Potato Valley

Door middel van het aanjagen en verbinden van kennis en kunde naar een economisch vitale kringlooplandbouw in het noordelijk
pootaardappelgebied.

Tiny Hennep House

Multifunctionele toepassingen van hennep stimuleren (bouwen, bodemvruchtbaarheid, voedsel)

Koeien en Kruiden

Project over de voordelen van kruidenrijk grasland voor de boer, koe en biodiversiteit.

Better Wetter

Economische voordelen natte teelten – demonstratie

Flight to vitality

Ontwikkelen objectieve vitaliteitstoets voor kiemkracht aardappelen

Maisteelt in relatie tot Veenweideopgave

Testen van verschillende grondbewerkings en zaaitechnieken om bodemdaling te beperken bij maisteelt op veen grond.

Sorghum in relatie tot Veenweideopgave

Proef met sorghumteelt op veen, als alternatief voor mais.