Wisselende effecten bij mestscheiding aan de bron

WUR, ZuivelNL en de Dairy Campus (DC) doen metingen naar emissies van verschillende vloertypen die gericht zijn op primaire scheiding van mest en urine. Via Living Lab loopt er een studiegroep die geïnteresseerd is in stalsystemen, gericht op de primaire scheiding van mest en urine. Onlangs hebben wij de proefstal van DC bezocht en nu zijn de eerste resultaten van metingen naar buiten gebracht.

In de zoektocht naar oplossingen om in (bestaande) melkveestallen de emissies van ammoniak en broeikasgassen te verminderen, worden er momenteel drie bronscheidingstechnieken in de stal getest. Dit levert perspectiefvolle oplossingsrichtingen op maar ook tegenvallers. Mest scheiden bij de bron biedt de mogelijkheid om de fracties urine en feces apart te behandelen en levert mestproducten op met veel toepassingsmogelijkheden.

Het hele artikel leest u hier.

De conclusie van het onderzoek tot nu toe is:

Het belangrijkste inzicht tot nu toe is dat bronscheiding (in de stal) niet automatisch leidt tot lagere emissies. Dit in tegenstelling tot eerdere verwachtingen. De opslag en aanwending van beide fracties moeten geïntegreerd worden in de hele mestketen om emissies in bedrijfsverband te reduceren.

Studiegroep: Natuurinclusieve stallenbouw

De groep boeren die aangesloten is bij onze studiegroep wil graag naar een systeem met primaire scheiding van mest en urine. Hiermee ontstaat er vaste mest die zij in willen zetten ter verbetering van de bodemkwaliteit en het weidevogelbeheer. Vanuit recent onderzoek van de WUR op de Dairy Campus blijkt dat in tegenstelling tot de verwachting dit niet automatisch leidt tot lagere ammoniak emissies.

Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals bijv. het aanzuren van de urine. Daarnaast hangen emissies sterk samen met de kwaliteit van de mest, en is het volgens ons van belang om niet alleen te kijken naar emissies in de stal en de opslag maar naar de gehele bedrijfskringloop.

Vanuit Living Lab en de Agroagenda Noord-Nederland zouden we graag integraal willen gaan monitoren naar het effect van primaire scheiding op de gehele bedrijfskringloop waarin niet alleen gekeken wordt naar emissies maar ook naar het effect op de bodem, biodiversiteit en de bedrijfskringloop.