Transparante polder fase 1 en 2

Een proef waarbij boeren zelf de kwaliteit en afvoer van het oppervlaktewater gaan sturen middel flexibel peilbeheer.

Schoon erf, schoon water

Verminderen erfafspoeling melkveehouderij

Klimaatrobuust waterbeheer Friese zandgronden

Regionale oplossingen vinden voor waterissues, bijdragen aan KRW en DAW. Specifiek wordt er gewerkt aan het vasthouden van water op hogere zandgronden.

Proef onderwaterdrainage tegen peilverlaging

Grasopbrengst en zomer verhogen en vertraging van de inklinking van de veenbodem door middel van onderwaterdrainage

Boeren meten water Veenweide

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren in veenweidegebieden

BioFiltrEva: nul-emissie door biofiltratie en waterhergebruik 

wordt gewerkt aan een innovatieve methode voor waterkringloopsluiting bij een agrarische spoelplaats in Hallum

Innovatieve monitoring waterkwaliteit erfafspoelwater

wordt een monitoringstechniek ontwikkeld op basis van sensortechnologie om goed zicht te krijgen op de vuilemissie van melkveebedrijven die via erfafspoelwater het oppervlaktewater bereikt.