Artikelen door

Seminar Gezond & Lokaal eten op 21 sept in Engwierum

Living Lab Fryslân is als partner betrokken bij het project Veggielab, een ‘POP-3 samenwerking voor innovatie project’ met als doel om “partijen uit de gehele keten te laten zien hoe agrariërs hun gewassen op de boerderij kunnen bewerken tot halffabricaten (ready-to-use) en eindproducten (ready-to-eat, ready- to-cook) en zodoende hun positie in de keten kunnen versterken, leidend […]

Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw

Met subsidie van de ‘Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Friese Kleiweide’ van de Regio Deal Natuur Inclusieve Landbouw is door adviseurs, aangesloten bij Stichting CO2L Farming Advies, een plan gemaakt om de maximale afstemming van een akkerbouwbedrijf met een melkveehouderij tussen Gaast en Piaam te realiseren. Er is gezocht naar een gezamenlijk bouwplan, waarbij het versterken van de […]

Uitnodiging: praktische trainingen over korte keten afzet

Het project Kansrijke Korte Ketens is een initiatief van Stichting Van Eigen Erf. Met het project willen zij met boeren en tuinders in heel Nederland kennis en ervaring uitwisselen over de korte keten. Schrijf je in voor hun programma als je graag collega-ondernemers spreekt en praktische tips en inspiratie opdoet om jouw korte keten afzet […]

Smakelijkheidsscore voederhagen

Begin maart 2023 is vanuit het experiment Voederhagen vanuit de Regiodeal natuurinclusieve landbouw Kleiweide op 13 melkveebedrijven 2,8 kilometer voederheg aangelegd. De heg is samengesteld met soorten waarvan bekend is dat ze in potentie een positief effect hebben op de gezondheid van de koe. Zo is het veel boeren wel eens opgevallen dat vee bij […]

Brûsplakbijeenkomst Ecologisch Slootschonen 12/7

Afgelopen woensdag waren we bij de familie Diever in Echtenerbrug voor een brûsplakbijeenkomst over Ecologisch slootschonen. Na de opening door collega Anne Jansma sprak Gert Diever (gastheer en projectleider van Gebiedscoöperatie It Lege Midden) over zijn recreatiebedrijf en de toepassing van natuurinclusiviteit daarin. Vanuit agrarisch collectief It Lege Midden bracht hij de do’s en don’ts […]

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de agrarische collectieven in Fryslân starten dit najaar met 2 studiegroepen  vanuit de Landbouw Adviespool (LAP) Fryslân. Wil je met en van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan. Deelname Deelname is […]

Bijeenkomst Rûge dong/alternatieve mestaanwending

Afgelopen woensdag was collega Anne Jansma aanwezig bij een bijeenkomst Rûge Dong/alternatieve mestaanwending in Oudega (SWF). Vanuit zowel het Friese Kleiweidegebied als vanuit de zogenaamde kansrijke Veenweidegebieden in Fryslân is er interesse voor het beter benutten van mest om met name bodemvruchtbaarheid (inclusief verhoging gewasopbrengsten) en de kwaliteit van het weidevogelbiotoop te verbeteren. Omdat er […]

Een sloot vol leven!

Op de boerderij van Eva (9), Manuel (6) en Mariëlle (4) is altijd veel te beleven. Momenteel is het slootleven erg in trek bij de kinderen. Ecoloog-in-de-dop Eva laat in dit filmpje aan haar broertje en zusje zien, wat ze met haar schepnetje in de sloot heeft gevonden. Zonder zwemdiploma’s mogen de jongsten nog niet […]

Op excursie bij Peter Oosterhof

Intensief boeren door te extensiveren. Peter Oosterhof werkt door allereerst te kijken naar zijn koeien, zijn omgeving en zijn grondsoorten. Wat is dan nodig, in samenhang met de natuur? ‘Alles moet kloppen’. 12 Boeren, vanuit twee studiegroepen, gingen onlangs op excursie naar Foxwolde. Daar heeft boer Peter ons van alles laten zien en geïnspireerd. We […]