Terugblik Brûsplakbijeenkomst Greidefûgels en Wetter

Woensdag 12 april van 13.30 – 16.00 organiseerden we samen met Grutsk op ús Greidefûgels in Hilaard, bij boer Coos en Aukje Andreae, een bijeenkomst over dit onderwerp. Coos is een gangbare boer met hart voor de weidevogels. Hij ziet jaarlijks meer broedparen op zijn land, wat is het verhaal hierachter? Hoe lukt het om dit te realiseren?

Voor Grutsk op ús Greidefûgels diende de middag als aftrap van het nieuwe themajaar. De officiële opening werd verricht door gedeputeerde Hoogland, samen met de boer en nazorger Kroese zetten zij een pomp op zonnecollectoren in werking. De provincie heeft dit jaar 60  pompen beschikbaar gesteld aan diverse initiatieven in de provincie om op zoveel mogelijk plekken te proberen een ideale biotoop voor de weidevogel te realiseren.

De sprekers die aan bod kwamen:

Coos Andreae – boer in Hilaard
Coos en zijn vrouw Aukje runnen een moderne melkveehouderij met oog voor landschap en natuur. Samen met vrijwilligers van de lokale vogelwacht steken zij energie in weidevogelbeheer en beleven hier ook veel plezier aan. Coos vertelt over zijn zoektocht om van gangbaar intensief naar meer natuurinclusief te komen. Hoe lukt het dit echtpaar om nu meer voor de biodiversiteit te doen en vanuit welke drive?
Peter Jan Kroese – Vogelwacht Boksum e.o.
Peter Jan is vaste nazorger van Coos en Aukje. Hij vertelt over de weidevogels op de percelen van Coos en Aukje en over de inspanningen die hij en zijn nazorgmaten hiervoor leveren.
Douwe Hoogland – gedeputeerde Provinsje Fryslân
In zijn portefeuille zitten o.a.: Natuur, biodiversiteit, bodem, water en veenweide. Hij vertelt over de waarde die de provinsje Fryslân hecht aan dit thema en haar actie (middels o.a. Grutsk op ús Greidefûgels) hierin.
Anne Jansma – Ecoloog en inhoudelijk specialist bij Living Lab Fryslân
Anne vertelt over het combineren van maatregelen van boeren voor een ideale weidevogelbiotoop. Naast water zijn bijv. de wijze van maaien en bepaalde plant- en kruidensoorten van belang.

Het belang van water

Vogels houden niet van droge gronden. De bodem wordt dan hard, ze kunnen daardoor minder goed voedsel uit de grond halen met hun snavel en bijv. wormen zakken steeds dieper in de bodem weg en worden daarmee onbereikbaar. Door een meer waterrijke omgeving voor de vogels te creëren, kunnen de beestjes goed bij hun voedsel komen en insecten worden dikker en groter. Daarmee zijn ze meer voedzaam en kost het de kuikens weinig energie om insecten te vinden en ze zijn sneller vol.

Naast water is open vegetatie belangrijk, de voedselbereikbaarheid moet goed zijn. Het gaat dus om een combinatie van maatregelen die het succes bepaalt. Zo kijken ook de nazorgers van de Bond van de Friese Vogelwacht hiernaar. Zij bekijken ieder jaar welke aanpak ze gaan toepassen, bij deze boer is te zien op de stippenkaart dat elk jaar het aantal broedparen toeneemt.

Vragen van de aanwezigen

 1. Wat is het beste moment om vaste mest uit te rijden?
  Antwoord: Voor weidevogels zo ver mogelijk in maart. Dan komen de wormen naar boven, dat is ideaal voor de weidevogels. Dit jaar is het uitrijden niet gelukt vanwege de natte bodem.
 2. Kieviten zitten veel op maisland, hoe kan dat?
  Antwoord: De kievit houdt van een open landschap, van zwarte grond. Daar zitten nu nog veel maisstoppels en onkruid, daar houden ze van. Verder zijn daar dan ook loopkevers en spinnen te vinden. Zodra de intensieve grondbewerking start zijn ze weg. Er worden nu verschillende maatregelen uitgeprobeerd, waaronder stukjes land braak laten liggen om de vogels in het land te behouden.
 3. Waardoor is het succes (elk jaar meer broedparen) ontstaan?
  Antwoord: ‘Gewoon’ uitproberen. Eerst uiteraard goed kijken naar de omstandigheden van het betreffende jaar. Het gaat altijd om een combinatie van maatregelen, denk aan kruidenrijk grasland, later maaien etc. Bij deze boer ligt aan de basis van het succes de goede samenwerking met de nazorgers. Ze maken elkaar enthousiast om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Terugblik met foto’s

 

 

Studiegroepbijeenkomst over Kruidenrijk grasland

Eind maart was er weer een studiegroepbijeenkomst. Dit keer waren ze te gast bij Tjerk en Greet Hof met als thema kruidenrijk grasland en grasland gebruik. Wat kun je er allemaal zelf aan doen om dit te realiseren en waar zitten de uitdagingen?

Gastspreker Peter Takens van Takens kringloopadvies was aanwezig om meer te vertellen over de mogelijkheden voor een kruidenrijk grasland. Met mooi weer aan hun zijde heeft de studiegroep eerst een ronde langs de verschillende percelen van Tjerk gemaakt.

Rondje langs het veld

Wat we zagen is dat grondslag en moment van inzaaien maken dat er grote verschillen zijn te zien in kwaliteit van de kruidenrijke percelen. Tjerk is erg tevreden over de opbrengsten met lage kunstmestgiften. Vooral in droge periodes zie je dit door het grote wortelstelsel van het was blijft groeien. Grote uitdaging is hoe lang kun je de verschillende soorten behouden?

Tips

De ervaring van de groepsgenoten leert dat klaver, smalle weegbree en de grassen overblijven en dat de rest langzaam verdwijnt. Peter Takens geeft als tip: Je kunt het beste massa laten groeien en niet te intensief bemensten. Wanneer de plant bovengronds massa geeft, zijn er onder de grond veel wortels aanwezig. Daarnaast heb je veel fotosynthese, met de suikers die worden gevormd investeert de plant in bodemleven door middel van wortelexudaten. Dit is het lekken van suikers, organische zuren, aminozuren en zelfs antibiotica naar de bodem.

Extensief bouwplan

Na een korte presentatie door Tjerk over de voor- en nadelen van kruidenrijk grasland heeft hij zijn bouwplan uitgelegd. Hij heeft op de percelen op afstand een samenwerking met een akkerbouwer waar hij jaar 1 maïs, jaar 2 aardappelen, jaar 3 t/m 5 kruidenrijk grasland en daaropvolgend weer maïs verbouwd. Dit is een voorbeeld van een extensief bouwplan met optimale organische stof balans.

Als afsluiter van de middag heeft Greet nog een uitleg gegeven over het digitale grasland gebruikskalender die zij heeft ontwikkeld.

Minicursus Biologisch boeren

Aankomende 25 april en 16 mei worden er twee bijeenkomsten georganiseerd door FBBF in samenwerking met Living Lab Fryslân.

FBBF is een groep biologische boeren die zich heeft voorgenomen om te werken aan meer bekendheid over de biologische boerenpraktijk. Behalve consumenten en beleidsmakers, willen we ook gangbare boeren inspireren met de praktische oplossingen die de biologische landbouw kan bieden, voor de boer zelf en voor de kwaliteit van de leefomgeving. FBBF gelooft erin dat veel boeren (in deze tijd van transitie) op zoek zijn naar nieuwe, duurzame mogelijkheden voor inpassing in het eigen bedrijf.

Onze uitnodiging richt zich op belangstellenden, maar vooral ook op mensen die voor het eerst gewoon eens willen komen luisteren, kijken en kennismaken met biologische boeren en de actuele biologische praktijk.

In een mini-cursus van twee avonden willen wij u vertellen wat biologisch in de praktijk betekent.

 • Avondbijeenkomst 1 (theorie): dinsdag 25 april 20:00 uur

  De eerste avond is er een lezing en gesprek met Kees Water (Ekopart) over de biologische principes en de cijfers achter het bedrijf (bedrijfseconomisch en milieutechnisch).

 • Avondbijeenkomst 2 (excursie): dinsdag 16 mei 20:00 uur

  De tweede avond geven we een rondleiding op een biologisch dynamisch melkveebedrijf en wordt verteld door bioboeren wat hun inspireert en waar zij tegenaan lopen.

Het uitgangspunt van FBBF is dat verantwoorde productie van voedsel leidt tot een gewaardeerd product, een gezonde omgeving en minder afhankelijkheid van externe inputs. De bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Dit uitgangspunt geldt voor alle boeren, ook al verschillen de bedrijfssystemen en de grondslag.

Met deze avonden proberen we concrete eye-openers te bieden en jouw vragen te kunnen beantwoorden en we gaan met elkaar de dialoog aan. We brengen elkaar vast op ideeën en kunnen zo gezamenlijk een stap zetten naar toekomstbestendige landbouw.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

                      

Brûsplakbijeenkomst Wetter en greidefûgels

Volgende week woensdagmiddag staat er weer een Brûsplakbijeenkomst op de planning, dit keer met het thema: Wetter en greidefûgels (water en weidevogels).

Aan bod komt de gangbare boer (in Hilaard) zelf, Coos Andreae, hij vertelt over zijn motivatie om iets voor de weidevogels te betekenen en hoe het komt dat dat hem nu wel goed lukt. De crux zit ‘m erin dat hij dit nu SAMEN MET ANDEREN doet. Samen met de Bond voor de Friese Vogelwachten, de nazorger(s) en anderen uit de omgeving. Ieder met kennis op z’n eigen gebied en daarmee inspireren ze elkaar!

Verder vertellen een ecoloog en een medewerker van Wetterskip Fryslân over hun expertise. Daarnaast zal gedeputeerde Hoogland vanuit de  Provinsje Fryslân nog iets komen vertellen over wat de provincie hierin betekent. En daarna? HET VELD IN! Zelf zien en beleven onder begeleiding van een expert.

De bijeenkomst bestaat uit een theoretisch deel en een veldexcursie

Steeds meer interesse voor natuurinclusieve verpacht

Nog steeds krijgen we aanvragen voor het ontwikkelde stroomschema binnen dat doorlopen kan worden om duidelijk te krijgen in welke mate én hoe je aan de slag kunt gaan met natuurinclusieve verpacht. Naast alle folderaanvragen, is er ook interesse om bijeenkomsten te organiseren omtrent dit thema.

Bijeenkomst in Idaard

Zo was er twee weken geleden een bijeenkomst in Idaard van afdeling It Bûtlân van agrarisch collectief It lege Midden. Onze collega Harjan Bruining heeft daar het één en ander verteld over Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool. Rentmeester Michiel de Koe heeft verteld wat natuurinclusieve verpacht inhoudt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je dit toe kunt passen.

Vragen uit de zaal

De meeste vragen gingen over de duur van de contracten. Boeren hebben langdurige contracten nodig wil men meer duurzaam de grond kunnen gebruiken. Daarnaast kwamen de volgende vragen aan bod: Hoe wijzen rentmeester pachtgrond toe? Krijgen NIL boeren voorrang? En gaat dat ten koste van reguliere boeren?

Vervolg

Er waren vragen naar de mogelijkheden van studiegroepen en hier en daar was belangstelling voor een advies op maat van de Landbouw Adviespool.

Agrarisch collectief Waadrâne presenteert magazine Útfûgelje

‘Útfûgelje’, zo heet het magazine dat onlangs gepresenteerd werd door Agrarisch Collectief Waadrâne. Bij het bedrijf van Talsma Akkerbouw in Ternaard werd het eerste magazine uitgereikt aan de boeren van de toekomst, oftewel Dymer (7) en Lenna (4) Talsma. ,,It is wichtich om de ynformaasje troch te jaan oan de folgjende generaasje’’, aldus Anke Bijlsma die de middag presenteerde.

Agrarisch Collectief Waadrâne startte in 2016 als eerste en enige collectief in Fryslân met ANLb-beheer in het leefgebied Open Akkerland, kort gezegd het akkervogelbeheer. De eerste jaren was het veel pionieren, uitzoeken en proberen maar de boeren konden steeds een stapje vooruit maken. Nu, in 2023, staat het akkervogelbeheer stevig op de kaart in Noordoost-Friesland. In het magazine wordt samen met boeren, vogeltellers, onderzoekers en schouwers teruggekeken op zeven jaar akkervogelbeheer in het gebied van Waadrâne. Zo stelt de 26-jarige Marten van der Galiën uit Hantum: ,,It is moai om te sjen hoe’t oare boeren te wurk gean, welk sied se brûke en wat de resultaten binne. Wy wiene de pioniers en moasten dêrom alles útfûgelje.’’

Het hele verslag van die middag lees je hier.

1e Exemplaar poster Akkervogels uitgereikt

Sinds deze week hebben we een poster specifiek gericht op AKKERVOGELS beschikbaar, nl: ‘Akkervogelrijk boerenland’.

Beheer van het land

De poster maakt beeldend duidelijk welke soorten kunnen voorkomen op akkerlanden, mits het beheer zo goed als mogelijk wordt uitgevoerd. Ter inspiratie en informatie staan de beheermogelijkheden aangegeven.

Eerste exemplaar

De 1e versie van de poster werd afgelopen week door onze collega Harjan Bruining uitgereikt aan voorzitter Hans Kroodsma van agrarisch collectief Waadrâne tijdens een bijeenkomst in Ternaard waar hun 1e uitgegeven magazine ‘Útfûgelje’ gepresenteerd werd. (foto: Bote Sape Schoorstra)

Bijvangst

De positieve reacties van burgers die de mooie bloemenvelden weten te waarderen, stemt de boeren positief. ,,Wy krije in protte leuke reaksjes fan minsken oer it moaie lânskip en der wurde hiel wat foto’s makke.’’ Ecoloog Bauke Koole was vooral blij verrast door de zeldzame insectensoorten die hij in het gebied van Waadrâne aantrof, zoals de moshommel.

Complimenten van de minister

Het akkervogelbeheer staat hier stevig op de kaart. In een videoboodschap gaf landbouwminister Adema aan dat dit collectief als voorbeeld dient voor vele andere regio’s in Nederland. Het collectief levert het bewijs dat het mogelijk is om duurzame landbouw te combineren met natuurbehoud.

Bijna 3 km aan voederhagen planten

We kunnen terugkijken op een mooie bijeenkomst gisteren in Baaium bij boer Marten de Jong. 14 Friese melkveehouders gaan bijna 3 km aan voederhagen op hun erf aanplanten.

Wat zijn de voordelen?

 • Goed voor de biodiversiteit
 • Uiteraard is het een veekering
 • Het ziet er fraai en ‘landelijker’ uit en
 • is goed voor de koegezondheid.

Koegezondheid

Koeien weten instintictief wat ze nodig hebben en eten zo van de diverse inheemse boom- en struiksoorten om gezond te blijven.
 • Zo bevat bijv. een wilg salacine, dit werkt ontstekkingsremmend.
 • Een meidoorn bevat flavonoïden, zij stimuleren de bloedsomloop.
 • Een els bevat looistoffen/flavonen, deze stoffen werken ontstekkingsremmend en zijn goed tegen diarree.

Quote

‘Van vangrail naar voederhaag’.

Samenstelling voederhaag

Samenwerking

Het initiatief komt van het koppel Woudstra, Living Lab Fryslân was verantwoordelijk voor de organisatie en heeft meerdere boeren enthousiast gemaakt om deel te nemen en de Landbouw Adviespool heeft de projectaanvraag gedaan. Financieel is het project mogelijk gemaakt door de Regiodeal natuurinclusieve landbouw.

Hoe zijn de vooruitzichten voor dit broedseizoen?

De fanatieke zoekers zijn het land al in om het gedrag van de kieviten te observeren, de eerste kievitsnesten zijn alweer ontdekt.

Eén dezer dagen zal het eerste kievitsei van Nederland en Friesland wel gevonden worden. Al kunnen de nachtvorst en de lagere temperaturen de komende dagen de leg van het eerste ei nog wel wat vertragen.

Veldmuizen

Er zijn momenteel weer hoge aantallen veldmuizen in het veld, er lijkt weer een muizenpiek/-plaag te ontstaan, net zoals in 2014 en 2019 het geval was. Dit zou gunstig uit kunnen pakken voor de weidevogels.

Bij veel veldmuizen laten de predatoren de weidevogelnesten en kuikens eerder links liggen. Met hopelijk bijbehorend goed broedresultaat.

Dit scenario heeft dan wel weer een ongunstig staartje voor het volgende jaar; dan zijn er hogere aantallen predatoren als wezel en hermelijn die door het hoge aantal muizen ook in aantal zijn toegenomen. Daardoor krijgen de vogels het volgend jaar dan wel weer extra lastig. De muizenpiek is dan voorbij en de predatoren hebben ook weer oog voor de weidevogels.

De natuur is grillig

Al met al blijft het nog gissen hoe de stand gaat verlopen, het weer speelt hierin een belangrijke rol. Krijgen we een heel nat of droog voorjaar? Veel water heeft veel invloed op de muizenstand, maar een heel droog voorjaar zorgt ervoor dat er (te) weinig voeding kan zijn voor de vogels.

Conclusie: ‘We moatte dus moarn mar wer efkes yn it waar sjen’, maar laten we vooral inzetten op veel van dit soort plaatjes:

Startbijeenkomst KBA-traject

Eind februari zijn wij met de tweede KBA (Kosten- en baten analyse) groep gestart vanuit Living Lab Fryslân. De bijeenkomst ging van start met een presentatie van Jan Maarten Dros van Wij.land. Hij gaf uitleg over de methodiek en het  traject die we met zijn allen gaan doorlopen. Hieropvolgend gaf Merlissa Diele van de Natuurverdubbelaars een presentatie over de resultaten van eerdere groepen en inzicht in de rekentool die we gaan gebruiken. Ook kwam melkveehouder Peter Oosterhof zijn ervaring als deelnemer delen over het KBA traject. Hij heeft het als zeer waardevol en leerzaam ervaren.

Er werden vragen gesteld vanuit de groep zoals:

 • Kun je de rekentool koppelen aan de kringloopwijzer?
 • Hoe kun je economische data en emissie data aan elkaar koppelen?
 • Kunnen we hier ook verdienmodellen uit halen?

De studiegroep bestaat uit een diverse groep van gangbare en biologische boeren. Interessant is onder meer dat er ook verschillen zitten in de grondsoort van de groep, namelijk veen, klei en zandgrond. Vanuit de gegevens (de cijfers) die we allemaal gaan verzamelen gaan we analyses maken en kunnen we van elkaar leren.

Onze Landbouw Adviespool adviseurs Rick Hoksbergen en Thijs Faassen gaan de studiegroep begeleiden. De deelnemers gaan nu eerst individueel aan de slag met het invullen van de rekentool. De volgende bijeenkomst staat gepland in april.

Wil je meer weten over de KBA?

Klik hier voor meer informatie