Transitieperiode GLB

Als uitvoering van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid is in de periode 2014-2020 het POP3 programma uitgevoerd. De POP3 periode loopt eind 2020 af. Normaal gesproken zou dan de nieuwe periode ingaan die dit keer in Nederland het Nationaal Strategisch Plan (NSP) gaat heten. De EU heeft de kaders waarbinnen dit moet gebeuren nog niet gereed. In 2014 toen deze situatie zich ook voordeed is het programma pas in 2016 gestart. Om deze situatie dit maal te voorkomen is besloten tot een Transitieperiode. Deze zal in ieder geval het jaar 2021 omvatten en waarschijnlijk ook 2022. De Transitieperiode vormt een opmaat tot het NSP. Focus wordt gegeven aan Klimaat, Kringlooplandbouw en Biodiversiteit/Bodem inclusief doelen op het gebied van water.

Uitvraag in het veld

Inmiddels heeft de provinsje Fryslân een uitvraag ‘in het veld’ gedaan naar suggesties voor deze transitieperiode. Diverse organisaties konden onderwerpen waarvoor subsidie gewenst is, welke nu niet in het POP waren opgenomen, specifiek voor de onderdelen Kennisoverdracht en/of fysieke investeringen aandragen.

Voorstel vanuit provinsje Fryslân naar IPO

De provincie heeft bekeken voor welke onderwerpen cofinanciering beschikbaar is en wat de kansrijkheid is van de aangedragen onderwerpen. Hiervan is een voorstel geformuleerd. Vanuit Friesland is dit voorstel nu richting het Interprovinciaal Overleg gegaan (IPO). Andere provincies doen dit ook. Het regiebureau POP (van IPO) maakt hier nu definitieve voorstellen van welke eind augustus voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten.  Een uiteindelijk besluit zal in september worden genomen. De provincie kan vervolgens binnen het dan vastgestelde kader nog prioriteiten aanbrengen in het openstellingsbesluit. Tegelijkertijd benut Provincie Fryslân de ingebrachte suggesties om alvast voor te kunnen gaan sorteren op het NSP. De Provincie is zeer erkentelijk voor de ingebrachte onderwerpen en algemene opmerkingen en daar waar dit kan, probeert ze deze ingebed te krijgen.