koeien beter kunnen voeren om onze kringloop zo efficiënt mogelijk te maken. Hiervoor kwamen Frank Verhoeven en Peter Takens naar het Weidebedrijf in Dronten. Frank pleite nadrukkelijk voor een simpeler voermanagement, wat al begint bij het maaien van het gras, of eigenlijk het plannen van wat je wanneer waarvoor gaat maaien. Wil je beweiden? Suikerrijk hooi? Snel eiwit? Zetmeel? Waarna hij ons kritisch meenam langs het inkuilmanagement, waarom gras kneuzen en hakselen en vervolgens weer structuur toevoegen? Al met al werden we weer even flink door elkaar heen geschud. Precies waar de masterclass voor bedoeld was! Peter Takens nam ons daarna mee in het “mooiste” voer voor koeien: gras! Peter sprak over voordelen van kruiden, over smakelijke mest en over beweidingstechnieken, voor velen van ons een nieuwe wereld.

Het grootste geniet moment van de masterclass was toch wel het naar buiten doen van de koeien op het Weidebedrijf, en dit op 15 maart! De koeien liepen vredig naar buiten, alwaar bedrijfsleider Catrinus Venninga ons meenam in zijn weidemanagement. Is dit kort genoeg afgegraasd? Komt dit goed in de volgende rotatie? En zoals zo vaak tijdens de masterclass leverden deze discussie’s tussen de boeren vele verschillende inzichten op en bleek dat we vooral veel van elkaar kunnen leren.

Na afloop kregen Anne Jansma en ik – Jaring Brunia – het nadrukkelijke verzoek van de boeren om hier mee door te gaan! Er valt nog veel van elkaar te leren, biologisch en gangbaar samen zoekende naar een definitie van natuurinclusiviteit. En al boerende van elkaar leren.