Terugblik op cursus: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw

Resultaten uit online enquête

Met een rapportcijfer van 7,5 kijken we terug op een mooie cursusserie over natuurinclusieve samenwerking tussen Melkveehouderij – Akkerbouw.  Bijna de helft van de respondenten gaf aan deze zomer al aan de slag te gaan (op eigen bedrijf allicht) om concrete stappen zetten, men gaat hierbij meer aandacht besteden aan de organische stofopbouw. Verder kwam er uit de online vragenlijst naar voren dat er qua aanvulling van kennis de meeste interesse uitgaat naar kennis over ‘Bodemkwaliteit: gewaskeuze en teeltmaatregelen’ en ‘Beheersing ziekten door gewaskeuze en teeltmaatregelen’.

Cursus en Inspiratiebijeenkomst

Tussen november 2019 en afgelopen 5 maart (toen alles nog kon 😊) hebben SPNA Agroresearch en wij over dit onderwerp 5 cursusavonden georganiseerd.  Bij de afsluitende avond op 5 maart was ook de Vereniging Circulair Friesland bij de organisatie betrokken en konden we een brede doelgroep van 70 personen (agariërs, onderwijs, erfbetreders (marktpartijen) en overheden) verwelkomen. De avond stond in het teken van het ophalen van de grootste eyeopeners en een informatiemarkt waar genetwerkt kon worden en kennis worden uitgewisseld.

De cursusavonden waren veelal gericht op algemene informatie en waar mogelijk werden er cases uit eigen praktijk door de deelnemers aangekaart.  Uit de respons op de online vragenlijst blijkt ook, dat de avonden een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de kennis en bewustwording over NIL en welke kansrijke samenwerking daarin mogelijk is. Voor sommigen ging dat in deze cursus nog niet ver genoeg.  Begrijpelijk,  maar met zo’n eerste cursusreeks hebben we zeker op een nieuw terrein een deel kunnen ontginnen.

Vervolg

Verder heeft een aantal cursisten aangegeven verder te willen met deze kennisontwikkeling en nieuwe geïnteresseerden hebben zich inmiddels bij ons aangemeld. Mocht u ook interesse hebben dan kunt u zich melden via de email: info@livinglabfryslan.frl

LLF is met SPNA Agroresearch, met provincies, regiodeal en Fjildlab in overleg over hoe een vervolg gegeven aan de wensen uit het veld. Waar mogelijk starten we in de loop van dit najaar met een vervolg.

Interviews op video

Tijdens de Inspiratiebijeenkomst op 5 maart as. is een aantal aanwezigen geïnterviewd, hieronder kunt u de video bekijken.

Tenslotte: de cursus heeft tot nieuwe inzichten en  verdiepingen bij de cursisten geleid, maar ook de organisatoren hebben de avonden als zeer inspirerend en verhelderend ervaren.  Zo zie je maar weer, samenwerken en inspireren doe je samen!