Natuurinclusieve landbouw; wie, wat en waar in Fryslân?

Fryslân bruist van de experimentele projecten in het kader van natuurinclusieve landbouw. De provinsje Fryslân en Living Lab willen de kennis van deze projecten ontsluiten en verbinden. Daarvoor maakten we een inventarisatie die nu voor iedereen beschikbaar is, zodat we met elkaar meer overzicht hebben en weten wie waar mee bezig is. Het overzicht helpt ook om de vertaling van de opgedane kennis naar de praktijk sneller te laten verlopen.

Overzicht
Klik hier om het gehele overzicht als Excel-sheet te downloaden. Dit overzicht wordt 2 a 3 maal per jaar geactualiseerd.

Hieronder kun je op projecten zoeken of filteren in het linkermenu.

Aangepaste machines voor op natter veenAfgerond

oplossingen en een toekomstbestendige loonwerksector realiseren…
Cumela, Provincie Fryslân, Veenweide
Bodem

AgrifutureIn uitvoering

Ontwerp toekomstig akkerbouwsysteem
SPNA
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

AkkerbeltAfgerond

GLB-pilot gericht op onderzoek naar inpassing van vergroeningsmaatregelen…
Collectieven
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Amazing GrazingAfgerond

Stimuleren weidegang voor diergezondheid en bodemgezondheid door…
WUR
Beweiding

BeespokeIn uitvoering

In het gebied van Waadrane wordt gekeken welke kansen er zijn…

Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Better Wetter fase II en IIIIn uitvoering

Economische voordelen natte teelten -demonstratie
Gemeente Dantumadeel, A&W, NHL, HVHL, NFW
Gewas

Biodivers SchierIn uitvoering

Doel is om de landbouw op Schier anders in te richten, om zo…
Boerenbelang
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

BioDiverseMelkIn uitvoering

Het specifieke doel van het PPS project BioDiverseMelk is onderzoeken…
VHL en DairyCampus
Product

BioFiltrEva: nul-emissie door biofiltratie en waterhergebruik In uitvoering

wordt gewerkt aan een innovatieve methode voor waterkringloopsluiting…
CEW
Water

Biologische (land-)bouwen in FryslânIn uitvoering

Studiegroepen voor (potentieel omschakelende) biologische boeren…
HVHL
Demonstratie / studiegroep

Bodem APK FryslânIn uitvoering

Inzicht krijgen in eigen bodemleven. Door kennis over bodemecologie…
LTO Noord projecten
Kennis / Onderwijs

Bodemverdichting FryslânAfgerond

Verhogen bewustwording bodemverdichting onder melkveehouders…
LTO Noord projecten
Kennis / Onderwijs

BoerbossenAfgerond

Multifunctioneel gebruik van productiebossen. Naast de productie…
Vital Earth
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Boeren in Balans met het VeenIn uitvoering

De deelnemende melkveehouders krijgen kennis aangereikt over…
Friese Milieu Federatie
Kennis / Onderwijs

Boeren meten water Noord NederlandIn uitvoering

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren…
LTO Noord projecten, Accacia Water
Verzilting

Boeren meten water VeenweideIn uitvoering

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren…
LTO Noord projecten, Accacia Water
Water

Boerenerf: The place to BeeIn uitvoering

Inspireren boeren en tuinders om boerenerf natuurvriendelijk…

Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Bokashi GroenstationsIn uitvoering

Praktijkproef en ontwikkeling blauwdruk voor groenstation bo…
Noardelike Fryske Walden
Reststromen

Bokashi HellupIn ontwikkeling

Onderzoek van de effecten op de bodem en gewassen van productie…
Agriton
Bodem

Bokashi, de bodem in ontwikkelingAfgerond

Verwaarden organische reststromen tot bodemverbeteraar
HVHL
Reststromen

Boomwal als apotheekIn uitvoering

Aanplanten multifunctionele bomen en struiken in boomwallen,…
Stichting Wâldfrucht
Koe

Composteren op grote schaalAfgerond

Hoogwaardige regionale verwerking van (overtollig) biomassa met…
HVHL, Westra Loonbedrijf, Van der Wiel, Donkergroen
Reststromen

Composteren op kleine schaalIn uitvoering

Hoogwaardig lokaal biomassa verwerken voor verbeteren bodemvruchtbaarheid…
Wetterskip, Mulder Agro, Dantumadiel, NFW (VCF),
Reststromen

Cursus samenwerking natuurinclusieve landbouw melkveehouderij en akkerbouwAfgerond

Cursus om inspiratie en kennis te delen over mogelijkheden tot…
Living Lab
Kennis / Onderwijs

De Bodem werkplaats (bodempractor)Afgerond

Kennisoverdracht naar studenten over bodemkunde
Nordwin
Kennis / Onderwijs

Diversiteit in Duurzaam MelkenIn uitvoering

Door middel van diversiteit in boeren en aanpak richting duurzaamheid…
Versnellingsagenda Melkveehouderij
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Drachtkracht op het veenIn ontwikkeling

HAKLAM
Bodem

Duurzaam bodembeheer uitbreiding strorijke stalmestIn uitvoering

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige…
HVHL
Mest

Duurzaam bodembeheer verdienmodellenAfgerond

Onderzoek naar bodemfuncties (draagkracht, waterberging) en verwerking…
LTO Noord projecten
Landbouwperspectieven

Energie uit houtAfgerond

Project waarbij het landschapsonderhoud wordt uitgevoerd door…
NFW
Reststromen

Experiment strorijke stalmestIn uitvoering

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige…
HVHL
Bodem

Fjildlab NO FryslânIn uitvoering

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende…
Fjildlab
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Foarútbuorkje mear mei minderIn uitvoering

Project gericht op verminderen externe inputs en emissies zonder…
DLV
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Gebiedsproject PijpkaneelIn uitvoering

Pilot dubbeldoelgrond. Ontwikkelen natuurinclusieve landbouw…
Provinsje Fryslân
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

GO-GRASSIn uitvoering

EU-project waarbij laagwaardige grasstromen worden verwaard.…
Zabala
Reststromen

Greendeal: Biomassa, fermenteren, groenstationsAfgerond

Wegnemen barrieres biomassa verwerking gericht op verwerking…
WUR
Reststromen

Greener future for young farmersAfgerond

Ontwikkelen en beschikbaar stellen natuurinclusieve lespakketten…
Vogelbescherming
Kennis / Onderwijs

Greidhoeke+In uitvoering

Gebiedsgerichte aanpak NIL voor gemeentes
LWD, SWF, FM, LL, Provincie, Wetterskip
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Grutsk op ús GreidefûgelsIn uitvoering

Stimuleren gebruik kruidenrijk grasland, nestpannen, plas dras…
BFVW
Weidevogels

Haalbaarheidsstudie verdienmodellen BodemAfgerond

Haalbaarheidsstudie verdienmodellen Bodem. Mogelijkheid waardering…
Kenniscentrum Bodem
Landbouwperspectieven

Het woeste bosAfgerond

Multifunctioneel gebruik van productiebossen
Vital Earth
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

High-tech voor biodiversiteitIn uitvoering

Inzetten van hightech om ruimte te maken voor biodiversiteit…
WUR
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Hoe? Zo!Afgerond

Een methodiek ontwikkelen voor optimale sturing van GLB-vergroeningsmaatregelen…
Collectief NFW, Midden- en West Groningen
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Innovatieve monitoring waterkwaliteit erfafspoelwaterIn uitvoering

wordt een monitoringstechniek ontwikkeld op basis van sensortechnologie…
CEW
Water

Inrichting boerenerf veenweideIn uitvoering

Maken inrichtingsplan voor boerenerf en uitvoering voor 15 bedrijven…

Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Integraal bodemprojectIn uitvoering

6 boeren verspreid over veengebied willen teruggang van opbrengsten…
Louis Bolk Instituut
Bodem

Kansen Jerseys en andere veerassen op natter veenAfgerond

haalbaarheids (en vertrapping schade) onderzoek tot overschakeling…
Provincie Fryslân/Veenweide
Beweiding

Klei in VeenAfgerond

Lab-proef ism Westelijk Veengebied + veldproef 2 boeren Delfstrahuizen:…
Fryslân Veenweide
Bodem

Klimaatrobuust waterbeheer Friese zandgrondenIn uitvoering

Regionale oplossingen vinden voor waterissues, bijdragen aan…
NFW
Water

Koeien en KruidenIn uitvoering

Project over de voordelen van kruidenrijk grasland voor de boer,…
HVHL
Koe

Kringlopen sluiten in de melkveesectorAfgerond

Door middel van grasraffinage eiwit verwaarden en verhogen met…
Grassa
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

LandbouwadviespoolIn uitvoering

Provincie Fryslân ziet het faciliteren van een onafhankelijk,…
Provincie Fryslân tot aan opdrachtverstrekking
Kennis / Onderwijs

Lesmateriaal BodemIn uitvoering

Ontwikkelen lesmateriaal over bodem
HVHL
Kennis / Onderwijs

Leverbot bij vernatting van veengrondIn ontwikkeling

Vervolg onderzoek op Verkenning van leverbot bij vernatting.…
Provincie Fryslân/veenweide
Koe

Life Project Meadow BirdsIn uitvoering

Ontwikkeling kerngebieden weidevogels in lower saxony (Duitsland)…
NLWKN
Weidevogels

Mais demo’s NKG op puur veenIn uitvoering

Veenoxidatie en kerende grond bewerking ontmoedigen, communi…
LTO Noord Projecten
Kennis / Onderwijs

Maisteelt in relatie tot VeenweideopgaveAfgerond

Testen van verschillende grondbewerkings en zaaitechnieken om…
LTO Noord projecten
Bodem

Maximaal melken uit grasAfgerond

Zoveel mogelijk melk halen uit gras met lage input van bijproducten.…
RING advies BV
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Meer uit mest, minder CO2Afgerond

Masterclass over het onderwerp mono-mestvergisting. Daarnaast…
NFW
Mest

Meerwaarde voor de bioboerAfgerond

Het project richt zich op het laten zien van de meerwaarde van…
HVHL
Kennis / Onderwijs

Melklab 2.0In uitvoering

verbeterd product op de markt, onderzoek naar melksamenstelling…
Stichting Natuurlijk Melken 2050
Product

Muizenplagen, ontwikkelen platform, monitor en appAfgerond

ontwikkeling "early warning systeem" muizenmonitor en app
LTO Noord
Gewas

Multifunctioneel grasland, systeem innovatieIn ontwikkeling

Our central hypothesis is that permanent grasslands with a high…
UU
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw in het onderwijsIn ontwikkeling

ontwikkelen lesmateriaal, bijscholing docenten, demobedijven
Van Hall larenstein
Kennis / Onderwijs

Natuurinclusieve melkveestalAfgerond

Ontwikkelen natuurinclusief stalsysteem gericht op scheiden mest…
BoerenVerstand
Mest

Natuurinclusieve verdienmodellenAfgerond

Met 3 collectieven op zoek naar verdienmodellen; mix van kostprijsverlaging…
Noardlike Fryske Walden
Landbouwperspectieven

Natuurvriendelijke oeversIn uitvoering

Onderzoek naar kansen voor biodiversiteit op zilte gronden middels…
Waadrâne
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Netwerk PraktijkbedrijvenIn uitvoering

Landelijk netwerk van bedrijfsbegeleiders waarbij boeren stikstof…
Noardelike Fryske Walden
Mest

Onderwijsdeal natuurinclusieve landbouw FryslânIn uitvoering

Ontwikkeling lesmateriaal, demobedrijven natuurinclusieve la…
HVHL
Kennis / Onderwijs

Pilot bodemvruchtbaarheidIn uitvoering

Reductie van de veenoxidatie door middel van het verhogen van…
Stichting Beekdallandschap Koningsdiep
Bodem

Pilot Consulent natuurinclusieve landbouwIn uitvoering

Faciliteren natuurinclusieve landbouw middels Cursus en Advies…
Living Lab
Demonstratie / studiegroep

Plant VoortIn uitvoering

Campagne gericht op inrichting boerenerven voor insecten en vogels…

Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Planty OrganicAfgerond

Ontwerpen teeltsysteem zonder externe (stikstof) inputs
SPNA
Gewas

Platform BoerenkundeAfgerond

Bundelen informatie en kennis uit POP3 projecten op thema la…
Nordwin
Kennis / Onderwijs

Potato ValleyIn uitvoering

Door middel van het aanjagen en verbinden van kennis en kunde…
The Potato Valley
Kennis / Onderwijs

Proef onderwaterdrainage tegen peilverlagingIn uitvoering

Grasopbrengst en zomer verhogen en vertraging van de inklinking…
Wetterskip Fryslân
Water

Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders FryslânAfgerond

Kan door middel van het raffineren van najaarsgras, de externe…
DLV
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Schoon erf, schoon waterAfgerond

Verminderen erfafspoeling melkveehouderij
LTO Noord
Water

Slib op land proefIn uitvoering

Beschikt bij Fjildlab. Bedoeld om havenslib op kleigrond te gebruiken…
Noardelike Fryske Walden
Bodem

Slim landgebruikIn uitvoering

Tegengaan van CO2 emissies door melkveehouderij, door ontwikkelen…
LBI
Bodem

Smart Dairy farmingAfgerond

Onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische middelen
HVHL
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Sorghum in relatie tot VeenweideopgaveAfgerond

Hoe minder de landbouwgrond gekeerd en geroerd wordt, hoe minder…
LTO Noord projecten
Bodem

Stabiliteit slootkanten en kades bij wisselende slootpeilenIn ontwikkeling

Provincie Fryslân
Water

Stikstof telenAfgerond

Stikstof telen, vlinderbloemigen als basis voor een natuurinclusieve…
Biowerk
Demonstratie / studiegroep

Studiegroepen biologische boerenAfgerond

studiegroepen voor biologische boeren
Ekopart
Demonstratie / studiegroep

Studiegroepen natuurinclusieve landbouwAfgerond

Verdiepingsbijeenkomsten middels 2 studiegroepen op het thema…
Living Lab
Demonstratie / studiegroep

Subsidieregeling machines NKG loonwerkersAfgerond

Loonwerkers doen mais- landwerk op veen, stimuleren aanschaf…
Veenweide
Bodem

Transparante polder fase 1 en 2Afgerond

Een proef waarbij boeren zelf de kwaliteit en afvoer van het…
Marten Dijkstra
Water

Valuta voor VeenIn uitvoering

Project voor het verhandelen van koolstofcredits door peilverhoging…
Friese Milieu Federatie
Landbouwperspectieven

Van Bodemkennis naar Bodemkunde – FryslânIn uitvoering

De bodem is een belangrijke pijler onder het businessmodel van…
LTO Noord projecten
Kennis / Onderwijs

Veenweidekoe van de toekomstIn ontwikkeling

Vervolg onderzoek op kansen jerseys en andere veerassen op natter…
Provincie Fryslân/Veenweide
Koe

Veenweideprogramma 2021 – 2030In uitvoering

Tegengaan van de negatieve effecten van bodemdaling
Programmateam Veenweide
Bodem

VeggielabIn uitvoering

Creëren natuurinclusief verdienmodel door meerwaardecreatie,…
Botma pleats
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

Verduurzaming en versterken biodiversiteit mais/veenIn uitvoering

Vergroten kansen weidevogels, maisteelt op veen, kievit
BFvW
Weidevogels

Verduurzaming maisteelt/veen zonder glyfosfaatAfgerond

onkruiddruk op veen is groot, anticiperen op verbod op glyfosfaat…
DCV Advies
Bodem

Verkenning leverbot bij vernattingAfgerond

onderzoek naar evt. toename leverbotbesmetting, salmonella bij…
Provincie Fryslân/veenweide
Koe

Vitale akkersIn ontwikkeling

Het verhogen van de samenhang tussen natuur/ecologie en landbouw/economie…
Waadrâne
Landbouwperspectieven

Vliegende start voor weidevogelbeschermingIn uitvoering

Monitoring en bescherming weidevogels met drones
HVHL
Weidevogels

Vogels en Voorspoed FryslânAfgerond

Het ontwikkelen en uittesten van economisch inpasbare beweidingsmaatregelen…
Louis Boulk Instituut
Weidevogels

Vruchtbare kringloop Noord NederlandIn uitvoering

Stimuleren kringlooplandbouw door agrarische ondernemers te faciliteren…
LTO Noord projecten
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

WeidevogelboerenIn uitvoering

Doorrekening bedrijfseconomie en inzichtelijk maken arbeidsinspanning…
HVHL
Weidevogels

Wys mei de patrys / vitale akkersAfgerond

Inrichtingsmaatregelen voor akkervogels en insecten aanvullend…
Waadrâne
Weidevogels

ZeolietAfgerond

Onderzoek naar effect van toevoegen zeoliet aan mest en bodem…
Be-ware
Bodem

Zoet op zout programma fase 1 en 2In uitvoering

Verzilting
DAW
Verzilting

ZwagermiedenAfgerond

Verkenning samenwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw.…
SBB, NFW, vogelwachten, Living Lab
Weidevogels