Enquête: Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw in Friesland

Uw mening doet ertoe!

In Fryslân streven we naar landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving: natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zowel de akkerbouw als de melkveehouderij biedt kansen om de omslag naar natuurinclusieve landbouw te maken. Een omslag die noodzakelijk is, gelet op de afname van biodiversiteit, het veranderende klimaat, impact op het landschap en de toenemende vraag van de consument naar duurzaam geproduceerde producten.

De gezamenlijke ambitie van alle betrokken partijen, de provincie, Living Lab Fryslân en de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, is om landbouw te ontwikkelen die circulair, biodivers, klimaatbestendig en economisch verantwoord is. Daarnaast is maatschappelijk draagvlak van belang. Iedereen, niet alleen boeren maar ook overheden, ketenpartijen en de consument, zal iets moeten bijdragen om de doelen voor biodiversiteit en klimaat te halen.

Iedere Friese boer is een belangrijke spelers in deze ontwikkeling. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening. U wordt dan ook van harte aangemoedigd om uw mening kenbaar te maken en hiervoor een enquête in te vullen. Deze draagt direct bij aan de gezamenlijke aanpak van een aantal actiepunten uit de Friese Landbouwagenda die wij de komende jaren samen met u willen uitvoeren.

We zijn daarom benieuwd naar waar u op dit moment staat met uw bedrijf, waarmee u aan de slag wilt, tegen welke belemmeringen u aanloopt en bovenal naar uw mening over een aantal zaken. Door onze enquête voor 1 maart 2022 in te vullen, weten wij ook waar wij u bij kunnen ondersteunen. Bovendien geven wij met deze enquête invulling aan een motie van Provinciale Staten over de Friese Landbouwagenda. Om naar de enquête te gaan, klikt u op deze link: Enquête Natuurinclusieve Kringlooplandbouw Fryslân 2022.

Alvast hartelijk dank voor u medewerking. Onder de deelnemers wordt een aantal kleine attenties verloot.