Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming van stallen

Onlangs is een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd voor veehouders die hun stal willen verduurzamen.  De regeling bestaat uit twee onderdelen:  subsidie voor het doen van ontwikkeling en onderzoek naar nieuwe maatregelen en een investeringssubsidie voor het toepassen van bewezen maatregelen. Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Op dit moment is alleen het onderdeel “ontwikkeling en onderzoek” opengesteld.   Deze zgn. “innovatiemodule” is open vanaf 25 mei jl. tot en met 15 juli 17.00 uur. De innovatiemodule is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technieken voor stalen managementmaatregelen. Het doel is om de ontwikkeling van nieuwe innovaties te stimuleren, waardoor veehouders gebruik kunnen maken van deze nieuwe technieken om de emissies van schadelijke stoffen uit stallen te verminderen.

Een veehouder die mee wil doen aan de innovatiemodule, doorloopt drie fases. Voor elke fase is een subsidiebedrag gereserveerd.

  1. In fase 1 bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt de veehouder de nieuwe innovatie.
  2. In fase 2 wordt het effect van de innovatie gemeten: hoeveel emissiereductie wordt met de innovatie gerealiseerd?
  3. In fase 3 wordt de innovatie in gebruik genomen.

Daarvoor moet wel aan enkele voorwaarden zijn voldaan, zoals dat de emissie lager is dan in de startsituatie, en het dierenwelzijn en de brandveiligheid niet achteruit zijn gegaan.

Sectoren die nu aan kunnen vragen:

  • melkveehouderij
  • varkenshouderij
  • vleeskalverhouderij
  • melkgeitenhouderij

De investeringsmodule wordt naar verwachting van begin juli tot begin september opengesteld, waarschijnlijk in eerste instantie alleen voor pluimveehouders. De investeringsmodule gaat zich richten op de aanschaf en het gebruiksklaar maken van nieuwe bewezen innovaties ten behoeve van emissiereductie in bestaande en nieuwe stalsystemen.

Agro-agenda Noord Nederland & Living Lab Fryslân

Wij zijn in samenwerking met de Agro-agenda Noord Nederland bezig om een programma te schrijven voor natuurinclusieve stallenbouw. We ondersteunen melkveehouders  bij hun plannen, onder andere door te helpen bij de subsidieaanvraag en door in gesprek met LNV te onderzoeken hoe deze bedrijfssytemen ondersteund kunnen worden met ruimte in regels.

Het bovengenoemde is bedoeld voor boeren die werken aan een betere bodem en meer biodiversiteit. Betere mest is daarbij een belangrijke sleutel. Ze kiezen daarom voor directe scheiding van mest en gier in de stal. Bijkomend voordeel is dat de emissies van broeikasgassen en ammoniak in dit type stal lager zijn.