The revival of the greppel

Op de foto is Sytze Terpstra met gieters bezig, om een hevel op gang te brengen die een perceel met greppelinfiltratie gaat voeden.

De revival of the greppel

In de afgelopen 30 jaar is zo’n 30-60% van de greppels in het veenweidegebied in Fryslân dichtgemaakt. De greppel werd destijds als onhandig gezien; het grondwaterpeil bleef laag genoeg omdat de polders diep ontwaterd waren.  Als het water in de sloot heel laag staat, dan staat het grondwater zo laag, dat het regenwater weg zakt in de ondergrond richting de sloot. Greppels zijn dan niet nodig om plassen op het land te voorkomen.

Dus (men dacht) alle reden om het land vlak te maken.

Daarnaast speelt een praktische overweging bij boeren. Oude percelen met veel greppels en dwarsgreppels zijn voor een boer moeilijk te bewerken. Door de tijd zijn de machines steeds groter geworden. Ander punt is dat er een goed alternatief kwam voor greppels, namelijk drainage! Veel percelen zijn vlak geschoven en gedraineerd, met name in kleigebieden. Op het veen en op de zware klei zijn de greppels vaak nog wel gebleven, maar dan met een grotere onderlinge afstand. Hier werkt drainage minder, doordat veel water oppervlakkig afgevoerd moet worden

Herwaardering

Nu de ecologische en klimaatproblemen (denk o.a. de stand van de weidevogels en de extreme weersomstandigheden) in het land dermate ernstig en zichtbaar worden, vindt er een herwaardering van de greppel plaats. Het Feangreide programma van Wetterskip Fryslân, provinsje Fryslân en betrokken boeren zijn dan ook actief bezig om te onderzoeken wat greppelvorming in en met het land doet. Vooral het Veenweidegebied leent zich uitstekend voor het doen van proeven.

Eerste resultaten

Het Wetterskip is nu 2 jaar bezig met het opdoen van ervaring met greppelinfiltratie en de resultaten zijn kansrijk te noemen. Het grondwaterpeil zakt in de zomer tot 40 cm minder diep weg. Boeren die meededen in o.a. Hommerts zagen de grasgroei na de eerste snee veel sneller op gang komen. Door de droogte stond de grasgroei in percelen zonder greppelinfiltratie bijna stil.  In Hommerts stond 7 meter naast een natte greppel het grondwater op 26 cm. In de buurpercelen op 66 cm onder het maaiveld. Door het hogere grondpeil, wordt een lagere CO2 uitstoot verwacht. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Foto’s

Op de foto’s zien we Sytze Terpstra van Skriezekrite Idzegea, Pieter Postma van WF en Germ vd Berg van IFG  bezig bij proeven in Pykesyl, waar wordt gewerkt met een greppelinfiltratie. Hier wordt via een inlaat uit een hoger natuur-peilvak en en een buis van 50  meter, totaal 2 kilometer greppels en een plasdrasgebied gevoed. Dit wordt ingezet als bufferzone. Dat water loopt dag en nacht door in de greppel, de greppels zijn met elkaar verbonden. Er broeden op het perceel 8 weidevogelparen.

Niet alleen maar succesverhalen

Het is niet zo dat greppels alleen maar succesverhalen opleveren, er moet per gebied naar de mogelijkheden gekeken worden, in samenspraak met de boer.

Niet alleen in Fryslân wordt nu de greppel herontdekt, ook in Zegveld vinden proeven plaats.