Fryslân kleurt!

Herinnert u zich de kleurrijke ‘greides’ van vroeger nog? De velden stonden vol bloemen en kruiden en dat bracht veel leven (biodiversiteit) met zich mee. Niet alleen de mens genoot daar volop van, juist ook dieren kwamen hier graag en lieten zich volop zien en vogels vooral ook horen.

Dit jaar doet Fryslân actief mee aan de Internationale dag van de Biodiversiteit op zaterdag 22 mei as. De campagne heet: ‘Fryslân kleurt’. Wij richten ons op biodiversiteit op het boerenland. Er zijn al veel biodiversiteitscampagnes en initiatieven die zich voornamelijk richten op stad, dorp en de burger, ons agrarisch landschap daarentegen is nog onderbelicht. Terwijl dit juist een enorm oppervlakte behelst waar veel kansen liggen.

Samen

Wij willen gezamenlijk weer kleur in het landschap aanbrengen, met tal van boeren en natuur- en landschapsorganisaties. We denken dan concreet aan maatregelen zoals meer bloemen, kruiden en klavers in de weilanden en langs de sloot en de inrichting van een biodivers boerenerf.  Dit is niet een uitdaging van alleen de boer, maar samen proberen we de biodiversiteit in het landschap weer te herstellen.

Waarom?

In de afgelopen decennia is het landschap steeds meer verschraald en daarmee verstild. Na WOII stond de landbouw in het teken van ‘Nooit meer honger’, met name hierdoor heeft de landbouw een enorme vlucht gemaakt en is met behulp van industrialisatie de intensivering enorm toegenomen. Inmiddels komen we tot het besef dat het anders moet; we willen weer meer in balans met de natuur landbouw gaan bedrijven. Wij noemen dat: Natuurinclusieve landbouw.

Corona heeft ons vol doen beseffen hoe belangrijk en waardevol de natuurlijke omgeving van dichtbij is, met elkaar, als Fryske mienskip, willen we hier weer een positieve boost aan geven. Van oudsher zijn wij Friezen trots op onze provinsje en uit tal van onderzoeken blijkt dat wij het Friese landschap erg belangrijk vinden. Er gebeurt dan ook al veel in het veld, maar er kan en moet nog veel meer gebeuren om écht een verschil te maken!

Praktijkvoorbeelden

Boeren

Lemmer – Melkveehouder Piet-Jan Thibaudier vertelt over natuurinclusieve landbouw binnen zijn bedrijf en flexibel weidevogelbeheer.

Jannum – Melkveehouder Hans Kroodsma vertelt over meer natuur binnen zijn bedrijf en zijn liefde voor weidevogels.

St Jacobiparochie – Akkerbouwer Piet Hoekstra vertelt over de vroegere zienswijze op landbouw en dat men nu toch anders begint te denken.

Ternaard – Schapenhouder Johannes van Sinderen vertelt over samenwerken aan natuurinclusieve landbouw vanuit een melkveehouderij, akkerbouwer en schapenhouder. Hoe doet Ecolana dat?

Haskerdijken – Melkveehouder Sjoerd Miedema zet het waterpeil op zijn land omhoog om oxidatie van het veen tegen te gaan. Andere partijen kunnen hun CO2-uitstoot compenseren door aankoop van CO2-certificaten (Valuta voor Veen).

Sondel – Joke en Welmoed Deinum vertellen over hun Graasboerderij. Deze heeft haar naam te danken aan het feit dat de koeien voor 100% gras grazen. Ze werken met de methode van stripgrazen.

Sibrandabuorren – Duurzaam en gezond voedsel van dichtbij; organiseer het zelf! De Voedselwerkplaats ondersteunt initiatiefnemers uit dorpen en wijken die samen willen werken aan het verduurzamen van de voedselketen.

Natuur- / landbouworganisaties

Bregje Hamelynck vertelt over haar zienswijze op en praktisering van duurzame landbouw.

Zuivelondernemer Hessel Jan Sinnige vertelt over het verwaarden van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw.

De mensen achter de Stichting Bloeiend Boerenland vertellen over hun initiatief en acties voor biodiversiteitsherstel.

Initiatief:Tsjoch Op! van Natuer mei de Mienskip

Vlakbij Warten ligt 17 hectare land waar de biodiversiteit en weidevogelstand snel achteruit gaan. Grondeigenaar Hylcke Okkinga heeft hier zorgen over en wil het tij keren. Hij komt al vanaf zijn jeugd in het gebied en ziet het landschap, met name in de laatste jaren, snel veranderen. Hij wil hier graag iets aan doen.

Project: Vitale akkers van agrarisch collectief Waadrâne

Bevorderen van biodiversiteit door middel van kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en bloemblokken. Deze maatregelen zijn speciaal gericht op akkervogels, maar ook insecten, hazen en reeën profiteren ervan.

Project: Zoemende akkers van agrarisch collectief Waadrâne

Een netwerk van groen-blauwe dooradering creëren voor versteken biodiversiteit en ondersteuning en opbouw van een insectennetwerk. Dit wordt gerealiseerd door verschillende beheermaatregelen op akkers, in en langs sloten en op boerenerven.

Onderzoek: Extra braakstroken voor kieviten

Kunnen kievitkuikens meer insecten vinden als een boer stroken grasland bewerkt tot ruige, zwarte braakstroken? En worden er meer kuikens groot op deze stroken? Deze vragen staan centraal tijdens een lopend onderzoek op 6 verschillende locaties.

Project: Met herinrichting erf kiest Dairy Campus voor meer biodiversiteit

De ingetekende elementen zorgen voor inrichting van het erf, een landschappelijke inpassing en bovendien zorgen ze voor een behoorlijke verrijking van de biodiversiteit. In eerste instantie door de aanplant/aanleg van (zoveel mogelijk inheemse) bomen en struiken en kruidenrijke grazige, vegetaties en een daarbij horend extensief beheer.

Wat kunt u doen?

 1. Doneer!

 2. Koop lokaal!

  Daarmee ondersteunt u de boer in uw eigen omgeving. Zij ontvangen een eerlijke prijs en de marge verdwijnt niet naar de tussenhandel. Daardoor heeft de boer meer ruimte om bijv. iets aan biodiversiteit te doen.
  U kunt uw producten bijv. kopen bij:

  Merken met positieve impact op het landschap zijn bijv: Weideweelde, kaasmerk De Fryske en Noordertrots.

  • Wil je misschien zelf inkopen bij lokale boeren, aangevuld met producten van de biologische groothandel? Start een Buurtmarkt! Vanaf 15 huishoudens start je al een Buurtmarkt. Meer informatie www.devoedselwerkplaats.nl
  • Of wordt lid van een Zelfoogsttuin. Bijv. Ús Hôf in Sibrandabuorren.
 3. Koop anders

  • Kijk in de supermarkt eens vaker op het etiket. Waar komt het product vandaan? Wat zit erin? Heeft het een keurmerk? Check hier de 10 keurmerken die bovengemiddeld veel impact op een betere wereld hebben.
 4. Maak uw stem kenbaar!

Programma 22 mei