Platform Boerenkunde

Bundelen informatie en kennis uit POP3 projecten op thema landbouw

Greener future for young farmers

Ontwikkelen en beschikbaar stellen natuurinclusieve lespakketten voor het groen onderwijs

Meerwaarde voor de bioboer

Het project richt zich op het laten zien van de meerwaarde van biologische landbouw door het inzichtelijk maken van effect van biologische integrale systeemaanpak op onze leefomgeving aan te tonen.

Bodemverdichting Fryslân

Verhogen bewustwording bodemverdichting onder melkveehouders en loonwerkers.

Cursus samenwerking natuurinclusieve landbouw melkveehouderij en akkerbouw

Cursus om inspiratie en kennis te delen over mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van natuurinclusieve/kringlooplandbouw

Landbouwadviespool

Provincie Fryslân ziet het faciliteren van een onafhankelijk, uitvoeringsgericht en praktisch LAP een meerwaarde voor de primaire sector in haar provincie. De inzet van onafhankelijk landbouwadvies kan bijdragen aan het vergroten van de kennis om de vergroeningseisen bij de primaire productie te kunnen integreren.

Van Bodemkennis naar Bodemkunde – Fryslân

De bodem is een belangrijke pijler onder het businessmodel van veel grondgebonden agrarisch ondernemers. Want een gezonde bodem is het fundament voor voedselvoorziening. Het project Van Bodemkennis naar bodemkunde wil de landbouw helpen verduurzamen. Het project heeft als doel kennis over duurzaam bodemgebruik te verspreiden, zodat zij gewassen kunnen blijven verbouwen en de natuur kan floreren.

Lesmateriaal Bodem

Ontwikkelen lesmateriaal over bodem