Melkveehouders gezocht!

Voor het project “klimaatvriendelijke graslandbodems” zijn we op zoek naar melkveehouders! In het project wordt onderzocht hoe landbouwgrasland op minerale bodem (zand en klei) CO2 vastlegt in de bodem, en hoe dit proces reageert op droogte of juist hevige regenval. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de rol van de samenstelling van het grasland, en hoe de wortelstelsels met bodemmicro-organismen samen werken.

Wat willen we doen?

In graspercelen willen we meerdere plots (2 x 2 m) uitzetten waarin we droogte en extreme regenval simuleren. Voor droogte simulatie komen er transparante dakjes boven de plots, voor extreme regenval plaatsen we damplaten om het water juist vast te houden. Ook zijn er plots zonder dakje of beschoeiing (controle). Deze behandelingen zullen alleen in de zomer plaats vinden, gedurende drie jaar (2023-2025). Voor, tijdens, en na de behandelingen gaan we in de plots metingen doen aan de hoeveelheid CO2 opname, de bovengrondse en ondergrondse plantengroei, het bodemleven, en de hoeveelheid en kwaliteit van de bodemorganische stof. Daarnaast gaan we grondkolommen steken voor een proef in de kassen van de Universiteit van Amsterdam, waar we een hittegolf simuleren.

Waar zijn we naar op zoek?

Geïnteresseerde melkveehouders op minerale bodem, dus géén veenweide, die een stuk grasland (minimaal 0.25 hectare) beschikbaar stellen voor deze veldexperimenten, van maart 2023 tot oktober 2025. Er zijn geen specifieke eisen voor het graslandbeheer, maar wel willen we graag informatie over bemestingsgeschiedenis, graslandleeftijd, maaifrequentie/ graasdruk, en eventueel gebruik van herbiciden. In het experiment zal geen normaal management mogelijk zijn, maar rondom het experiment mag normaal management worden uitgevoerd, zoals mest uitrijden, beweiding, maaien, etc.

Wat levert het de boer op?

U krijgt inzicht in hoeveel CO2 uw bodem opneemt, hoe dit wordt beïnvloed door extreme weersomstandigheden, en hoe weerbaar uw grasland is tegen droogte en hevige regenval. Een van de hoofddoelen van het project is om beter te begrijpen welke graslandsoorten goed zijn voor het opnemen en vasthouden van CO2 in de bodem en het opbouwen van stabiele organische stof, en bestand zijn tegen extreem weer. Dit kan helpen om Nederlands grasland klimaatvriendelijker te maken, en leiden tot betere opbrengsten voor de boer door stabielere productie tijdens extreme jaren, of door de opslag van CO2. U heeft de mogelijkheid om betrokken te zijn, samen met andere boeren, bij de vormgeving van deze experimenten en de discussie van de resultaten. Er is ook de mogelijkheid om zelf simpele metingen te doen.

We betalen de volgens de Rijksoverheid reguliere pachtprijs voor het gebruikte land (afhankelijk van de regio rond de €500/ha/j).

Is uw interesse gewekt?

Meld u vrijblijvend aan via deze link  – wij nemen dan contact met u op!