Vooraankondiging investeringssubsidie en samenwerkingsregeling groen-economisch herstel

Waarschijnlijk wordt eind 2021 een interessante Investeringssubsidieregeling opengesteld. De voorlopige informatie over deze Investeringsregeling groen-economisch herstel zegt het volgende:

De investeringsregeling is bedoeld voor alle landbouwers. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op
a) precisielandbouw en smart farming
b) digitalisering
c) water, droogte, verzilting
d) duurzame bedrijfsvoering
e) natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor elke categorie is een voorlopige lijst met investeringen opgesteld.  Subsidie lijkt 60% te gaan worden, met een mogelijkheid tot 75% voor jonge landbouwers. Er kan een aanvraag worden ingediend voor maximaal 2 investeringen, met een minimale subsidie van € 25.000 en maximaal € 150.000.

Ook de Samenwerkingsregeling wordt naar verwachting eind 2021 opengesteld. De samenwerkingsregeling is gericht op een veerkrachtige, toekomstbestendige landbouw die bijdraagt aan milieu- en klimaatdoelen. Met de regeling wordt subsidie verstrekt aan projecten van samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector. De maatregel is bedoeld voor samenwerkingsverbanden bestaande uit verschillende actoren in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Bij deze samenwerkingsverbanden is in ieder geval tenminste één landbouwbedrijf betrokken.

De regeling bestaat uit vijf projectcategorieën:

a) het ondersteunen van duurzame waardeketens waarbij een landbouwer samen met een marktpartij een (deel van een) keten (door)ontwikkelt, van idee tot marktrijp concept of product;

b) het ondersteunen van innovatieve digitalisering gericht op het meten van resultaten in de kringlooplandbouw en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor nieuwe teeltsystemen en natuurinclusieve landbouw;

c) het ondersteunen van gebiedsgerichte pilots gericht op regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging in de bodem als verdienmodel in de koolstoflandbouw;

d) het ondersteunen van sectorale initiatieven binnen de landbouw ter versterking van de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem en

e) het ondersteunen van samenwerkingsverbanden gericht op managementmaatregelen ter beperking van de ammoniakemissie.
Subsidie is, naar verwachting, minimaal € 100.000 en de aanvragen worden gerangschikt door een adviescommissie.

Hou de berichtgeving in de gaten. Dat doen wij ook.