Lopende projecten

Het Living Lab heeft een ondersteunende en begeleidende rol bij het in de praktijk brengen van projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Vernieuwing in de ketens: van boer, verwerker, retail tot consument.
  • Vernieuwing op gebiedsniveau: bijv. water opgaves, klimaat/CO2 opgaves.
  • Vernieuwing gericht op bedrijfsrendement: bijv. kostprijsverbetering via andere financieringsconstructies (zoals groenfinanciering), juridische vereenvoudiging, technologische innovatie.
  • Vernieuwing gericht op kwaliteitsverbetering: bijv. effectievere beheermaatregelen, samenwerking, technologische innovaties.

Methode

Het Living Lab begeleidt projecten van idee tot realisatie. Ideeën voor projecten kunnen worden aangedragen bij de projectleider van Living Lab. Mocht het idee aansluiten bij de doelen van Living Lab dan word het uitgewerkt via een aantal fases, van idee naar concept, naar plan van aanpak en uitvoering van het project.

De volgende projecten waar LLF bij betrokken is worden momenteel uitgevoerd:

Naam ProjectDoelTrekkers
Vogels en Voorspoedhet ontwikkelen en uittesten van enkele inpasbare weidemaatregelen die effectief zijn voor de bescherming van weidevogels in Fryslân.Louis Boulk Instituut
Slim LandgebruikKoolstofvastlegging in de melkveehouderij. Monitoren maatregelen over 5 jaarLouis Boulk Instituut, CLM, Alterra
Natuurlijk melken 2050Natuurinclusief boeren naar de toekomst (2050) via  economisch perspectief in (zuivel)marktStichting Natuurlijk melken (HVHL, WUR, Noorderlandmelk, LL)
Verdienmodellen NIL op gebiedsniveau Met 3 collectieven op zoek naar verdienmodellen; mix van kostprijsverlaging en opbrengstverhoging, certificering, gebiedsopgavesKBF(3 regio’s) (NFW, it Lege Midden, ELAN), FMF (Provincie, TBO’s, LEI, WUR ea)
Molke fan de takomstOnderzoek naar een volledig zelfvoorzienend melkveebedrijf, welke model kan staan voor de gehele grondge-bonden melkveehouderij in Noord NL. De kern van het nieuwe businessmodel zal meerwaardecreatie en low input zijn.De Skâns, LL, HVHL, E.M. Agriton BV