Oevers sparen bij het maaien

Wetterskip Fryslân doet een oproep om de oevers zoveel mogelijk te besparen bij het maaien. Niet alleen om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming (schade aan planten en dieren voorkomen), maar vooral ook vanwege aandacht voor biodiversiteit.

Voortplanting en andere functies

De periode tussen 15 maart en 15 juli is het broedseizoen voor de vogels en ook belangrijk voor de voortplanting van vissen, insecten, amfibieën en andere waterdieren. Sloten met water- en oeverplanten leveren een belangrijke bijdrage aan:

  1. Biodiversiteit
  2. Stevigheid van de oevers en
  3. De beleving van het landschap
  4. Ze zuiveren daarnaast het water van meststoffen/voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen die daardoor minder in onze Friese boezem (stelsel van meren en vaarten), zwemwateren, IJsselmeer en de Waddenzee terecht komen.

De natuur de ruimte geven

Maaien van oevers heeft invloed op de planten en dieren die leven in en rondom het water. We maaien daarom in het broedseizoen niet en hekkelen alleen als het echt noodzakelijk is. Hierdoor geven we de natuur de ruimte. Hoe meer verschillende planten en dieren bij en in het water, hoe schoner het water!

Oproep aan boeren en loonwerkers:

Spaar de oevers van hoofdwatergangen bij het maaien van grasland of andere percelen in de periode tussen 15 maart en 15 juli. Probeer daarnaast ook in uw eigen watergangen zo weinig mogelijk water- en oeverplanten weg te maaien.