Brûsplaksessie: rûge dong

Wat is de invloed van ‘rûge dong’ oftewel ruige mest op de bodem en het bodemleven en wat is het belang en de meerwaarde van ruige mest in het weidevogelbeheer? Waar moet je de ruige mest uitrijden en wat is idealiter het beste tijdstip vanuit weidevogeloogpunt? En welke alternatieven zijn er voor ruige mest? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens deze online themabijeenkomst.

Aan het woord komen:

 • Tim Visser – ecoloog en onderzoeker aan de WUR
  Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt en over de resultaten van zijn onderzoek over de ruige mest en
  alternatieven.
 • Henk Oud – mozaïekregisseur en adviseur van de Landbouw Adviespool
  Henk vertelt vanuit zijn expertise over de praktische toepassing van rûge dong. Waarom is dit zo belangrijk
  voor de bemesting van het land, welke meerwaarde levert het op en waar moet je rekening mee houden?
 • Jelte Bakker – melkveehouder uit Ginnum
  Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het gebruik van ruige mest om op zijn percelen meer weidevogels
  te helpen om de kuikens uit te laten vliegen

Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende tijd voor het stellen van vragen en het voeren van een inhoudelijke dialoog.

Voor wie?
Bent u boer, beleidsmaker of elders werkzaam in de keten?
Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.

 

Aanmelden
Dat kan door hieronder te klikken

Vervolg
Op 24 mei a.s. van 13:00 – 15.30 uur vindt een veldexcursie met dit thema plaats in Baaium.
Hierover volgt later meer op onze site en social kanalen. Je kunt je alvast aanmelden door een mail te sturen naar info@livinglabfryslan.frl 

 

 

Proefboerderij SPNA en Delphy: kennisdeler grondbewerking

Proefboerderij SPNA en Delphy organiseerden in september een ploeg demo, waarbij 5 verschillende eco ploegen met elkaar zijn vergeleken. Dit in het kader van het project Gronings, Graan, Groener en Grondiger. Met de kennisdeler op dinsdag 14 december 2021 wordt u in de gelegenheid gesteld om de demonstratie van de eco-ploegen middels een video terug te zien. Aansluitend geeft Anna Zwijnenburg een lezing over o.a. grondbewerking en bodemgezondheid.

Programma
13:25 – 13:30 uur Inloggen via onderstaande link

13:30 – 13:45 uur Video van de demonstratie Eco ploegen op Ebelsheerd

13:45 – 14:15 uur Lezing door Anna Zwijnenburg / adviseur bij van tafel naar kavel.

14:15 – 14:30 uur Mogelijkheid voor het stellen van vragen.

U bent van harte uitgenodigd voor deze webinar op: dinsdag 14 december 13:30 – 14:30

Via onderstaande link kunt u deelnemen:
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Brûsplaksessie: efficiënt met stikstof omgaan

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt?

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging in PDF.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning, verbonden aan Care4Soils)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt van Care4Soils,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan

 

Brûsplaksessie: de verwaarding van grasmelk

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op deze themabijeenkomst.

Klik hier voor de volledige uitnodiging in PDF.

Gastsprekers / Inspirators:

 • Prof. dr. Ton Baars, ecoloog en landbouwwetenschapper, gespecialiseerd in melkkwaliteit en dierenwelzijn.
  Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt over de resultaten van aanpassingen in het
  voerrantsoen op de melkwaarden.
 • Karin van der Toorn, verbonden aan het project Melklab 2.0.
  Zij vertelt over de onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek Melklab 2.0, waarbij
  de invloed van kruidenrijk grasland op de vetzuursamenstelling in de melk werd onderzocht.
 • Hessel Jan Sinnige, namens Zuco Dokkum.
  Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het sturen op de vetzuursamenstelling in melk.

Voor wie?

Bent u in uw werk betrokken bij Agro-food? Iedereen; van melkveehouder, docent, beleidsmaker,
onderzoeker of elders werkzaam in de keten is van harte welkom om aan te sluiten.

Programma

 • 19:20 Digitale inloop
 • 19:30 Opening en start programma
  (Living Lab Fryslân)
 • 19:35 Presentatie prof.dr. Ton Baars
  (wetenschappelijke onderbouwing invloed voerrantsoen op melkwaarden)
 • 20:00 Presentatie Karin van der Toorn
  (presentatie praktijkonderzoek Melklab 2.0)
 • 20:25 Presentatie Hessel Jan Sinnige
  (praktijkervaring sturen op vetzuursamenstelling in melk)
 • 20:50 Ruimte voor discussie en interactie
 • 21:15 Einde programma door Catharinus Wierda

Aanmelden

Meld je uiterlijk 3 december a.s. aan via info@livinglabfryslan.frl

Webinar: kosten en baten van regeneratieve landbouw

Het afgelopen half jaar heeft Wij.Land in samenwerking met verschillende partijen en melkveehouders uit Noord- en West-Nederland een onderzoek gedaan naar De kosten en baten van de regeneratieve melkveehouderij. En om een tipje van de sluier op te lichten: onder de streep ziet het er best veelbelovend uit.

Tijdens dit webinar “Onder de streep” zullen zij de resultaten van het onderzoek presenteren. Ook zal kort worden stilgestaan bij de methodologie waarmee de resultaten tot stand zijn gekomen.