Voortgang emissie arme stallen

Een aantal veehouders wil bij nieuwbouw of verbouw van de stal overgaan op de scheiding van mest en gier. Dit komt voort uit de wens om vaste mest te hebben voor hun land: bodemkwaliteit, weidevogels en samenwerking met akkerbouw zijn belangrijke redenen. Daarnaast blijkt dat ook emissies van ammoniak en mogelijk methaan sterk kunnen dalen.

De provincie Fryslân ondersteunt deze boeren met kennis: Frank Verhoeven van Boerenverstand heeft geholpen met nadenken over de aanpak voor twee bedrijven die al vergaande plannen hebben. Omdat er meer boeren interesse hebben, hebben Boerenverstand (Frank Verhoeven), Agro Agenda Noord Nederland (Gerda van Eck) en wij samen een bijeenkomst georganiseerd. Een groep boeren wil doorgaan als een studiegroep om de ontwikkelingen rond nieuwe stallen te volgen.

In juli is een bijeenkomst van geïnteresseerde boeren georganiseerd. Op 10 september hebben Michel Berkelmans en Tim Verhoef, beiden van het ministerie van LNV, hebben een bezoek gebracht aan Fryslân om zich nader te laten informeren. Daar zijn enkele leden van de studiegroep bij geweest. De ideeën over de natuurinclusieve stal zijn goed ontvangen en we hopen op een goede voortzetting en steun van het ministerie voor een experiment.

In het experiment gaat het dan om stallen, opslagen, een controleerbare manier van aanwending van gier, maar ook over het zoeken van nieuwe kengetallen die beter passen bij een andere vorm van (natuurinclusief) boeren en beter omgaan met de bodem.

Living Lab hoopt samen met de andere partners ook kennisbijeenkomsten te organiseren over de stallen waar mest en gier gescheiden wordt. Nadere informatie volgt via de site, onze social media kanalen en digitale nieuwsbrief.