Deelnemers gezocht voor herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân

Oude agrarische cultuurlandschappen vertellen de geschiedenis van een streek. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen zoals waterberging en CO2-opslag. Hierdoor kunnen ze een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die reden werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de agrarische collectieven aan het herstel van deze cultuurlandschappen.

Er zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Geïnteresseerden die mee willen doen, kunnen zich in ieder geval tot en met augustus 2023 bij één van de Friese agrarische collectieven of Landschapsbeheer Friesland aanmelden. Hiervoor hoeven ze geen lid van het collectief te zijn. Voor meer informatie, de randvoorwaarden, selectiecriteria en aanmelding kunnen zij terecht op www.landschapsbeheerfriesland.nl/HAC-F.

Historische cultuurlandschappen

In een cultuurlandschap, een door mensen aangelegd landschap, is er altijd een relatie geweest tussen de bodem, de waterstand en het type landschapselement. Bij de herstel- of aanlegwerkzaamheden wordt rekening gehouden met deze samenhang. Om die reden zijn de maatregelen gebonden aan een aantal (geografische) selectiecriteria.

Maatregelen

Deelnemers kunnen nog meedoen aan het herstel van onder andere akkerelementen in de Noordelijke kleischil of in Zuidoost Friesland. Ook kan men zich nog aanmelden voor de volgende maatregelen: de aanleg van duikers, aanleg of herstel van drenkpoelen, herstellen van opvaarten naar historische boerenerven, herstel van sloten of greppels (rond kruinige percelen en terpen) en herstel van historische dijkbiotopen. Daarnaast kan in het gebied van de agrarische natuurcoöperatie Westergo aan het herstel van elzensingels op kleigronden worden gewerkt. En in de werkgebieden van Westergo en collectief Súdwestkust is nog ruimte voor het herstel van begreppeling of bolle graslandakkers.

Financiering

Project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en ELFPO  (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en de Provincie Fryslân. POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. In totaal is 1,66 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen.